Uradni list

Številka 56
Uradni list RS, št. 56/2022 z dne 22. 4. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 56/2022 z dne 22. 4. 2022

Kazalo

1217. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o določitvi volilnih enot in številu članov svetov krajevnih skupnosti v Občini Moravske Toplice, stran 3778.

  
Na podlagi 19.a člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) in 16. člena Statuta Občine Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 35/14, 21/15 in 25/17) je Občinski svet Občine Moravske Toplice na 22. redni seji dne 12. 4. 2022 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o določitvi volilnih enot in številu članov svetov krajevnih skupnosti v Občini Moravske Toplice 
1. člen 
V Odloku o določitvi volilnih enot in številu članov svetov krajevnih skupnosti v Občini Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 23/96, 38/14), se prvi odstavek 5. člena odloka spremeni tako, da se glasi:
»Za volitve članov sveta KS Bogojina se določi 1 volilna enota, ki obsega območje naselja Bogojina. Voli se pet članov sveta.«
2. člen 
V drugem odstavku 6. člena odloka se število: »sedem« nadomesti s številom: »pet«.
3. člen 
V drugem odstavku 7. člena se število: »pet« nadomesti s številom: »tri«.
4. člen 
V drugem odstavku 9. člena odloka se število: »sedem« nadomesti s številom: »pet«.
5. člen 
10. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:
»Za volitve članov sveta KS Moravske Toplice se določijo 3 volilne enote, v katerih se voli skupno pet članov sveta KS.
1. volilna enota obsega območje naselja Moravske Toplice, in sicer: Levstikova ulica, Ulica ob igrišču, Delavska ulica, Kratka ulica in Kranjčeva ulica (razen hišnih številk: 41, 43 in 49).
Voli se dva člana sveta.
2. volilna enota obsega območje naselja Moravske Toplice, in sicer: Na bregu, Lešče, Brezje, Brzinšček in del Dolge ulice (neparne hišne številka od 1 do 115 in parne hišne številke od 4 do 116) ter del Kranjčeve ulice (hišna številka 41, 43 in 49).
Voli se dva člana sveta.
3. volilna enota obsega območja naselja Moravske Toplice, in sicer: Rumičev breg, Cuber, Moravske gorice in Vinska graba ter del Dolge ulice (parne hišne številke od 200 do 264 ter neparne hišne številke od 201 do 293).
Voli se en član sveta.«
6. člen 
V drugem odstavku 11. člena se število: »pet« nadomesti s številom: »tri«.
7. člen 
Prvi odstavek 13. člena odloka se spremeni tako, da se glasi:
»Za volitve članov sveta KS Prosenjakovci se določi 1 volilna enota, ki obsega območje naselja Prosenjakovci. Voli se tri člane sveta.«
8. člen 
V drugem odstavku 15. člena odloka se število: »sedem« nadomesti s številom: »pet«.
9. člen 
V drugem odstavku 16. člena se število: »pet« nadomesti s številom: »tri«.
10. člen 
V prvem odstavku 17. člena odloka se število: »sedem« nadomesti s številom: »pet«.
11. člen 
18. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:
»Volitve v svete krajevnih skupnosti izvaja občinska volilna komisija.«
12. člen 
Črta se tretja alineja 19. člena odloka.
13. člen 
Črta se celotno besedilo 20., 23., 24. in 25. člena odloka.
14. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
15. člen 
Volitve v svete krajevnih skupnosti v skladu s tem odlokom se izvedejo s prvimi rednimi lokalnimi volitvami po sprejemu teh sprememb.
Št. 040-0001/2021-14
Moravske Toplice, dne 13. aprila 2022
Župan 
Občine Moravske Toplice 
Alojz Glavač 

AAA Zlata odličnost