Uradni list

Številka 82
Uradni list RS, št. 82/2020 z dne 5. 6. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 82/2020 z dne 5. 6. 2020

Kazalo

1253. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o letnem poročilu in trimesečnih računovodskih izkazih zavarovalnic, stran 2917.

  
Na podlagi 2. in 3. točke prvega odstavka 254. člena, četrtega odstavka 255. člena in 2. točke prvega odstavka 501. člena Zakona o zavarovalništvu (Uradni list RS, št. 93/15, 9/19 in 49/20 – ZIUZEOP) ter drugega odstavka 292. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 96/12, 39/13, 99/13 – ZSVarPre-C, 101/13 – ZIPRS1415, 44/14 – ORZPIZ206, 85/14 – ZUJF-B, 95/14 – ZUJF-C, 90/15 – ZIUPTD, 23/17, 40/17, 65/17, 28/19, 75/19, 36/20 – ZIUJP in 49/20 – ZIUZEOP) Agencija za zavarovalni nadzor izdaja
S K L E P 
o spremembah in dopolnitvah Sklepa o letnem poročilu in trimesečnih računovodskih izkazih zavarovalnic 
1. člen 
V Sklepu o letnem poročilu in trimesečnih računovodskih izkazih zavarovalnic (Uradni list RS, št. 1/16, 85/16 in 12/18; v nadaljnjem besedilu: Sklep) se tretji odstavek 1. člena spremeni tako, da se glasi:
»(3) Določila tega sklepa se na podlagi šestega in sedmega odstavka 580. člena Zakona o zavarovalništvu (Uradni list RS, št. 93/15, 9/19 in 49/20 – ZIUZEOP; v nadaljnjem besedilu: ZZavar-1) in prvega odstavka 338.b člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 96/12, 39/13, 99/13 – ZSVarPre-C, 101/13 – ZIPRS1415, 44/14 – ORZPIZ206, 85/14 – ZUJF-B, 95/14 – ZUJF-C, 90/15 – ZIUPTD, 23/17, 40/17, 65/17, 28/19, 75/19, 36/20 – ZIUJP in 49/20 – ZIUZEOP; v nadaljnjem besedilu: ZPIZ-2) uporabljajo tudi za pokojninske družbe.«
2. člen 
Drugi odstavek 2. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) V poslovno poročilo oziroma konsolidirano poslovno poročilo revidiranega letnega oziroma konsolidiranega letnega poročila zavarovalnica vključi izjavo o upravljanju družbe in, kadar izpolnjuje merila predpisana z zakonom, ki ureja poslovanje gospodarskih družb, tudi izjavo o nefinančnem poslovanju oziroma konsolidirano izjavo o nefinančnem poslovanju.«
Za drugim odstavkom se dodata nova tretji in četrti odstavek, ki se glasita:
»(3) Pokojninska družba v dodatku k letnemu poročilu opiše podlage in metode, ki jih uporablja pri izračunu matematičnih rezervacij.
(4) Letno poročilo oziroma konsolidirano letno poročilo zavarovalnice in njegove sestavne dele s podpisom potrdijo vsi člani uprave oziroma upravnega odbora.«
3. člen 
3. člen se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Računovodsko poročilo obsega računovodske izkaze in pojasnila k računovodskim izkazom.
(2) Pojasnila k računovodskim izkazom obsegajo pomembne računovodske usmeritve in druge pojasnjevalne informacije, vključno s primerjalnimi informacijami v zvezi s predhodnim obdobjem.
(3) Zavarovalnica skupaj s pomembnimi računovodskimi usmeritvami in drugimi pojasnili poleg presoj, ki temeljijo na ocenah, razkrije tudi presoje, ki jih je pripravila v procesu uresničevanja računovodskih usmeritev in ki najpomembneje vplivajo na denarne zneske, pripoznane v računovodskih izkazih.
(4) Zavarovalnica v računovodskem poročilu vsako bistveno skupino, sestavljeno iz podobnih postavk, predstavi ločeno.
(5) Zavarovalnica predstavi v računovodskem poročilu postavke različne narave ali vloge posebej, razen če so nebistvene.«
4. člen 
Šesti odstavek 4. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(6) Zavarovalnice k revidiranemu letnemu poročilu zavarovalnice priložijo tudi predlog uporabe bilančnega dobička oziroma obravnavanja bilančne izgube in poročilo o razmerjih z obvladujočo družbo, kot samostojna dokumenta, ki nista sestavna dela letnega poročila zavarovalnice.«
Za šestim odstavkom se doda nov, sedmi odstavek, ki se glasi:
»(7) Zavarovalnica k računovodskim izkazom iz prvega odstavka tega člena predstavi tudi bilanco stanja na prvi dan predhodnega obdobja, kadar zavarovalnica uporabi računovodsko usmeritev za nazaj ali postavke v računovodskih izkazih preračuna za nazaj ali postavke v računovodskih izkazih prerazvrsti in imajo uporaba za nazaj, preračun za nazaj ali prerazvrstitev pomemben vpliv na informacije v bilanci stanja na prvi dan predhodnega obdobja.«
5. člen 
Prvi odstavek 10. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Zavarovalnica poroča o denarnih tokovih iz poslovanja v izkazu denarnih tokov tako, da uporabi posredno metodo.«
6. člen 
V 15. členu se doda nov, četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Zavarovalnica v pojasnilih k letnim računovodskim izkazom razkrije v zvezi s skladi, ki jih vodi ločeno, pomembne računovodske usmeritve pri predstavljanju sredstev, obveznosti in poslovnih izidov skladov v računovodskih izkazih zavarovalnice.«
7. člen 
V 16. členu se za 8. točko doda nova, 9. točka, ki se glasi: »9. podatek o seštevku vseh sredstev oziroma obveznosti vzajemnega pokojninskega sklada in krovnega pokojninskega sklada v bilanci stanja, izdelani po predpisani shemi iz podzakonskega predpisa, ki ureja letno poročilo vzajemnega pokojninskega sklada;«
Dosedanja 9. točka se preštevilči in spremeni tako, da se glasi: »10. pojasnila k ostalim zunajbilančnim postavkam.«
8. člen 
V 20. členu se črtata dvanajsti in štirinajsti odstavek. Dosedanji trinajsti odstavek postane dvanajsti odstavek.
9. člen 
V prvem odstavku 24. člena se na koncu stavka pika nadomesti z vejico in doda besedilo, ki se glasi: »pomembne ocene in presoje pri konsolidaciji ter pomembne metode in postopke konsolidacije«.
10. člen 
V 26. členu se doda nov, osmi odstavek, ki se glasi:
»(8) Ne glede na roke, določene z 257. členom ZZavar-1, lahko pokojninska družba predloži Agenciji za zavarovalni nadzor revidirano letno poročilo, izbrane kazalnike poslovanja iz 21. člena tega sklepa v okviru revidiranega letnega poročila in mnenje pristojnega organa k revidiranemu letnemu poročilu in revizijskemu poročilu v rokih, določenih z drugim odstavkom 338.b člena ZPIZ-2.«
11. člen 
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00701-4/2020-5
Ljubljana, dne 18. maja 2020
EVA 2020-1611-0033
Predsednik strokovnega sveta 
Agencije za zavarovalni nadzor 
mag. Gorazd Čibej