Uradni list

Številka 82
Uradni list RS, št. 82/2020 z dne 5. 6. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 82/2020 z dne 5. 6. 2020

Kazalo

1248. Sklep o poročilu nosilca aktuarske funkcije pokojninske družbe, stran 2895.

  
Na podlagi drugega odstavka 333.d člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju ((Uradni list RS, št. 96/12, 39/13, 99/13 – ZSVarPre-C, 101/13 – ZIPRS1415, 44/14 – ORZPIZ206, 85/14 – ZUJF-B, 95/14 – ZUJF-C, 90/15 – ZIUPTD, 102/15, 23/17, 40/17, 65/17, 28/19, 75/19, 36/20 – ZIUJP in 49/20 – ZIUZEOP) in 2. točke prvega odstavka 501. člena Zakona o zavarovalništvu (Uradni list RS, št. 93/15, 9/19 in 49/20 – ZIUZEOP) Agencija za zavarovalni nadzor izdaja
S K L E P 
o poročilu nosilca aktuarske funkcije pokojninske družbe 
1. člen 
(predmet sklepa) 
(1) Ta sklep določa podrobnejšo vsebino poročila nosilca aktuarske funkcije pokojninske družbe (v nadaljnjem besedilu: poročilo) iz prvega odstavka 333.d člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 96/12, 39/13, 99/13 – ZSVarPre-C, 101/13 – ZIPRS1415, 44/14 – ORZPIZ206, 85/14 – ZUJF-B, 95/14 – ZUJF-C, 90/15 – ZIUPTD, 102/15, 23/17, 40/17, 65/17, 28/19, 75/19, 36/20 – ZIUJP in 49/20 – ZIUZEOP; v nadaljnjem besedilu: ZPIZ-2).
(2) Sestavni del poročila nosilca aktuarske funkcije je tudi mnenje nosilca aktuarske funkcije k letnemu poročilu pokojninske družbe iz prvega odstavka 333.d člena ZPIZ-2 v povezavi s tretjim odstavkom 333.d člena ZPIZ-2.
(3) V tem sklepu uporabljeni pojem zavarovanec se nanaša tudi na člana, glede na to, kateri pojem pokojninska družba uporablja.
(4) V tem sklepu uporabljeni pojem premija se uporablja tako za zavarovalno premijo kot tudi za vplačila v dodatno zavarovanje, glede na to, kateri pojem pokojninska družba uporablja.
2. člen 
(podlage za izdelavo poročila) 
Pri preverjanju, ali pokojninska družba oblikuje zavarovalno-tehnične rezervacije v skladu s predpisi, in ali so premije izračunane oziroma zavarovalno-tehnične rezervacije oblikovane tako, da zagotavljajo trajno izpolnjevanje vseh obveznosti pokojninske družbe iz pogodb pokojninskih zavarovanj, nosilec aktuarske funkcije upošteva določila sklepa, ki ureja podrobnejša pravila in minimalne standarde za izračun zavarovalno-tehničnih rezervacij pokojninskih družb (v nadaljnjem besedilu: sklep o zavarovalno-tehničnih rezervacijah) in sklepa, ki ureja vrste, razpršenost, usklajenost in lokalizacijo naložb kritnih skladov pokojninske družbe (v nadaljnjem besedilu: sklep o naložbah).
3. člen 
(vsebina poročila) 
(1) Denarni zneski, navedeni v poročilu, morajo biti izraženi v eurih. Za preračun iz tuje valute se uporablja srednji tečaj tečajnice Banke Slovenije na dan, na katerega se aktuarsko preverjanje nanaša.
(2) V skladu z ZPIZ-2, so vrste pogodb iz pokojninskega zavarovanja pogodbe, ki jih pokojninska družba sklepa na podlagi:
1. pravil upravljanja in potrjenih pokojninskih načrtov;
2. potrjenega pokojninskega načrta za izplačevanje pokojninske rente;
3. splošnih pogojev za pokojninsko rento in
4. drugih pogodb iz naslova dodatnega pokojninskega zavarovanja.
4. člen 
(dolgoročne obveznosti – matematične rezervacije) 
V poročilu, ki se nanaša na dolgoročne obveznosti iz pogodb pokojninskih zavarovanj, za katere je potrebno oblikovati matematične rezervacije, morajo biti podane najmanj naslednje informacije:
1. datum, na katerega se aktuarsko preverjanje, ki je predmet poročila, nanaša;
2. tabela s podatki o stanju matematičnih, škodnih in drugih zavarovalno-tehničnih rezervacij za posamezne pokojninske sklade in kritne sklade za izplačilo rent;
3. opis vseh pravic in obveznosti za posamezne vrste pogodb pokojninskih zavarovanj, ki jih pokojninska družba sklepa oziroma jih je sklenila v preteklosti in iz katerih ima še vedno določene obveznosti, vključno z višino premije in vsemi upravičenji, med katerimi lahko zavarovanec izbira;
4. splošna načela in sprejete metode vrednotenja, pri čemer je treba posebej upoštevati:
a. osnove za ugotavljanje morebitnega neskladja med naravo in trajanjem naložb ter ovrednotenimi obveznostmi, vključno z upoštevanjem valutne usklajenosti;
b. če je bila pri izračunu matematičnih rezervacij uporabljena neto metoda;
c. ali so nastale negativne rezervacije in ali je bilo storjeno vse potrebno, da so bile postavljene na vrednost nič, v skladu z določilom sklepa o zavarovalno-tehničnih rezervacijah;
d. v primeru pogodb pokojninskih zavarovanj, pri katerih zavarovanci prevzamejo naložbeno tveganje nad zajamčenim donosom, osnove za oblikovanje rezervacij za zajamčeni donos;
e. osnove za oblikovanje rezervacij za ostala zajamčena upravičenja in vsa upravičenja, med katerimi zavarovanec lahko izbira, razen zajamčenega donosa;
f. metode, po katerih so bili vnaprej vračunani morebitni stroški za pogodbe, pri katerih zavarovanec prevzema naložbeno tveganje;
5. uporabljene obrestne mere, tablice smrtnosti in invalidnosti ter ostale tablice, ki se uporabljajo v premijskem izračunu po posameznih vrstah pogodb pokojninskih zavarovanj;
6. uporabljena obrestna mera, tablice smrtnosti in invalidnosti ter ostale tablice, ki se uporabljajo za vrednotenje obveznosti po posameznih vrstah pogodb pokojninskih zavarovanj. Če tablice, ki so uporabljene, niso javne, pa podatke o vseh stopnjah smrtnosti, invalidnosti in ostalih pojavnostih (incidencah), ki so bile uporabljene.
7. za vse vrste pogodb pokojninskih zavarovanj, razen pogodb, kjer zavarovanec prevzema naložbeno tveganje:
a. del kosmatih premij, ki je namenjen za stroške za posamezne vrste pogodb pokojninskih zavarovanj;
b. metoda, po kateri se oblikuje rezervacija za stroške, ko se premija preneha plačevati, ali ko v prihodnje ni več treba plačati nobene premije, ali kadar metoda vrednotenja bodočih premij ne upošteva, ali ko pri rentnih zavarovanjih v izračunu upoštevani stroški ne pokrivajo stroškov poslovanja;
c. uporabljena metoda vrednotenja obveznosti;
d. če pri vrednotenju pogodb pokojninskih zavarovanj upoštevane bodoče premije niso v skladu z določili sklepa o zavarovalno-tehničnih rezervacijah v delu, ki se nanaša na vrednotenje bodočih premij, dodatna pojasnila, ki prikazujejo, da so matematične rezervacije, določene v skupnem znesku za vsako vrsto pogodbe pokojninskega zavarovanja, večje od zneska, ki je izračunan v skladu z določbami sklepa o zavarovalno- tehničnih rezervacijah v delu, ki ureja izračun dolgoročnih obveznosti za vsako vrsto pogodbe pokojninskega zavarovanja;
8. za vse vrste pogodb pokojninskih zavarovanj, pri katerih zavarovanec prevzema naložbeno tveganje:
a. vse predpostavke pri vrednotenju obveznosti iz naslova sklenjenih pogodb pokojninskih zavarovanj, tako v času varčevanja kot v času izplačevanja;
b. če za pokrivanje bodočih stroškov poslovanja pokojninske družbe niso oblikovane eksplicitne rezervacije, podatke o uporabljeni metodi pri preizkušanju zadostnosti rezervacij, ki je v skladu z določili sklepa o zavarovalno-tehničnih rezervacijah v delu, ki se nanaša na stroške;
9. delež matematičnih rezervacij, ki niso pokrite z naložbami v isti valuti;
10. za fakultativne pozavarovalne pogodbe:
a. seštevek pozavarovalnih premij, ki jih je plačala pokojninska družba iz pozavarovalnih pogodb v obračunskem letu, na katerega se nanaša aktuarsko poročilo, razčlenjen po obračunskih obdobjih, kadar je to ustrezno, in skupni znesek zadržane premije pozavarovatelja na datum vrednotenja;
b. znesek pozavarovalnih premij, ki jih je v obračunskem letu, na katerega se nanaša aktuarsko poročilo, pokojninska družba plačala pozavarovalnici, s katero je povezana in skupni znesek zadržanih premij pozavarovatelja na datum vrednotenja;
11. za vsako obvezno pogodbeno pozavarovanje, kjer je pokojninska družba cedent in na podlagi katere je na datum vrednotenja pozavarovanje v veljavi:
a. spisek pozavarovalnic, s katerimi ima pokojninska družba sklenjene pozavarovalne pogodbe;
b. ali sta pokojninska družba in pozavarovalnica povezani in, če sta povezani, kako sta povezani;
c. vrsta in obseg kritja po pogodbi o pozavarovanju;
d. pozavarovalne premije, ki jih je morala pokojninska družba plačati po pogodbi o pozavarovanju v obračunskem letu, na katerega se nanaša poročilo o vrednotenju;
e. znesek zadržane pozavarovalne premije pozavarovatelja na datum vrednotenja;
f. obseg rezervacij za obveznosti pokojninske družbe iz naslova povračila morebitnih stroškov v primeru prenehanja ali prekinitve pozavarovalne pogodbe;
g. ali na podlagi pogodbe o pozavarovanju ni mogoče skleniti novih poslov;
12. za pogodbe pokojninskih zavarovanj z udeležbo na dobičku:
a. izkaz izida kritnega sklada, če je udeležba na dobičku pogodbeno odvisna od uspešnosti poslovanja kritnega sklada;
b. uporabljena načela in metode pri razdelitvi dobička, povečanja ali zmanjšanja vrednosti sredstev, ki so bila upoštevana pri izračunu, stroški in morebitne davčne obremenitve kritnega sklada;
13. ali so načela, na podlagi katerih je določena razdelitev dobička med zavarovance in delničarje, navedena v statutu družbe ali v ostalih aktih na podlagi statuta, v pogodbi pokojninskega zavarovanja, ki jo sklene pokojninska družba, ali v oglasu pokojninske družbe in, če so, opis načel in napotitev na dokument, v katerem so navedena;
14. podatki o bonusih za vsako posamezno vrsto pogodbe pokojninskega zavarovanja, vključno z osnovo za izračun ter pogoji in oblika, v kateri se bonus poravnava;
15. kadar so stopnje bonusov odvisne od leta sklenitve ali števila let veljavnosti pogodbe pokojninskega zavarovanja ali od starosti zavarovanca, vzorčne stopnje v presledkih pet let od leta sklenitve ali trajanja zavarovanja ali na deset let starosti, odvisno od primera. Kadar so stopnje bonusov odvisne od formule, mora biti namesto vzorčnih stopenj navedena formula;
16. kadar se za priznanje bonusov za posamezne vrste pogodb pokojninskih zavarovanj upoštevajo pogoji glede števila let plačevanja premij preden se prizna bonus, podatke o teh pogojih za vsako posamezno vrsto pogodbe pokojninskega zavarovanja;
17. izjavo glede prakse v zvezi s plačili bonusov, povezanih z zahtevki, ki bodo nastali v obdobju do naslednjega preverjanja, skupaj s stopnjami, po katerih se takšni bonusi določijo;
18. opis pozavarovalnega programa in prikaz lastnih deležev pokojninske družbe.
5. člen 
(obveznosti iz zavarovanj, za katere pokojninska družba oblikuje škodne in druge zavarovalno-tehnične rezervacije) 
V poročilu, ki se nanaša na obveznosti iz pogodb pokojninskih zavarovanj, za katere je potrebno oblikovati škodne in druge zavarovalno-tehnične rezervacije, morajo biti podane najmanj naslednje informacije:
1. datum, na katerega se aktuarsko preverjanje, ki je predmet poročila, nanaša;
2. tabela s podatki o stanju zavarovalno-tehničnih rezervacij iz 332. člena ZPIZ-2, razčlenjena po posameznih kritnih skladih;
3. opis nevarnosti, ki jih pokojninska družba krije, vključno z izključitvenimi razlogi in metoda izračuna kosmate premije oziroma cenik za pogodbe pokojninskih zavarovanj;
4. splošna načela in sprejete metode vrednotenja za obveznosti pogodb pokojninskih zavarovanj, vključno z osnovami za oblikovanje škodnih in drugih zavarovalno-tehničnih rezervacij;
5. uporabljene obrestne mere v primeru eksplicitnega diskontiranja škodnih rezervacij;
6. delež zavarovalno-tehničnih rezervacij, ki je namenjen za kritje stroškov poslovanja pokojninske družbe;
7. za fakultativne pozavarovalne pogodbe:
a. seštevek pozavarovalnih premij, ki jih je plačala pokojninska družba iz pozavarovalnih pogodb v obračunskem letu, na katerega se nanaša aktuarsko poročilo, razčlenjen po obračunskih obdobjih, kadar je to ustrezno, in skupni znesek zadržane pozavarovalne premije pozavarovatelja na datum vrednotenja;
b. znesek pozavarovalnih premij, ki jih je v obračunskem letu, na katerega se nanaša aktuarsko poročilo, pokojninska družba plačala pozavarovalnici, s katero je pokojninska družba povezana, in skupni znesek zadržanih pozavarovalnih premij pozavarovatelja na datum vrednotenja;
8. za vsako obvezno pogodbeno pozavarovanje, kjer je pokojninska družba cedent in na podlagi katere je na datum vrednotenja pozavarovanje v veljavi:
a. spisek pozavarovalnic, s katerimi ima pokojninska družba sklenjene pozavarovalne pogodbe;
b. ali sta pokojninska družba in pozavarovalnica povezani in, če sta povezani, kako sta povezani;
c. vrsta in obseg kritja po pogodbi o pozavarovanju;
d. pozavarovalne premije, ki jih je morala pokojninska družba plačati po pogodbi o pozavarovanju v obračunskem letu, na katerega se nanaša poročilo o vrednotenju;
e. znesek zadržanih pozavarovalnih premij pozavarovatelja na datum vrednotenja;
f. obseg rezervacij za obveznosti pokojninske družbe iz naslova povračila morebitnih stroškov v primeru prenehanja ali prekinitve pozavarovalne pogodbe;
g. ali na podlagi pogodbe o pozavarovanju ni mogoče skleniti novih poslov;
9. opis pozavarovalnega programa in prikaz lastnih deležev pokojninske družbe.
6. člen 
(mnenje nosilca aktuarske funkcije k letnemu poročilu) 
(1) V mnenju nosilca aktuarske funkcije k letnemu poročilu pokojninske družbe iz 333.d člena ZPIZ-2 mora biti navedeno:
1. ali pokojninska družba uporablja ustrezne metode, modele ter predpostavke za izračun zavarovalno-tehničnih rezervacij
2. ali so podatki, potrebni za izračun zavarovalno-tehničnih rezervacij ustrezni, zadostni in kakovostni,
3. primerjava predpostavk na katerih temelji izračun zavarovalno-tehničnih rezervacij z izkustvi,
4. ali oblikovane matematične rezervacije, kot jih je oblikovala pokojninska družba, predstavljajo primerne rezervacije za obveznosti pokojninske družbe, ki izhajajo iz pogodb pokojninskih zavarovanj ali v povezavi z njimi, vključno z vsemi povečanji zaradi razporeditve dobička na podlagi pregleda finančnega stanja pogodb pokojninskih zavarovanj, na dan vrednotenja,
5. ali oblikovane škodne in druge zavarovalno-tehnične rezervacije, kot jih je oblikovala pokojninska družba, predstavljajo primerne rezervacije za obveznosti pokojninske družbe, ki izhajajo iz pogodb pokojninskih zavarovanj ali v povezavi z njimi,
6. ali so bile za namene iz predhodnih dveh točk tega odstavka obveznosti ocenjene v skladu z določili sklepa o zavarovalno-tehničnih rezervacijah in sklepa o naložbah,
7. mnenje o splošni politiki sklepanja zavarovanj, če ima pokojninska družba takšno politiko,
8. ali za nove tipe pogodb pokojninskega zavarovanja, ki jih je pokojninska družba začela sklepati med letom, premije in prihodki iz teh pogodb zadoščajo glede na razumna aktuarska pričakovanja in ob upoštevanju drugih finančnih virov pokojninske družbe, ki so na voljo v ta namen, da bo družba lahko izpolnila svoje obveznosti iz teh pogodb, zlasti, da bo lahko oblikovala zadostne matematične rezervacije,
9. ali aktuarska funkcija sodeluje pri uvedbi in izvajanju sistema upravljanja tveganj, zlasti pri izvedbi lastne ocene tveganj,
10. višina minimalnega kapitala pokojninske družbe za potrebe pokojninskih zavarovanj in vpliv predlagane delitve dobička na višino minimalnega kapitala in solventnost pokojninske družbe.
(2) Nosilec aktuarske funkcije k mnenju iz prvega odstavka tega člena priloži dokazila, izjave ali razlage, za katera meni, da so potrebna.
(3) Za mnenje se smiselno uporabljajo določbe zakona, ki ureja revidiranje, o mnenju pooblaščenega revizorja.
7. člen 
(prenehanje veljavnosti) 
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o poročilu pooblaščenega aktuarja pokojninske družbe (Uradni list RS, št. 18/16).
8. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00701-4/2020-3
Ljubljana, dne 13. maja 2020
EVA 2020-1611-0036
Predsednik strokovnega sveta 
Agencije za zavarovalni nadzor 
mag. Gorazd Čibej