Uradni list

Številka 82
Uradni list RS, št. 82/2020 z dne 5. 6. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 82/2020 z dne 5. 6. 2020

Kazalo

1311. Letni program športa v Občini Velike Lašče za leto 2020, stran 2984.

  
Na podlagi 13. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17) in 7. člena Statuta Občine Velike Lašče (Uradno glasilo Občine Velike Lašče, št. 2/06 – UPB, 6/13, 2/2019, 2/2020) je Občinski svet Občine Velike Lašče na 11. redni seji dne 21. 5. 2020 sprejel
L E T N I   P R O G R A M   Š P O R T A 
v Občini Velike Lašče za leto 2020 
1. Občina Velike Lašče v proračunu za leto 2020 zagotavlja sredstva za sofinanciranje programov športa, ki ga v občini izvajajo športna društva, šola in vrtec ter drugi izvajalci športnih programov, sredstva za sofinanciranje občinskih športnih prireditev, sofinanciranje vzdrževanja in upravljanja športnih objektov in sofinanciranja nakupa opreme za športna društva ter sredstva za investicije.
2. Letni program športa po proračunskih postavkah zajema naslednja področja:
– sofinanciranje športnih programov – dotacije športnim izvajalcem na podlagi razpisa (sofinanciranje interesne vzgoje predšolskih otrok, športne vzgoje šoloobveznih otrok, športne vzgoje otrok, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, interesne športne vzgoje mladine, interesne športne vzgoje mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport, športne dejavnosti študentov, športne rekreacije, kakovostnega športa, športnih prireditev, sofinanciranje opreme);
– investicijsko in tekoče vzdrževanje športnih objektov;
– investicije;
– programi za mladino.
2.1. Proračunski postavki 18091 in 18082:
Občinska športna zveza in sofinanciranje drugih programov društev: 22.500 EUR.
Sredstva v okviru teh dveh proračunskih postavk so v celoti namenjena za sofinanciranje programov izvajalcev športnih dejavnosti, in sicer:
– Interesna vzgoja predšolskih otrok – program Mali sonček, naučimo se plavati, Ciciban planinec in druge športne dejavnosti, ki jih organizirajo športna društva in drugi izvajalci. Sofinancira se propagandno gradivo, strokovni kader, najem 60 ur objekta na skupino, v kateri je največ 20 otrok.
– Športna vzgoja šoloobveznih otrok – program Zlati sonček, Krpan, naučimo se plavati in drugi 80-urni programi. Sofinancira se propagandno gradivo, organizacija in izpeljava občinskih šolskih tekmovanj, strokovni kader za izvedbo 20-urnih tečajev plavanja na skupino, v kateri je največ deset otrok in 80-urnih programov na skupino, v kateri je največ 20 otrok, objekt.
– Športna vzgoja otrok, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport – sofinancira se objekt, strokovni kader v obsegu do 400 ur letno, materialni stroški programa, meritve in spremljanje treniranosti,
– Interesna športna vzgoja mladine – sofinancira se strokovni kader za 80-urne programe na skupino, v kateri je največ 20 mladih, objekt.
– Interesna športna vzgoja mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport – sofinancira se objekt in strokovni kader za program v obsegu do 400 ur letno.
– Športna dejavnost študentov – Sofinancira se strokovni kader za 80-urne programe na skupino, v kateri je največ 20 študentk in študentov, objekt.
– Športna rekreacija – 80 ur programa vadbe na skupino, ki šteje 20 članov in članic v različnih športnih panogah. Sofinancira se najemnina objekta, za socialno in zdravstveno ogrožene ter občane, starejše od 65 let, pa tudi strokovni kader.
– Kakovostni šport – Sofinancira se najem objekta za do 320 ur programa za priprave na športna tekmovanja ekip in posameznikov – registriranih športnikov, članov nacionalnih panožnih športnih zvez, ki nastopajo v uradnih tekmovalnih sistemih do naslova državnega prvaka.
– Športne prireditve – sofinancira se stroške priznanj in pokalov športnikom in športnim delavcem in organizacijske stroške prireditev.
Sofinanciranje opreme za športna društva – V okviru te postavke se nameni sredstva za sofinanciranje športne opreme za potrebe izvajanja športnih dejavnosti.
2.2. Proračunska postavka 18081 – Preplastitev igrišč: 7.000,00 EUR.
Sredstva v okviru te proračunske postavke se namenijo v skladu s sprejetim Načrtom razvojnih programov za obdobje 2020–2024, ki je priloga proračuna Občine Velike Lašče za leto 2020. Namenjena so preplastitvi igrišč.
2.3. Proračunska postavka 18083 – Športna igrišča po vaseh – vzdrževanje: 5.000 EUR.
V okviru te proračunske postavke se zagotavljajo sredstva za vzdrževanje igrišč po vaseh – za kritje stroškov igrišča v Dvorski vasi – elektrika, voda, upravljanja Športnega centra Turjak in drugih igrišč.
2.4. Proračunska postavka 18085 – Športna dvorana – vzdrževanje in upravljanje – 27.000 EUR.
V okviru te postavke so zagotovljena sredstva za upravljanje in vzdrževanje športne dvorane v Velikih Laščah.
2.5. Proračunska postavka 18088 – Investicije – Igrišče Dvorska vas – 13.600 EUR.
Sredstva v okviru te proračunske postavke se namenijo v skladu s sprejetim Načrtom razvojnih programov za obdobje 2020–2024, ki je priloga proračuna Občine Velike Lašče za leto 2020. Sredstva so namenjena za popravilo ograje okrog igrišča Dvorska vas.
2.6. Proračunska postavka 18089 – Investicije – Športna dvorana – 10.000 EUR.
Sredstva v okviru te proračunske postavke se namenijo v skladu s sprejetim Načrtom razvojnih programov za obdobje 2020–2024, ki je priloga proračuna Občine Velike Lašče za leto 2020.
2.7. Proračunska postavka 18089 – Investicije – Šolsko igrišče – razsvetljava – 5.000 EUR.
Sredstva v okviru te proračunske postavke se namenijo v skladu s sprejetim Načrtom razvojnih programov za obdobje 2020–2024, ki je priloga proračuna Občine Velike Lašče za leto 2020. Sredstva so namenjena ureditvi razsvetljave na šolskem igrišču v Velikih Laščah.
3. Za sredstva pod točko 2.1 se objavi razpis v Uradnem listu Republike Slovenije. Na podlagi prispelih prijav na razpis in v skladu s Pravilnikom o merilih za izbor programov športa, ki se sofinancirajo iz proračunskih sredstev Občine Velike Lašče se izpelje postopek za sofinanciranje programov na področju športa. Z izbranimi izvajalci programov športa, ki izpolnjujejo pogoje za sofinanciranje dejavnosti iz občinskega proračuna, župan sklene pogodbo.
4. Letni program športa za leto 2020 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0301-0008/2020-1
Velike Lašče, dne 25. maja 2020
Župan 
Občine Velike Lašče 
dr. Tadej Malovrh