Uradni list

Številka 82
Uradni list RS, št. 82/2020 z dne 5. 6. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 82/2020 z dne 5. 6. 2020

Kazalo

1277. Sklep o ugotovitvi javne koristi – zaradi interesa odkupa oziroma razlastitve zemljišč, stran 2946.

  
Na podlagi 12. člena Zakona o cestah – ZCes-1 (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 – odl. US, 46/15 in 10/18), 194. člena Zakona o urejanju prostora – ZUreP-2 (Uradni list RS, št. 61/17) in 16. člena Statuta Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 91/15 – UPB2) je Občinski svet Občine Ivančna Gorica na 12. seji dne 25. 5. 2020 sprejel
S K L E P 
o ugotovitvi javne koristi – zaradi interesa odkupa oziroma razlastitve zemljišč 
1. člen 
S tem sklepom se ugotovi javna korist za razlastitev nepremičnin parc. št. 1000/2 k.o. 1810 – Stična v izmeri 926 m2, parc. št. 999/9 k.o. 1810 Stična v izmeri 1 m2 in parc. št. 999/38 k.o. 1810 Stična v izmeri 285 m2,ki sta v lasti fizičnih oseb ter na katerih Občina Ivančna Gorica načrtuje izgradnjo »Zahodne zbirne ceste v Občini Ivančna Gorica po projektu štev. PR-R19/2016, ki ga je izdelalo podjetje Acer Novo mesto d.o.o., Šentjernejska cesta 43, 8000 Novo mesto.
2. člen 
Razlastitev je nujna za dosego javne koristi. Občina Ivančna Gorica potrebuje nepremičnine iz 1. člena sklepa za izgradnjo gospodarske javne infrastrukture – zahodna zbirna cesta.
3. člen 
Na nepremičninah parc. št. 1000/2 k.o. 1810 Stična, parc. št. 999/9 k.o. 1810 Stična in parc. št. 999/38 k.o. 1810 Stična jev skladu z 42. členom Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 36/17 – UPB) predvidena izgradnja zahodne zbirne ceste, ki napaja gospodarsko cono Malo Hudo, v nadaljevanju pa se pri šoli priključi na obstoječo lokalno cesto proti Stični.
4. člen 
Občinski svet Občine Ivančna Gorica pooblašča župana Dušana Strnada, da pri pristojni upravni enoti v skladu s 196. in 199. členom Zakona o urejanju prostora – ZUreP-2 (Uradni list RS, št. 61/17) vloži zahtevo in vodi postopek za razlastitev z omejitvijo lastninske pravice – zaradi interesa odkupa oziroma razlastitve zemljišč na nepremičninah navedenih v 1. členu tega sklepa.
5. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 478-0070/2019-10
Ivančna Gorica, dne 25. maja 2020
Župan 
Občine Ivančna Gorica 
Dušan Strnad