Uradni list

Številka 82
Uradni list RS, št. 82/2020 z dne 5. 6. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 82/2020 z dne 5. 6. 2020

Kazalo

1312. Zaključni račun proračuna Občine Železniki za leto 2019, stran 2985.

  
Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18 in 110. člena Statuta Občine Železniki (Uradni list RS, št. 88/15 dne 20. 11. 2015) je občinski svet na 11. redni seji dne 28. 5. 2020 sprejel
Z A K L J U Č N I   R A Č U N 
proračuna Občine Železniki za leto 2019 
1. člen 
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Železniki za leto 2019.
2. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Železniki za leto 2019 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Železniki za leto 2019. Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov, njihovih spremembah tekom leta 2019 ter o njihovi realizaciji v tem letu.
3. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Železniki za leto 2019 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 9000-3/2020-022
Železniki, dne 28. maja 2020
Župan 
Občine Železniki 
mag. Anton Luznar