Uradni list

Številka 82
Uradni list RS, št. 82/2020 z dne 5. 6. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 82/2020 z dne 5. 6. 2020

Kazalo

1257. Sklep o spremembah Sklepa o poročanju upravljavca pokojninskega sklada, oblikovanega kot kritni sklad, stran 2919.

  
Na podlagi 1. in 2. točke osmega odstavka 284. člena ter četrtega odstavka 366. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 96/12, 39/13, 99/13 – ZSVarPre-C, 101/13 – ZIPRS1415, 44/14 – ORZPIZ206, 85/14 – ZUJF-B, 95/14 – ZUJF-C, 90/15 – ZIUPTD, 102/15, 23/17, 40/17, 65/17, 28/19, 75/19, 36/20 – ZIUJP in 49/20 – ZIUZEOP) in 2. točke prvega odstavka 501. člena Zakona o zavarovalništvu (Uradni list RS, št. 93/15, 9/19 in 49/20 – ZIUZEOP) Agencija za zavarovalni nadzor izdaja
S K L E P 
o spremembah Sklepa o poročanju upravljavca pokojninskega sklada, oblikovanega kot kritni sklad 
1. člen
V Sklepu o poročanju upravljavca pokojninskega sklada, oblikovanega kot kritni sklad (Uradni list RS, št. 98/13, 29/14, 47/14, 26/16, 4/18 in 77/18; v nadaljnjem besedilu: Sklep) se v 3. členu prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Upravljavec za vsak kritni sklad, ki ga upravlja, poroča Agenciji za zavarovalni nadzor o vrstah in sestavi naložb kritnega sklada po stanju na zadnji dan vsakega meseca, v obliki, predpisani z Navodilom o načinu elektronskega poročanja o naložbah pokojninskega sklada, oblikovanega kot kritni sklad, ki je priloga in sestavni del sklepa, ki ureja podrobnejša pravila za premoženje kritnih skladov pokojninskih družb za dodatno invalidsko in dodatno družinsko pokojnino ter za izplačevanje pokojninskih rent in poročanje o naložbah teh kritnih skladov ter o naložbah pokojninskih družb, ki niso financirane iz zavarovalno-tehničnih rezervacij.«
2. člen 
V Sklepu se črta Priloga z naslovom »Navodilo o načinu elektronskega poročanja o naložbah pokojninskega sklada, oblikovanega kot kritni sklad.«
3. člen 
(uveljavitev) 
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00701-4/2020-14
Ljubljana, dne 27. maja 2020
EVA 2020-1611-0053
Predsednik strokovnega sveta 
Agencije za zavarovalni nadzor 
mag. Gorazd Čibej