Uradni list

Številka 82
Uradni list RS, št. 82/2020 z dne 5. 6. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 82/2020 z dne 5. 6. 2020

Kazalo

VL 115322/2019 Os-1946/20, Stran 1197
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika Javno podjetje Energetika Ljubljana d.o.o., Verovškova ulica 62, Ljubljana, ki ga zastopa zak. zast. Samo Lozej, Verovškova ulica 62, Ljubljana – dostava, proti dolžniku Mityi Kodermac, Sunkhunvit Soi 4, Bangkok TH, ki ga zastopa zak. zast. Odvetnik Rok Kavčič, Nazorjeva 12, zaradi izterjave 578,99 EUR, sklenilo:
Dolžniku Mityi Kodermac, Sunkhunvit Soi 4, Bangkok TH, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi Odvetnik Rok Kavčič, Nazorjeva 12, Ljubljana.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 27. 2. 2020