Številka 82
Uradni list RS, št. 82/2020 z dne 5. 6. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 82/2020 z dne 5. 6. 2020, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

1233. Zakon o dopolnitvi Zakona o zdravstveni dejavnosti (ZZDej-M)
1234. Zakon o spremembi Zakona o Triglavskem narodnem parku (ZTNP-1B)
1235. Zakon o spremembah Zakona o ohranjanju narave (ZON-E)
1236. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o športu (ZŠpo-1A)

PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

1237. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
1238. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
1239. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
1240. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
1241. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

1242. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ukrepih za sanacijo in obnovo gozda po naravni nesreči žledu med 30. januarjem in 10. februarjem 2014 iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020
1243. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ukrepih za sanacijo in obnovo gozda po naravni nesreči vetrolomu iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020

MINISTRSTVA

1244. Pravilnik o Vojaškem letalskem organu in pogojih, ki jih morajo izpolnjevati vojaški letalski nadzorniki za opravljanje nalog v tem organu
1245. Pravilnik o pomorski pilotaži
1246. Pravilnik o spremembi Pravilnika o licenci osebja službe letalske meteorologije

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

1247. Sklep o zavarovalno-tehničnih rezervacijah pokojninske družbe
1248. Sklep o poročilu nosilca aktuarske funkcije pokojninske družbe
1249. Sklep o izračunu kapitala in kapitalski ustreznosti pokojninskih družb
1250. Sklep o podrobnejših pravilih za izračun minimalnega kapitala pokojninske družbe
1251. Sklep o podrobnejši vsebini pristopne izjave o vključitvi v individualno zavarovanje
1252. Sklep o premoženju kritnih skladov pokojninskih družb za dodatno invalidsko in dodatno družinsko pokojnino ter za izplačevanje pokojninskih rent in o poročanju o naložbah teh kritnih skladov ter naložbah pokojninskih družb, ki niso financirane iz zavarovalno-tehničnih rezervacij
1253. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o letnem poročilu in trimesečnih računovodskih izkazih zavarovalnic
1254. Sklep o spremembi Sklepa o poročanju upravljavca pokojninskega sklada, oblikovanega kot kritni sklad, o kapitalu, rezervacijah za nedoseganje zajamčene vrednosti sredstev in strukturi naložb iz naslova teh rezervacij
1255. Sklep o spremembi Sklepa o zavarovalno-statističnih podatkih
1256. Sklep o spremembi in dopolnitvi Sklepa o kontnem okviru za zavarovalnice
1257. Sklep o spremembah Sklepa o poročanju upravljavca pokojninskega sklada, oblikovanega kot kritni sklad
1258. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o izjavi o naložbeni politiki pokojninskega sklada, oblikovanega kot kritni sklad
1259. Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, april 2020
1260. Razlaga Aneksa h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

1261. Spremembe in dopolnitve Statuta Univerze v Ljubljani

OBČINE

Ajdovščina

1262. Zaključni račun proračuna Občine Ajdovščina za leto 2019

Brežice

1263. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za stanovanjsko gradnjo Dobova Kaptol – sever, DOB-07

Grosuplje

1264. Odlok o urejanju Mestne tržnice v Občini Grosuplje
1265. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena št. I/2020
1266. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na nepremičninah parcelni št. 557/3 in 2238/1, obe k.o. 1783 Grosuplje – naselje
1267. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na nepremičninah parcelni št. 1682/5, k.o. 2642 Grosuplje in 2207/5, k.o. 1783 Grosuplje – naselje
1268. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na nepremičnini parcelna št. 1351/2, k.o. 1783 Grosuplje – naselje
1269. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na nepremičnini parcelna št. 2269/12, k.o. 1790 Slivnica
1270. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na nepremičnini parcelna št. 547/9, k.o. 1783 Grosuplje – naselje

Idrija

1271. Zaključni račun proračuna Občine Idrija za leto 2019
1272. Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Idrija
1273. Sklep o ukinitvi javnega dobra

Ig

1274. Odlok o prometnem režimu in varovanju narave in okolja na območju naravne vrednote Iški vintgar

Ilirska Bistrica

1317. Odlok o spremembah in dopolnitvah št. 5 Občinskega prostorskega načrta Občine Ilirska Bistrica

Ivančna Gorica

1275. Zaključni račun proračuna Občine Ivančna Gorica za leto 2019
1276. Sklep o razdelitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Stična na dva samostojna vzgojno-izobraževalna zavoda
1277. Sklep o ugotovitvi javne koristi – zaradi interesa odkupa oziroma razlastitve zemljišč
1278. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na zemljišču parc. št. 367/16 k.o. 1816 Hudo
1279. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na zemljišču parc. št. 1587/28 k.o. 1810 – Stična
1280. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na zemljišču parc. št. 655/3 k.o. 1817 Radohova vas
1281. Ugotovitveni sklep o prenehanju mandata članici Sveta Zavoda Prijetno domače za kulturo, turizem, promocijo, informiranje in upravljanje Jurčičeve domačije
1282. Sklep o razrešitvi dosedanje članice in imenovanju nadomestnega člana predstavnika ustanovitelja v Svet Zavoda Prijetno domače za kulturo, turizem, promocijo, informiranje in upravljanje Jurčičeve domačije
1283. Ugotovitveni sklep o prenehanju mandata članici Sveta javnega zavoda Osnovne šole Stična
1284. Sklep o razrešitvi dosedanje članice Sveta javnega zavoda Osnovne šole Stična in imenovanju nadomestne članice predstavnika ustanovitelja v Svet javnega zavoda Osnovne šole Stična

Jesenice

1285. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Jesenice
1286. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o predmetu in pogojih za dodelitev koncesije za opravljanje obvezne občinske gospodarske javne službe obdelave mešanih komunalnih odpadkov v Občini Jesenice
1287. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Jesenice
1288. Odlok o spremembah Odloka o dodeljevanju sredstev za izobraževanje v Občini Jesenice
1289. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Kranj

1290. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu območja D 02/3 – Šolski center Zlato polje

Moravske Toplice

1291. Zaključni račun proračuna Občine Moravske Toplice za leto 2019
1292. Odlok o uporabi sredstev proračunske rezerve v letu 2020
1293. Sklep o potrditvi Elaborata o oblikovanju cene storitev javne službe odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode v Občini Moravske Toplice

Piran

1318. Zaključni račun proračuna Občine Piran za leto 2019

Radeče

1294. Zaključni račun proračuna Občine Radeče za leto 2019
1295. Ugotovitveni sklep o prenehanju mandata članice v Občinskem svetu Občine Radeče in prehodu mandata na naslednjo kandidatko

Rogaška Slatina

1296. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Rogaška Slatina za leto 2019

Semič

1297. Odlok o razveljavitvi Odloka o zaščiti vodnih virov na območju Vrčic in Srednje vasi, črpališča na Kolpi na Vinici in črpališča v Dobličah
1298. Odlok o dopolnitvi Odloka o oskrbi s pitno vodo v Občini Semič
1299. Pravilnik o spremembi Pravilnika o enkratni denarni pomoči ob rojstvu otroka v Občini Semič
1300. Sklep o oblikovanju odškodnin in najemnin oziroma zakupnin za zemljišča v lasti Občine Semič

Šmarješke Toplice

1301. Zaključni račun proračuna Občine Šmarješke Toplice za leto 2019
1302. Sklep o določitvi cen programov in rezervacij v Osnovni šoli Šmarjeta – Vrtcu Sonček
1303. Sklep o potrditvi elaborata in predračunske lastne cene oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode ter javne službe, povezane z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami ter malimi komunalnimi čistilnimi napravami in zbiranja in odvoza komunalnih in bioloških odpadkov v Občini Šmarješke Toplice

Trebnje

1304. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 2020 – rebalans III

Turnišče

1305. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o sprejetju občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) za gospodarsko cono v Turnišču na območju enot urejanja TU 17 in TU 19
1306. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o priznanjih na področju športa v Občini Turnišče

Velike Lašče

1307. Zaključni račun proračuna Občine Velike Lašče za leto 2019
1308. Odlok o koncesiji za opravljanje gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v Občini Velike Lašče
1309. Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda za kulturo in turizem Trubarjevi kraji
1310. Sklep o podelitvi priznanj Občine Velike Lašče
1311. Letni program športa v Občini Velike Lašče za leto 2020

Žalec

1319. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o pokopališkem redu v Občini Žalec
1320. Odlok o spremembah Odloka o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora za območje enote urejanja prostora z oznako LO 4/3 (območje OPPN – PC AG III)
1321. Sklep o podelitvi statusa javnega dobra
1322. Koncesijski Akt za izvedbo projekta javno-zasebnega partnerstva – Vrtec Žalec Zahod

Železniki

1312. Zaključni račun proračuna Občine Železniki za leto 2019
1313. Odlok o pokopališkem redu v Občini Železniki
1314. Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine Železniki za leto 2020
1315. Odlok o dopolnitvi Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Železniki
1316. Sklep o potrditvi Elaborata o oblikovanju cen storitev obvezne občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo 2020 za območje Občine Železniki in Elaborata o oblikovanju cen storitev obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode 2020 za območje Občine Železniki

POPRAVKI

1323. Popravek Pravilnika o poslovanju sistema enotnega zakladniškega računa države oziroma občine
1324. Popravek Akta o spremembah in dopolnitvah Meril za akreditacijo in zunanjo evalvacijo visokošolskih zavodov in študijskih programov
1325. Tehnični popravek Sklepa o določitvi višine grobnine in cenika uporabe pokopališča, pokopaliških objektov in naprav ter druge pokopališke infrastrukture za pokopališča v upravljanju Občine Šmartno pri Litiji

Razglasni del

Javni razpisi

Javne dražbe

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Objave po Zakonu o elektronskih komunikacijah

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti