Uradni list

Številka 56
Uradni list RS, št. 56/2022 z dne 22. 4. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 56/2022 z dne 22. 4. 2022

Kazalo

1219. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje OPPN Park Sonce, stran 3780.

  
Na podlagi 33. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US) in 31. člena Statuta Občine Piran (Uradni list RS, št. 5/14 – uradno prečiščeno besedilo, 35/17 in 43/18)
R A Z G L A Š A M   O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje OPPN Park Sonce, 
ki ga je Občinski svet Občine Piran sprejel na 28. redni seji dne 24. marca 2022.
Št. 3505/19-2015
Piran, dne 14. aprila 2022
Župan 
Občine Piran 
Đenio Zadković 
Na podlagi četrtega odstavka 153. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17, v nadaljevanju ZUreP-2), Uredbe o programu opremljanja stavbnih zemljišč in odloku o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo ter o izračunu in odmeri komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 20/19, 30/19 – popr. in 34/19), v nadaljevanju: Uredba), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18) in 17. člena Statuta Občine Piran (Uradni list RS, št. 5/14 – uradno prečiščeno besedilo, 35/17 in 43/18) je Občinski svet Občine Piran na 28. redni seji dne 24. 3. 2022 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje OPPN Park Sonce 
1. člen 
S tem odlokom se sprejmejo Spremembe in dopolnitve Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje OPPN Park sonce (Uradni list RS, št.15/18; v nadaljevanju: Program opremljanja), ki ga je aprila 2021 izdelala družba IUE d.o.o., Petkova ul. 69, Ljubljana.
2. člen 
Besedilo prvega in četrtega odstavka 6. člena Odloka se nadomesti z naslednjim besedilom:
»Skupni stroški komunalne opreme so izračunani ločeno po Eu in zajemajo:
– celotno ureditev parka v Eu-1,
– izgradnjo pločnika in kolesarske steze ob Cesti solinarjev,
– izgradnjo objekta 02 za javne prireditve v Eu-1 z zunanjo ureditvijo in s pripadajočo komunalno infrastrukturo (vodovod, meteorna in fekalna kanalizacija ter elektrika),
– celotno ureditev Eu-3, ki vključuje tudi izgradnjo objekta 01 Tržnice z zunanjo ureditvijo in izgradnjo parkirišč ter pripadajočo komunalno infrastrukturo (vodovod, meteorna in fekalna kanalizacija ter elektrika),
– prometno ureditev za prizidek k objektu zdravstvenega doma v Eu-2.
Skupni stroški nove komunalne opreme znašajo skupaj 2.145.564,45EUR, od tega znašajo v:
– OBR 1 2.057.675,37 EUR,
– OBR 2 87.889,08EUR.«
3. člen 
Besedilo 3. in 5. točke drugega odstavka 8. člena Odloka se spremeni tako, da se glasi:
»3. Parcele in bruto tlorisne površine objektov
5. Posebna merila za odmero komunalnega prispevka, ki so:
a) razmerje med merilom parcele in merilom bruto tlorisne površine
b) olajšave zavezancem.«
4. člen 
Besedilo prvega in drugega odstavka 10. člena Odloka se nadomesti z naslednjim besedilom:
»Obračunski stroški za novo komunalno opremo zajemajo: ureditev mirujočega prometa zdravstvenega doma, to je z izgradnjo 39 parkirnih mest. V obračunskih stroških so vključeni v sorazmernem deležu stroški izdelave OPPN in programa opremljanja, stroški izdelave projektne dokumentacije za gradnjo komunalne opreme v višini 5 odstotkov od vrednosti investicije in stroški organizacije izvedbe del v višini 3,5 odstotka od vrednosti investicije.
Skupaj znašajo obračunski stroški za novo komunalno opremo 87.889,08EUR.«
5. člen 
Besedilo in tabela 11. člena Odloka se nadomestita z naslednjim besedilom:
»Obračunski stroški za obstoječo komunalno opremo za načrtovano razširitev zdravstvenega doma znašajo 171.823,99 EUR in so izračunani kot razlika stroškov posamezne vrste obstoječe in nove komunalne opreme, podrobno opisano v 5. poglavju dokumenta Program opremljanja, ki je priloga tega odloka.«
6. člen 
Besedilo in tabela 12. člena Odloka se nadomestita z naslednjim besedilom in se glasita:
»Obračunski stroški za novo in obstoječo komunalno opremo, ki so podlaga za odmero komunalnega prispevka za OBR 2, to je za območje razširitve zdravstvenega doma, skupaj znašajo 259.713,07EUR.
Obračunska območja
Obračunski stroški za obstoječo primarno in sekundarno komunalno opremo (EUR)
Obračunski stroški za novo komunalno opremo (EUR)
Skupaj (EUR)
CE-PIRAN
55.320,27 
 
55.320,27
CE1-2-3
– 
87.889,08 
87.889,08
VO-PIRAN
39.283,24 
 
39.283,24
VO1-2-3
13.624,45 
 
13.624,45
KA-PIRAN
20.988,31 
 
20.988,31
KA1-2-3
18.382,42 
 
18.382,42
JP1-2-3
23.014,38 
– 
23.014,38
OD-PIRAN
1.210,91 
 
1.210,91
SKUPAJ 
171.823,99 
87.889,08 
259.713,07
« 
7. člen 
Besedilo 13. člena Odloka se nadomesti z naslednjim besedilom:
»Parcele in bruto tlorisne površine objektov v OBR 2 so določene v OPPN in so podane v 6. poglavju dokumenta Program opremljanja, ki je priloga tega odloka.«
8. člen 
Besedilo in tabela v 14. členu Odloka se nadomesti z naslednjim besedilom:
»Merski enoti za preračun izračunanih obračunskih stroškov, ki se uporabljata za odmero komunalnega prispevka zavezancem, sta kvadratni meter parcele z določeno komunalno opremo na obračunskem območju (CpN) in kvadratni meter bruto tlorisne površine objekta (CtN).
Preračun obračunskih stroškov na enoti mere iz prejšnjega odstavka tega člena za novo in obstoječo komunalno opremo je po vrstah komunalne opreme naslednji:
Komunalna oprema –obračunska območja
Obstoječa komunalna oprema (EUR/m2)
Nova komunalna oprema (EUR/m2)
Skupaj (EUR/m2)
CpN
CtN
CpN
CtN
CpN
CtN
CE-PIRAN
14,04 
27,10 
 
 
14,04 
27,10
CE1-2-3
– 
– 
22,30 
43,06 
22,30 
43,06
VO-PIRAN
9,97 
19,25 
 
 
9,97 
19,25
VO1-2-3
3,46 
6,68 
 
 
3,46 
6,68
KA-PIRAN
5,33 
10,28 
 
 
5,33 
10,28
KA1-2-3
4,66 
9,01 
 
 
4,66 
9,01
JP1-2-3
5,84 
11,28 
– 
– 
5,84 
11,28
OD-PIRAN
0,31 
0,59 
 
 
0,31 
0,59
Skupaj
43,60 
84,19 
22,30 
43,06 
65,90 
127,25
« 
9. člen 
15. člen Odloka se spremeni tako, da se glasi:
»Posebna merila so:
a) razmerje med merilom parcele in merilom bruto tlorisne površine objekta pri izračunu komunalnega prispevka je: DpN = 30 % in DtN = 70 %,
b) olajšav za zavezance ni.«
10. člen 
Besedilo 16. člena Odloka se nadomesti z naslednjim besedilom:
»(1) Pri izračunu komunalnega prispevka se upoštevajo določbe iz 12., 13., 14. in 15. člena Odloka.
(2) V primeru rekonstrukcij, spremembi namembnosti, nadzidavi obstoječih objektov, se pri izračunu komunalnega prispevka uporablja preračun na enoto parcele in na enoto bruto tlorisne površine iz 14. člena Odloka.
(3) Za izračun komunalnega prispevka za novo komunalno opremo se uporabi naslednjo formulo:
KPnova(ij) = (AGP x CpN(ij) x DpN) + (ASTAVBA x CtN(ij) x DtN)
Posamezne oznake pomenijo:
– KPnova(ij): znesek komunalnega prispevka za posamezno vrsto nove komunalne opreme na posameznem obračunskem območju,
– AGP: površina gradbene parcele stavbe,
– CpN(ij): stroški opremljanja na m2 gradbene parcele stavbe s posamezno vrsto nove komunalne opreme na posameznem obračunskem območju,
– DpN: delež gradbene parcele stavbe pri izračunu komunalnega prispevka za novo komunalno opremo,
– ASTAVBA: bruto tlorisna površina stavbe,
– CtN(ij): stroški opremljanja m2 bruto tlorisne površine objekta s posamezno vrsto nove komunalne opreme na posameznem obračunskem območju,
– DtN: delež površine objekta pri izračunu komunalnega prispevka za novo komunalno opremo,
– i: posamezna vrsta nove komunalne opreme,
– j: posamezno obračunsko območje.
(4) Za izračun komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo se uporabi naslednjo formulo:
KPobstoječa(i) = ((AGP x Cpo(i) x Dpo) + (ASTAVBA x Cto(i) x Dto x Fn)) x psz(i)
Posamezne oznake pomenijo:
– KPobstoječa(i): znesek dela komunalnega prispevka za posamezno vrsto obstoječe komunalne opreme,
– AGP: površina gradbene parcele stavbe,
– Cpo(i): stroški posamezne vrste obstoječe komunale opreme na m2 gradbene parcele stavbe,
– Dpo: delež gradbene parcele stavbe pri izračunu komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo,
– ASTAVBA: bruto tlorisna površina stavbe,
– Cto(i): stroški posamezne vrste obstoječe komunalne opreme na m2 bruto tlorisne površine objekta,
– Dto: delež površine objekta pri izračunu komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo,
– Fn: faktor namembnosti objekta glede na njegov namen uporabe,
– psz(i): prispevna stopnja zavezanca za posamezno vrsto obstoječe komunalne opreme ( %).
(5) Občina nima določnega Fn (faktorja namembnosti objekta), zato se šteje, da je Fn za stavbe enak 1.
(6) Občina nima določene psz(i) (prispevne stopnje zavezanca) za posamezno vrsto obstoječe komunalne opreme, zato je prispevna stopnja zavezanca 100- %.«
11. člen 
Črta se drugi odstavek 17. člena Odloka.
12. člen 
Prvi odstavek 18. člena Odloka se spremeni in nadomesti z naslednjim besedilom:
»Obračunski stroški opremljanja kvadratnega metra parcele oziroma njenega dela v določenem obračunskem območju z določeno komunalno opremo (CpN) in stroški opremljanja kvadratnega metra bruto tlorisne površine objekta z določeno komunalno opremo (CtN) se pri odmeri komunalnega prispevka indeksirajo ob uporabi povprečnega letnega indeksa cen za posamezno leto, ki ga objavlja Združenje za gradbeništvo v okviru Gospodarske zbornice Slovenije pod razdelkom 'Gradbena dela – ostala nizka gradnja'.«
13. člen 
Prvi odstavek 19. člena Odloka se spremeni in nadomesti z naslednjim besedilom:
»Občina lahko na podlagi sprejetega odloka o programu opremljanja oziroma programa opremljanja z investitorjem gradnje objektov sklene pogodbo o opremljanju z vsebino, ki je določena v Zakonu o urejanju prostora oziroma za to področje predpisanih podzakonskih aktih.«
14. člen 
Ostalo besedilo Odloka ostane nespremenjeno.
15. člen 
Program opremljanja – Novelacija programa opremljanja je na vpogled pri pristojnem organu Občine Piran.
16. člen 
Ta Odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3505/19-2015
Piran, dne 24. marca 2022
Župan 
Občine Piran 
Đenio Zadković 
Il Sindaco del Comune di Pirano, visto l’art. 33 della Legge sulle autonomie locali (Gazzetta Ufficiale della RS, nn. 94/07 – Testo Consolidato, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO e 76/16 – Sentenza della C. cost.) e l’articolo 31 dello Statuto del Comune di Pirano (Gazzetta Ufficiale della RS, n. 5/14 – Testo consolidato, 35/17 e 43/18)
E M A N A   I L   S E G U E N T E   D E C R E T O 
di modifica e integrazione al Decreto sul programma delle opere di urbanizzazione dei terreni edificabili per il comprensorio del PRPC “Park Sonce”, 
approvato dal Consiglio comunale del Comune di Pirano nella 28a seduta ordinaria in data 24 marzo 2022.
N. 3505/19-2015
Pirano, 14 aprile 2022
Il Sindaco 
del Comune di Pirano 
Đenio Zadković 
Il Consiglio comunale del Comune di Pirano, visto il quarto comma dell’articolo 153 della Legge sulla pianificazione territoriale (Gazzetta Ufficiale della RS, n. 61/17 – in prosieguo Legge ZUreP-2), il Regolamento sul programma delle opere di urbanizzazione dei terreni edificabili e il Decreto sulle basi per la commisurazione degli oneri di urbanizzazione per le opere di urbanizzazione esistenti nonché sul calcolo e sulla commisurazione degli oneri di urbanizzazione (Gazzetta Ufficiale della RS, nn. 20/19, 30/19 – corr. e 34/19, nel prosieguo: Regolamento), l’articolo 29 della Legge sulle autonomie locali (Gazzetta Ufficiale della RS, nn. 94/07 – Testo Consolidato, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18) e l’art. 17 dello Statuto del Comune di Pirano (Gazzetta Ufficiale della RS, nn. 5/14 – Testo Consolidato, 35/17 e 43/18), nella 28ª seduta ordinaria del 24/3/2022, ha approvato il seguente
D E C R E T O 
di modifica e integrazione al Decreto sul programma delle opere di urbanizzazione dei terreni edificabili per il comprensorio del PRPC “Park Sonce” 
Articolo 1 
Con il presente Decreto sono approvate le Modifiche e integrazioni al Decreto sul Programma delle opere di urbanizzazione dei terreni edificabili per il comprensorio del PRPC “Park Sonce” (Gazzetta Ufficiale della RS, n. 15/18) (in seguito: Programma delle opere di urbanizzazione), realizzato dall’impresa IUE S.r.l., Petkova ul. 69, Lubiana, nell’aprile 2021.
Articolo 2 
Il testo del primo e quarto comma dell’articolo 6 del Decreto è sostituito dal seguente testo:
“I costi complessivi delle opere di urbanizzazione sono calcolati separatamente per ciascuna unità di pianificazione Eu e comprendono:
– il completo allestimento del verde pubblico nel parco dell'unità di pianificazione Eu-1,
– la realizzazione del marciapiede e della pista ciclabile lungo la Strada dei Salinai,
– la costruzione dell'edificio 02 destinato alle manifestazioni pubbliche, nell'unità di pianificazione EU-1, con arredi esterni e l'appartenente infrastruttura comunale (rete idrica, rete fognaria delle acque bianche e nere, rete elettrica),
– il completo allestimento dell'unità di pianificazione Eu-3, che comprende la costruzione dell'edificio 01 per il Mercato con gli arredi esterni e la costruzione di parcheggi e le relative infrastrutture comunali (rete idrica, rete fognaria delle acque bianche e nere, rete elettrica),
– la regolazione del traffico per l’ala dell’edificio del Poliambulatorio nell’area Eu-2.
I costi complessivi delle nuove opere di urbanizzazione ammontano a 2.145.564,45EUR, e cioè rispettivamente per la zona tariffaria:
– OBR 1 pari a 2.057.675,37 EUR,
– OBR 2 pari a 87.889,08 EUR.”
Articolo 3 
Il testo degli alinea 3 e 5 del secondo comma dell’articolo 8 del Decreto si modifica come segue:
“3. Le particelle catastali e le superfici planimetriche lorde dei fabbricati.
5. I criteri particolari per la commisurazione degli oneri di urbanizzazione, che sono:
a) Il rapporto tra il criterio della particella catastale e il criterio della superficie planimetrica lorda,
b) Le agevolazioni ai contribuenti.”
Articolo 4 
Il testo del primo e secondo comma dell’articolo 10 del Decreto è sostituito dal seguente testo:
“I costi di calcolo per le opere di urbanizzazione nuove includono: sistemazione dei parcheggi presso il Poliambulatorio, ossia la costruzione di 39 stalli di sosta. I costi di calcolo comprendono in proporzione i costi della predisposizione del PRPC e del programma delle opere di urbanizzazione, il costo di predisposizione della documentazione di progetto per la costruzione delle opere di urbanizzazione comunali nella misura del 5 % del valore dell'investimento e il costo di organizzazione dell'esecuzione dei lavori nella misura del 3,5 % del valore dell'investimento.
I costi di calcolo complessivi per le nuove opere di urbanizzazione ammontano a 87.889,08 EUR.”
Articolo 5 
Il testo e la tabella dell’articolo 11 del Decreto sono sostituiti dal seguente testo:
“I costi di calcolo per le opere di urbanizzazione esistenti, per l’ampliamento pianificato del Poliambulatorio ammontano a 171.823,99 EUR e sono calcolati quale differenza tra le singole tipologie di opere di urbanizzazione esistenti e quelle di prossima realizzazione, descritte in dettaglio nel capitolo 5 del Programma delle opere di urbanizzazione, che è allegato al presente Decreto.”
Articolo 6 
Il testo e la tabella dell’articolo 12 del Decreto sono sostituiti e ora recitano:
“I costi di calcolo per le opere di urbanizzazione nuove e per quelle esistenti, che sono la base per la commisurazione degli oneri di urbanizzazione per la zona tariffaria dell’OBR 2, e cioè per l’area del Poliambulatorio, ammontano in totale a 259.713,07 EUR.
Zone tariffarie
Costi di calcolo per le opere di urbanizzazione primarie e secondarie esistenti (EUR)
Costi di calcolo per le opere di urbanizzazione nuove (EUR)
Totale (EUR)
CE-PIRAN (strade)
55.320,27 
 
55.320,27
CE1-2-3 (strade)
– 
87.889,08
87.889,08
VO-PIRAN (acqua)
39.283,24 
 
39.283,24
VO1-2-3 (acqua)
13.624,45 
 
13.624,45
KA-PIRAN (fognature)
20.988,31 
 
20.988,31
KA1-2-3 (fognature)
18.382,42 
 
18.382,42
JP1-2-3 (aree pubbliche)
23.014,38 
– 
23.014,38
OD-PIRAN (rifiuti)
1.210,91 
 
1.210,91
TOTALE 
171.823,99
87.889,08
259.713,07
” 
Articolo 7 
Il testo dell’articolo 13 del Decreto è sostituito dal seguente testo:
“Nella zona tariffaria dell’OBR 2 le particelle catastali e le superfici planimetriche lorde dei fabbricati sono definite nel PRPC e sono presentate nel capitolo 6 del Programma delle opere di urbanizzazione in allegato al presente Decreto.”
Articolo 8 
Il testo e la tabella dell’articolo 14 del Decreto sono sostituiti dal seguente testo:
“Le unità di misura per computare i costi di calcolo quantificati, usati per la commisurazione degli oneri di urbanizzazione ai contribuenti, sono il metro quadrato di particella catastale con determinate opere di urbanizzare nella zona tariffaria (CpN) e il metro quadrato della superficie planimetrica lorda del fabbricato (CtN).
Il computo dei costi di calcolo per unità di misura, di cui al comma precedente del presente articolo, per le opere di urbanizzazione nuove e per quelle esistenti in base al tipo di opere di urbanizzazione, è il seguente:
Opere di urbanizzazione – zone tariffarie
Opere di urbanizzazione esistenti (EUR/m2)
Opere di urbanizzazione nuove (EUR/ m2)
Totale (EUR/ m2)
CpN
CtN
CpN
CtN
CpN
CtN
CE-PIRAN (strade)
14,04 
27,10 
 
 
14,04 
27,10
CE1-2-3 (strade)
– 
– 
22,30 
43,06 
22,30 
43,06
VO-PIRAN (acqua)
9,97 
19,25 
 
 
9,97
19,25
VO1-2-3 (acqua)
3,46 
6,68 
 
 
3,46 
6,68
KA-PIRAN (fognature)
5,33 
10,28 
 
 
5,33 
10,28
KA1-2-3 (fognature)
4,66 
9,01 
 
 
4,66 
9,01
JP1-2-3 (aree pubbliche)
5,84 
11,28 
– 
– 
5,84 
11,28
OD-PIRAN (rifiuti)
0,31 
0,59 
 
 
0,31 
0,59
Totale
43,60 
84,19 
22,30 
43,06 
65,90 
127,25
Articolo 9 
Il testo dell’articolo 15 del Decreto si modifica come segue:
“I criteri particolari sono:
a) Il rapporto tra il criterio della particella catastale e il criterio della superficie lorda dell’edificio nel calcolo degli oneri di urbanizzazione è: DpN = 30 % in DtN = 70 %,
b) Non vi sono agevolazioni ai contribuenti.”
Articolo 10 
Il testo dell’articolo 16 del Decreto è sostituito dal seguente testo:
“(1) Nel calcolo degli oneri di urbanizzazione si considerano le disposizioni degli articoli 12, 13, 14 e 15 del presente Decreto.
(2) Nel caso di ricostruzioni, modifiche della destinazione d’uso e sopraelevazioni dei fabbricati esistenti, si utilizza, nel calcolo degli oneri di urbanizzazione, il computo per unità di particella e per unità della superficie planimetrica lorda di cui all’articolo 14 del Decreto.
(3) Per il calcolo degli oneri di urbanizzazione per le nuove opere di urbanizzazione si utilizza la seguente formula:
KPnuova(ij) = (AGP x CpN(ij) x DpN) + (AFABBRICATO x CtN(ij) x DtN)
Le singole sigle indicano:
– KPnuova(ij): l’importo degli oneri di urbanizzazione che appartiene a un determinato tipo di nuove opere di urbanizzazione nella singola zona tariffaria,
– AGP: superficie del terreno edificabile del fabbricato,
– CpN(ij): i costi di urbanizzazione per m2 del terreno edificabile del fabbricato con un determinato tipo di nuove opere di urbanizzazione nella singola zona tariffaria,
– DpN: quota del terreno edificabile del fabbricato nel calcolo degli oneri di urbanizzazione per le nuove opere di urbanizzazione,
– AFABBRICATO: superficie planimetrica lorda del fabbricato,
– CtN(ij): i costi di urbanizzazione per m2 della superficie planimetrica lorda del fabbricato con un determinato tipo di nuove opere di urbanizzazione nella singola zona tariffaria,
– DtN: quota della superficie del fabbricato nel calcolo degli oneri di urbanizzazione per le nuove opere di urbanizzazione,
– i: determinato tipo di nuove opere di urbanizzazione,
– j: singola zona tariffaria.
(4) Per il calcolo degli oneri di urbanizzazione per le opere di urbanizzazione esistenti si utilizza la seguente formula:
KPesistente(i) = ((AGP x Cpo(i) x Dpo) + (AFABBRICATO x Cto(i) x Dto x Fn)) x psz(i)
Le singole sigle indicano:
– KPesistente(i): l’importo di una parte degli oneri di urbanizzazione che appartiene a un determinato tipo di opere di urbanizzazione esistenti,
– AGP: superficie del terreno edificabile del fabbricato,
– Cpo(i): costi di un determinato tipo di opere di urbanizzazione esistenti per m2 del terreno edificabile del fabbricato,
– Dpo: quota del terreno edificabile del fabbricato nel calcolo degli oneri di urbanizzazione per le opere di urbanizzazione esistenti,
– AFABBRICATO: superficie planimetrica lorda del fabbricato,
– Cto(i): costi di un determinato tipo di opere di urbanizzazione esistenti per m2 della superficie planimetrica lorda del fabbricato,
– Dto: quota della superficie del fabbricato nel calcolo degli oneri di urbanizzazione per le opere di urbanizzazione esistenti,
– Fn: fattore di destinazione d’uso del fabbricato in funzione della sua destinazione d’uso,
– psz(i): quota contributiva del contribuente per un determinato tipo di opere di urbanizzazione esistenti ( %).
(5) Il Comune non ha un Fn: fattore di destinazione d’uso del fabbricato prestabilito, pertanto si considera che il Fn per i fabbricati è uguale a 1.
(6) Il Comune non ha una psz(i): quota contributiva del contribuente per un determinato tipo di opere di urbanizzazione esistenti prestabilita, pertanto la quota contributiva del contribuente è del 100 %.”
Articolo 11 
Il secondo comma dell’articolo 17 del Decreto è soppresso.
Articolo 12 
Il primo comma dell’articolo 18 del Decreto è modificato e sostituito dal seguente testo:
“I costi di calcolo per l’urbanizzazione di un metro quadrato di particella catastale ovvero di una sua parte, in una determinata zona tariffaria con un determinato tipo di opere di urbanizzazione (CpN) e i costi di urbanizzazione per metro quadrato di superficie planimetrica lorda di un fabbricato con un determinato tipo di opere di urbanizzazione (CtN), nella commisurazione degli oneri di urbanizzazione vengono indicizzati con l’utilizzo dell’indice medio annuale di crescita dei prezzi per il singolo anno, pubblicato dall’Associazione per l’edilizia nell’ambito della Camera di commercio della Slovenia alla voce “Lavori edili – altre opere di genio civile”.”
Articolo 13 
Il primo comma dell’articolo 19 del Decreto è modificato e sostituito dal seguente testo:
“Il Comune, in base al Decreto sul programma delle opere di urbanizzazione ovvero in base al programma delle opere di urbanizzazione approvato, può stipulare il contratto per le opere di urbanizzazione con l’investitore delle opere di edificazione dei fabbricati, in osservanza del contenuto stabilito dalla Legge sull’assetto territoriale ovvero dai regolamenti di attuazione stabiliti per questo settore.”
Articolo 14 
Il resto del testo del Decreto rimane invariato.
Articolo 15 
Il Programma di urbanizzazione – La novellazione concernente il programma delle opere di urbanizzazione è in visione presso l’organo competente del Comune di Pirano.
Articolo 16 
Il presente Decreto entra in vigore il quindicesimo giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della RS.
N. 3505/19-2015
Pirano, 24 marzo 2022 
  
Il Sindaco 
del Comune di Pirano 
Đenio Zadković

AAA Zlata odličnost