Uradni list

Številka 82
Uradni list RS, št. 82/2020 z dne 5. 6. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 82/2020 z dne 5. 6. 2020

Kazalo

Ob-2125/20, Stran 1183
Na podlagi 6. sklepa 4. redne seje Sveta JVIZ Vrtec Škofljica z dne 10. 3. 2020, Svet JVIZ Vrtec Škofljica, Kamnikarjeva ulica 8, 1291 Škofljica, razpisuje delovno mesto
ravnatelja/ice
Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – Zvaj).
Kandidati morajo imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda.
Predvideni začetek dela najkasneje do 1. 9. 2020.
Delo na delovnem mestu ravnatelja/-ice se opravlja za polni delovni čas.
Izbrani kandidat bo imenovan za dobo 5 let.
Za čas mandata bo z njim sklenjena pogodba o zaposlitvi na delovnem mestu ravnatelja.
Pisna prijava z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev:
– overjeno dokazilo o izobrazbi,
– overjeno dokazilo o nazivu,
– overjeno dokazilo o opravljenem strokovnem izpitu s področja vzgoje in izobraževanja,
– overjeno dokazilo o opravljenem ravnateljskem izpitu (kandidat lahko kandidira tudi brez ravnateljskega izpita, vendar si ga mora pridobiti v enem letu po začetku mandata, sicer mu preneha mandat po zakonu),
– potrdilo o nekaznovanosti (izpolnjen obrazec Ministrstva za pravosodje), ki ne sme biti starejše od 30 dni,
– potrdilo sodišča, da kandidat ni v kazenskem postopku oziroma da zoper njega ni vložena pravnomočna obtožnica s priloženo izjavo, da pri katerem koli drugem sodišču – izven kraja prebivališča – zoper njega ni uveden kazenski postopek za kaznivo dejanje zoper spolno nedotakljivost,
– program vodenja vrtca za mandatno obdobje,
– kratek življenjepis z dosedanjimi delovnimi izkušnjami.
Prijavo pošljite v zaprti ovojnici do vključno 20. 6. 2020 na naslov: Svet JVIZ Vrtec Škofljica, Kamnikarjeva ulica 8, 1291 Škofljica, s pripisom »Prijava na razpis za ravnatelja/ico« Ne odpiraj.
Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli v zakonitem roku.
Svet JVIZ Vrtec Škofljica