Uradni list

Številka 82
Uradni list RS, št. 82/2020 z dne 5. 6. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 82/2020 z dne 5. 6. 2020

Kazalo

1262. Zaključni račun proračuna Občine Ajdovščina za leto 2019, stran 2922.

  
Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18 – v nadaljevanju: ZJF) ter 16. člena Statuta Občine Ajdovščina (Uradni list RS, št. 44/12, 85/15, 8/18 in 38/18) je Občinski svet Občine Ajdovščina na 13. redni seji dne 28. 5. 2020 sprejel
Z A K L J U Č N I   R A Č U N 
proračuna Občine Ajdovščina za leto 2019 
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Ajdovščina za leto 2019.
2. člen 
Prihodki in odhodki proračuna ter drugi prejemki in izdatki proračuna za leto 2019 so realizirani v naslednjih zneskih:
A.
BILANCA PRIHODKOV 
IN ODHODKOV
I.
SKUPAJ PRIHODKI
20.226.725,72
70
DAVČNI PRIHODKI
13.537.806,07
700
davki na dohodek in dobiček
11.333.138,00
703
davki na premoženje
1.836.476,17
704
domači davki na blago in storitve
365.024,99
706
drugi davki
3.166,91
71
NEDAVČNI PRIHODKI
3.582.099,83
710
udeležba na dobičku in prihodki 
od premoženja
2.394.572,86
711
takse in pristojbine
22.072,08
712
denarne kazni
22.121,98
713
prihodki od prodaje blaga in storitev
15.269,32
714
drugi nedavčni prihodki
1.128.063,59
72
KAPITALSKI PRIHODKI
1.746.745,86
720
prihodki od prodaje osnovnih sredstev
149.252,80
722
prihodki od prodaje zemljišč 
in neopredmetenih osnovnih sredstev
1.597.493,06
73
PREJETE DONACIJE
5.610,00
730
prejete donacije
5.610,00
74
TRASFERNI PRIHODKI
1.329.878,36
740
Trasferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
985.855,58
741
Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev EU
344.022,78
78
PREJETA SREDSTVA 
IZ EVROPSKE UNIJE
24.585,60
787
Prejeta sredstva iz drugih evropskih inštitucij
24.585,60
II.
SKUPAJ ODHODKI
26.599.499,01
40
TEKOČI ODHODKI
4.996.376,90
400
plače in drugi izdatki zaposlenim
1.096.711,93
401
prispevki delodajalcev za socialno varnost
177.959,80
402
izdatki za blago in storitve
3.571.062,00
403
plačila domačih obresti
81.545,35
409
sredstva, izločena v rezerve
69.097,82
41
TEKOČI TRANSFERI
9.192.356,77
410
subvencije
791.888,42
411
transferi posameznikom 
in gospodinjstvom
4.338.578,54
412
transferi neprofitnim organizacijam
1.163.173,07
413
drugi tekoči domači transferi
2.898.716,74
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
11.942.554,67
420
nakup in gradnja osnovnih sredstev
11.942.554,67
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
468.210,67
431
investicijski transferi fizičnim 
in pravnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
110.239,63
432
investicijski transferi proračunskim uporabnikom
357.971,04
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK – PRIMANJKLJAJ
–6.372.773,29
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV 
IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
0,00
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
0,00
750
prejeta vračila danih posojil
0,00
751
prodaja kapitalskih deležev 
0,00
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE DELEŽEV
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE DELEŽEV
0,00
440
dana posojila
0,00
441
povečanje kapitalskih deležev 
in naložb
0,00
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV
0,00
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE
50
ZADOLŽEVANJE
4.904.163,00
500
zadolževanje
4.904.163,00
VIII.
ODPLAČILA DOLGA
55
ODPLAČILA DOLGA
1.162.320,96
550
odplačila domačega dolga
1.162.320,96
IX.
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU
–2.630.931,25
X.
NETO ZADOLŽEVANJE
3.741.842,04
XI.
NETO FINANCIRANJE
6.372.773,29
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. 2019
228.846,26
3. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Ajdovščina za leto 2019 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Ajdovščina za leto 2019.
4. člen 
Prenos sredstev iz leta 2019 v leto 2020 znaša 228.846,26 eur, od tega znaša prenos vseh krajevnih skupnosti 157.966,17 eur.
5. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Ajdovščina za leto 2019 brez prilog se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in v celoti na spletni strani Občine Ajdovščina.
Št. 4102-5/2019
Ajdovščina, dne 28. maja 2020
Župan 
Občine Ajdovščina 
Tadej Beočanin