Uradni list

Številka 82
Uradni list RS, št. 82/2020 z dne 5. 6. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 82/2020 z dne 5. 6. 2020

Kazalo

1318. Zaključni račun proračuna Občine Piran za leto 2019, stran 2993.

  
Na podlagi 33. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US) in 31. člena Statuta Občine Piran (Uradni list RS, št. 5/14 – uradno prečiščeno besedilo, 35/17 in 43/18)
R A Z G L A Š A M   Z A K L J U Č N I   R A Č U N 
proračuna Občine Piran za leto 2019, 
ki ga je sprejel Občinski svet Občine Piran na 14. redni seji dne 28. maja 2020.
Št. 410-5/2018
Piran, dne 3. junija 2020
Župan 
Občine Piran 
Đenio Zadković 
Na osnovi 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4, s spremembami) in 17. člena Statuta Občine Piran (Uradni list RS, št. 5/14 – uradno prečiščeno besedilo, 35/17 in 43/18) je Občinski svet Občine Piran na 14. redni seji dne 28. maja 2020 sprejel
Z A K L J U Č N I   R A Č U N 
proračuna Občine Piran za leto 2019 
1. 
Sprejme se Zaključni račun proračuna Občine Piran za leto 2019.
2. 
Splošni del proračuna, ki se izkazuje v bilanci prihodkov in odhodkov, v računu finančnih terjatev in naložb ter v računu financiranja, je na ravni podskupin kontov realiziran v naslednjih zneskih:
Konto
Opis
Znesek v €
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV PRORAČUNA
I.
 
PRIHODKI (70+71+72+73+74)
23.986.745,01
 
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
22.391.833,71
70
DAVČNI PRIHODKI
17.910.516,37
700
Davki na dohodek in dobiček
9.114.739,00
703
Davki na premoženje
4.911.849,37
704
Domači davki na blago in storitve
3.915.197,14
706
Drugi davki in prispevki
–31.269,14
71
NEDAVČNI PRIHODKI
4.481.317,34
710
Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
3.134.250,10
711
Takse in pristojbine
31.744,17
712
Globe in druge denarne kazni
322.833,67
713
Prihodki od prodaje blaga in storitev
12.030,00
714
Drugi nedavčni prihodki
980.459,40
72
KAPITALSKI PRIHODKI
125.641,02
720
Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
2.604,83
722
Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev
123.036,19
73
PREJETE DONACIJE
600,00
730
Prejete donacije iz domačih virov
600,00
74
TRANSFERNI PRIHODKI
1.468.670,28
740
Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
1.134.342,92
741
Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav
334.327,36
II.
 
ODHODKI (40+41+42+43)
23.917.675,09
40
TEKOČI ODHODKI
5.675.577,74
400
Plače in drugi izdatki zaposlenim
2.009.920,98
401
Prispevki delodajalcev za socialno varnost
326.303,91
402
Izdatki za blago in storitve
3.133.688,29
403
Plačila domačih obresti
35.664,56
409
Rezerve
170.000,00
41
TEKOČI TRANSFERI
11.966.556,94
410
Subvencije
727.454,14
411
Transferi posameznikom in gospodinjstvom
4.079.584,24
412
Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
2.318.934,32
413
Drugi tekoči domači transferi
4.840.584,24
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
5.834.714,55
420
Nakup in gradnja osnovnih sredstev
5.834.714,55
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
440.825,86
431
Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
113.817,56
432
Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
327.008,30
III.
 
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) (I.–II.)
69.069,92
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
 
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
0,00
V.
 
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (441)
0,00
VI.
 
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.–V.)
0,00
C. RAČUN FINANCIRANJA
VII.
 
ZADOLŽEVANJE (500)
1.300.000,00
50
ZADOLŽEVANJE
1.300.000,00
500
Domače zadolževanje
1.300.000,00
VIII.
 
ODPLAČILA DOLGA (550)
995.833,24
55
ODPLAČILA DOLGA
995.833,24
550
Odplačila domačega dolga
995.833,24
IX.
 
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
373.236,68
X.
 
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
304.166,76
XI.
 
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
–69.069,92
XII.
 
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA 
3.681.954,74
Stanje sredstev na računih dne 31. decembra 2019 znaša 4.055.191,42 € in se prenaša v proračun 2020.
Realizacijo splošnega in posebnega dela proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov ter realizacijo načrta razvojnih programov za leto 2019 se objavi na spletnih straneh Občine Piran www.piran.si.
V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja. V posebnem delu je prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Piran. Sestavni del zaključnega računa je tudi realizacija načrta razvojnih programov.
3. 
Sprejme se realizacija PRORAČUNSKE REZERVE Občine Piran za leto 2019, ki izkazuje:
Opis
Znesek v €
Prenos sredstev iz leta 2018
259.151,07
Prihodke v višini 
170.000,00
Odhodke v višini 
351.040,60
Stanje sredstev na dan 31. 12. 2019
78.110,47
Sredstva v višini 78.110,47 € se namensko prenašajo v proračunsko rezervo Občine Piran v leto 2020.
4. 
Zaključni račun proračuna Občine Piran za leto 2019 začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-5/2018
Piran, dne 28. maja 2020
Župan 
Občine Piran 
Đenio Zadković 
Il Sindaco del Comune di Pirano, visto l’art. 33 della Legge sulle autonomie locali (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia, nn. 94/07 – Testo Consolidato Ufficiale, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO e 76/16 – Sentenza della Corte Costituzionale) e visto l'art. 31 dello Statuto del Comune di Pirano – (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia, nn. 5/14 – Testo Consolidato Ufficiale, 35/17 e 43/18)
P R O M U L G A   I L   S E G U E N T E  C O N T O   C O N S U N T I V O 
del Bilancio di previsione del Comune di Pirano per l’anno 2019, 
approvato dal Consiglio comunale del Comune di Pirano nella 14ª seduta ordinaria del 28 maggio 2020.
N. 410-5/2018
Pirano, 3. giugno 2020
Il Sindaco 
del Comune di Pirano 
Đenio Zadković 
Il Consiglio comunale del Comune di Pirano, visto l’art. 98 della Legge sulla finanza pubblica (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 11/11 Testo Consolidato Ufficiale 4 e successive modificazioni) e l’art. 17 dello Statuto del Comune di Pirano (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia, nn. 5/14 Testo Consolidato Ufficiale, 35/17 e 43/18), nella 14ª seduta ordinaria del 28 maggio 2020 approva il seguente
C O N T O   C O N S U N T I V O    D E L   B I L A N C I O 
di previsione del Comune di Pirano per l’anno 2019 
1. 
È approvato il Conto consuntivo del Bilancio di previsione del Comune di Pirano per l’anno 2019.
2. 
La parte generale di bilancio, composta dal Conto delle entrate e delle spese, dal Conto dei crediti finanziari e investimenti e dal Conto finanziario, a livello dei sottogruppi di voci, è articolata come segue:
Voce
Descrizione
Importo in EUR
A. CONTO DELLE ENTRATE E DELLE SPESE
I.
 
ENTRATE (70+71+72+73+74)
23.986.745,01
 
ENTRATE CORRENTI (70+71)
22.391.833,71
70
ENTRATE TRIBUTARIE 
17.910.516,37
700
Imposte sul reddito e sugli utili
9.114.739,00
703
Imposte sul patrimonio
4.911.849,37
704
Imposte nazionali su beni e servizi
3.915.197,14
706
Altre imposte
–31.269,14
71
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 
4.481.317,34
710
Partecipazione agli utili e ricavi patrimoniali
3.134.250,10
711
Tasse e contribuzioni
31.744,17
712
Ammende e altre pene pecuniarie
322.833,67
713
Ricavi dalla vendita di beni e servizi
12.030,00
714
Altre entrate extra tributarie
980.459,40
72
ENTRATE IN CONTO CAPITALE
125.641,02
720
Ricavi dalla vendita di immobilizzazioni materiali
2.604,83
722
Ricavi dalla vendita di terreni e di immobilizzazioni immateriali 
123.036,19
73
DONAZIONI 
600,00
730
Donazioni da fonti nazionali
600,00
74
TRASFERIMENTI 
1.468.670,28
740
Trasferimenti da altre istituzioni finanziarie pubbliche
1.134.342,92
741
Fondi trasferiti dal bilancio dello Stato, derivanti dal bilancio dell’Unione europea e da altri Stati 
334.327,36
II.
 
SPESE (40+41+42+43)
23.917.675,09
40
SPESE CORRENTI 
5.675.577,74
400
Salari, stipendi e altre retribuzioni ai dipendenti
2.009.920,98
401
e assistenziali a carico dei datori di lavoro 
326.303,91
402
Spese per beni e servizi
3.133.688,29
403
Interessi passivi su piazza nazionale
35.664,56
409
Riserve
170.000,00
41
TRASFERIMENTI CORRENTI 
11.966.556,94
410
Sovvenzioni
727.454,14
411
Trasferimenti a favore di persone singole e nuclei familiari 
4.079.584,24
412
Trasferimenti a organizzazioni e istituzioni non profit
2.318.934,32
413
Altri trasferimenti correnti nazionali
4.840.584,24
42
SPESE D'INVESTIMENTO 
5.834.714,55
420
Acquisto e costruzione di immobilizzazioni materiali
5.834.714,55
43
TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE 
440.825,86
431
Trasferimenti di investimento a favore di persone fisiche e giuridiche non fruitori di bilancio 
113.817,56
432
Trasferimenti di investimento a favore di fruitori di bilancio
327.008,30
III.
 
ECCEDENZA DI BILANCIO (DISAVANZO DI BILANCIO) (I.-II.)
69.069,92
B. CONTO DEI CREDITI FINANZIARI E DEGLI INVESTIMENTI
IV.
 
RESTITUZIONE DEI CREDITI EROGATI E CESSIONE DI QUOTE DI CAPITALE 
0,00
V.
 
CREDITI EROGATI E AUMENTO DELLE QUOTE DI CAPITALE 
0,00
VI.
 
CREDITI RICEVUTI DIMINUITI DEI CREDITI EROGATI E MODIFICA DELLE QUOTE DI CAPITALE (IV.-V.)
0,00
C. CONTO FINANZIARIO
VII.
 
INDEBITAMENTO (500)
1.300.000,00
50
INDEBITAMENTO 
1.300.000,00
500
Indebitamento in ambito nazionale
1.300.000,00
VIII.
 
RESTITUZIONE DEL DEBITO (550)
995.833,24
55
RESTITUZIONE DEL DEBITO
995.833,24
550
Restituzione debiti assunti in ambito nazionale
995.833,24
IX.
 
MODIFICA DELL'AMMONTARE DEI FONDI SUI CONTI (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
373.236,68
X.
 
INDEBITAMENTO NETTO (VII.-VIII.)
304.166,76
XI.
 
FINANZIAMENTO NETTO (VI. +X.-IX.)
–69.069,92
XII.
 
SALDO DI CASSA AL 31/12 DELL'ANNO PRECEDENTE
3.681.954,74
Il saldo dei fondi sui conti al 31/12/2019 ammonta a 4.055.191,42 EUR e si trasferisce all’esercizio finanziario 2020.
La realizzazione della parte generale e della parte particolare di bilancio fino a livello di voci di bilancio – conti, nonché la realizzazione dei programmi di sviluppo per il 2019 sono pubblicate sul sito internet del Comune di Pirano: www.piran.si.
Nella parte generale di bilancio, che si articola in conto delle entrate e delle spese, conto dei crediti finanziari e degli investimenti e conto finanziario, sono riportate in dettaglio la previsione e la realizzazione delle rispettive entrate e delle uscite ovvero dei ricavi e delle spese. Nella sezione particolare sono presentate le spese programmate e realizzate nonché le altre uscite del Bilancio del Comune di Pirano. Come parte integrante del conto consuntivo è altresì riportata la realizzazione del piano dei programmi di sviluppo.
3. 
Si approva il risultato ovvero la situazione del FONDO DI RISERVA DEL BILANCIO del Comune di Pirano per l'anno 2019, come segue:
Descrizione
Importo in EUR
Trasferimento dei fondi dall’esercizio finanziario 2018
259.151,07
Entrate
170.000,00
Uscite 
351.040,60
Situazione dei fondi al 31/12/2019
78.110,47
I fondi nell’importo di 78.110,47 EUR vengono trasferiti in maniera finalizzata alla riserva di bilancio del Comune di Pirano per il 2020.
4. 
Il Conto consuntivo del bilancio di previsione del Comune di Pirano per l’anno 2019 entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia.
N. 410-5/2018
Pirano, 28 maggio 2020
Il Sindaco 
del Comune di Pirano 
Đenio Zadković