Uradni list

Številka 82
Uradni list RS, št. 82/2020 z dne 5. 6. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 82/2020 z dne 5. 6. 2020

Kazalo

1249. Sklep o izračunu kapitala in kapitalski ustreznosti pokojninskih družb, stran 2897.

  
Na podlagi 1. do 3. točke 331.e člena, drugega odstavka 332.g člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 96/12, 39/13, 99/13 – ZSVarPre-C, 101/13 – ZIPRS1415, 44/14 – ORZPIZ206, 85/14 – ZUJF-B, 95/14 – ZUJF-C, 90/15 – ZIUPTD, 102/15, 23/17, 40/17, 65/17, 28/19, 75/19, 36/20 – ZIUJP in 49/20 – ZIUZEOP) in 2. točke prvega odstavka 501. člena Zakona o zavarovalništvu (Uradni list RS, št. 93/15, 9/19 in 49/20 – ZIUZEOP) Agencija za zavarovalni nadzor izdaja
S K L E P 
o izračunu kapitala in kapitalski ustreznosti pokojninskih družb 
1. člen 
(1) Ta sklep določa podrobnejši način izračuna kapitala pokojninske družbe, in sicer:
1. način in obseg upoštevanja posameznih postavk pri izračunu kapitala in kapitalske ustreznosti,
2. podrobnejše lastnosti in vrste postavk, ki se upoštevajo pri izračunu kapitala in kapitalske ustreznosti,
3. podrobnejše lastnosti podrejenih dolžniških instrumentov iz tretjega odstavka 331.č člena in nelikvidnih sredstev iz drugega odstavka 331.d člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 96/12, 39/13, 99/13 – ZSVarPre-C, 101/13 – ZIPRS1415, 44/14 – ORZPIZ206, 85/14 – ZUJF-B, 95/14 – ZUJF-C, 90/15 – ZIUPTD, 102/15, 23/17, 40/17, 65/17, 28/19, 75/19, 36/20 – ZIUJP in 49/20 – ZIUZEOP; v nadaljnjem besedilu: ZPIZ-2).
(2) Ta sklep določa tudi podrobnejšo vsebino poročil za potrebe izračunavanja oziroma ugotavljanja višine kapitala in kapitalske ustreznosti ter roke in način poročanja (v nadaljnjem besedilu: izkaz kapitalske ustreznosti).
2. člen 
(razpoložljivi kapital) 
Razpoložljivi kapital pokojninske družbe se izračuna pod pogoji in z upoštevanjem omejitev iz ZPIZ-2 in tega sklepa na način, da se temeljnemu kapitalu prišteje dodatni kapital, od njune vsote pa se odštejejo odbitne postavke.
3. člen 
(izpolnjevanje kapitalskih zahtev) 
(1) Pokojninska družba izpolnjuje kapitalske zahteve, če je razpoložljivi kapital enak ali presega znesek zahtevanega minimalnega kapitala.
(2) Pokojninska družba ne izpolnjuje kapitalskih zahtev, če je razpoložljivi kapital manjši od zahtevanega minimalnega kapitala. V tem primeru pokojninska družba izkazuje kapitalsko neustreznost ali primanjkljaj razpoložljivega kapitala.
4. člen 
(izkaz kapitalske ustreznosti) 
(1) Pokojninska družba izkaže kapitalsko ustreznost na obrazcu »Izkaz kapitalske ustreznosti KUS-PD« (v nadaljnjem besedilu: obrazec KUS-PD), ki je Priloga 1 in sestavni del tega sklepa ter ga pokojninska družba predloži Agenciji za zavarovalni nadzor po stanju na zadnji dan koledarskega trimesečja v naslednjih rokih:
– za prvo trimesečje najkasneje do 30. aprila,
– za drugo trimesečje najkasneje do 31. julija,
– za tretje trimesečje najkasneje do 31. oktobra in
– za četrto trimesečje najkasneje v dveh mesecih po preteku koledarskega leta.
(2) V primeru zahteve Agencije za zavarovalni nadzor iz prvega odstavka 293. člena Zakona o zavarovalništvu (Uradni list RS, št. 93/15, 9/19 in 49/20 – ZIUZEOP; v nadaljnjem besedilu: ZZavar-1) pokojninska družba predloži izkaz kapitalske ustreznosti po stanju na zadnji dan meseca, ki je naveden v zahtevi.
5. člen 
(temeljni kapital) 
(1) Pri izračunu temeljnega kapitala pokojninske družbe se upoštevajo naslednje postavke:
1. vplačani osnovni kapital pokojninske družbe, razen na podlagi kumulativnih prednostnih delnic vplačanega osnovnega kapitala,
2. kapitalske rezerve, razen kapitalskih rezerv, povezanih s kumulativnimi prednostnimi delnicami,
3. rezerve iz dobička,
4. preneseni čisti dobiček iz prejšnjih let,
5. presežek iz prevrednotenja v zvezi s sredstvi, ki niso financirana iz zavarovalno-tehničnih rezervacij.
(2) Pri izračunu temeljnega kapitala se kot odbitne upoštevajo naslednje postavke:
1. lastne delnice in lastni poslovni deleži,
2. neopredmetena dolgoročna sredstva,
3. prenesena čista izguba iz prejšnjih let in izguba tekočega leta.
(3) Temeljni kapital, izračunan na podlagi prejšnjih odstavkov tega člena, je vedno najmanj enak znesku, ki ga pokojninska družba izračuna v skladu s predpisom o podrobnejših pravilih za izračun minimalnega kapitala pokojninskih družb. Ne glede na višino izračunanega minimalnega kapitala, temeljni kapital pokojninske družbe nikoli ne sme biti nižji od zneska, določenega v sedmem odstavku 331.f člena ZPIZ-2.
(4) Postavka preneseni čisti dobiček iz prejšnjih let iz 4. točke prvega odstavka tega člena, se pri izračunu temeljnega kapitala pokojninske družbe lahko upošteva po obravnavi na skupščini, na podlagi sklepa o uporabi bilančnega dobička, ki ga v skladu s petim, šestim in sedmim odstavkom 230. člena Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 42/06, 60/06 – popr., 26/07 – ZSDU-B, 33/07 – ZSReg-B, 67/07 – ZTFI, 10/08, 68/08, 42/09, 33/11, 91/11, 100/11 – skl. US, 32/12, 57/12, 44/13 – odl. US, 82/13, 55/15, 15/17, 22/19 – ZposS) sprejme skupščina.
6. člen 
(upoštevanje postavk temeljnega kapitala) 
(1) Vplačani osnovni kapital pokojninske družbe, razen na podlagi kumulativnih prednostnih delnic vplačanega osnovnega kapitala, je enak stanju vplačanega osnovnega kapitala brez osnovnega kapitala, vplačanega na podlagi kumulativnih prednostnih delnic, kot je na zadnji dan trimesečja vpisan v sodnem registru.
(2) Postavko »Presežek iz prevrednotenja kapitala v zvezi s sredstvi, ki niso financirana iz zavarovalno-tehničnih rezervacij« v obrazcu KUS-PD, pokojninska družba izračuna v skladu z obrazcem PPK-PD, ki je Priloga 2 in sestavni del tega sklepa ter ga predloži v predpisani obliki, skupaj z obrazcem KUS-PD iz 4. člena tega sklepa.
7. člen 
(dodatni kapital) 
(1) Pri izračunu dodatnega kapitala pokojninske družbe upoštevajo naslednje postavke:
1. vplačani osnovni kapital na podlagi kumulativnih prednostnih delnic,
2. kapitalske rezerve, povezane s kumulativnimi prednostnimi delnicami,
3. podrejene dolžniške instrumente,
4. druge postavke.
(2) Podrejeni dolžniški instrumenti iz 3. točke prejšnjega odstavka so lahko:
1. podrejeni dolžniški kapital, ki ima lastnosti in izpolnjuje pogoje, določene v 9. členu tega sklepa (v nadaljnjem besedilu: podrejeni dolg) in
2. vrednostni papirji ter drugi finančni instrumenti, ki nimajo določenega roka zapadlosti in izpolnjujejo pogoje, določene v 10. členu tega sklepa (v nadaljnjem besedilu: finančni instrumenti z nedoločenim rokom zapadlosti).
(3) Med druge postavke iz 4. točke prvega odstavka tega člena se na podlagi zahteve pokojninske družbe, podprte z ustreznimi dokazili in z dovoljenjem Agencije za zavarovalni nadzor, štejejo postavke iz prve, druge in tretje alineje drugega odstavka 331.č člena ZPIZ-2.
8. člen 
(postavke dodatnega kapitala) 
(1) Postavke dodatnega kapitala iz prvega odstavka 7. člena tega sklepa se lahko pri izračunu kapitala upoštevajo v skupnem obsegu največ do 50 odstotkov temeljnega ali zahtevanega minimalnega kapitala, in sicer nižjega izmed obeh navedenih.
(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se lahko podrejeni dolg z določenim rokom zapadlosti in vplačani osnovni kapital na podlagi kumulativnih prednostnih delnic z določeno dobo trajanja, s pripadajočimi kapitalskimi rezervami, upoštevata največ do 25 odstotkov temeljnega ali zahtevanega minimalnega kapitala, in sicer nižjega izmed obeh navedenih.
(3) Za postavko dodatnega kapitala iz 3. točke prvega odstavka 7. člena tega sklepa, izdanega v obliki posojila, pokojninska družba predloži Agenciji za zavarovalni nadzor sklep uprave ali upravnega odbora pokojninske družbe (v nadaljnjem besedilu: pristojni organ) o izdaji podrejenega dolga, pogodbo med pokojninsko družbo in imetniki podrejenega dolga ter dokazilo o vplačilu podrejenega dolga.
(4) Za postavko dodatnega kapitala iz 3. točke prvega odstavka 7. člena tega sklepa, izdanega v obliki vrednostnih papirjev, pokojninska družba predloži Agenciji za zavarovalni nadzor sklep pristojnega organa pokojninske družbe o izdaji podrejenih dolžniških instrumentov, odločbo klirinško depotne družbe o vpisu podrejenih dolžniških instrumentov v register vrednostnih papirjev, prospekt izdanih podrejenih dolžniških instrumentov, skupaj z dokazili o vplačilih in seznam imetnikov podrejenih dolžniških instrumentov.
9. člen 
(podrejeni dolg kot postavka dodatnega kapitala) 
(1) Pokojninska družba lahko podrejeni dolg upošteva kot postavko pri izračunu dodatnega kapitala, če podrejeni dolg izpolnjuje naslednje pogoje:
1. iz pogodbe med pokojninsko družbo in imetnikom podrejenega dolga izrecno izhaja, da ima imetnik v primeru stečaja oziroma likvidacije pokojninske družbe pravico do poplačila šele po poplačilu drugih upnikov,
2. je v celoti vplačan oziroma se sme upoštevati le vplačani znesek,
3. pogodba med pokojninsko družbo in podrejenim upnikom ne sme vsebovati nobene klavzule, ki bi mu omogočila izplačilo pred dogovorjenim rokom zapadlosti, razen v primeru stečaja oziroma likvidacije pokojninske družbe, oziroma če ni s tem sklepom drugače določeno,
4. pogodba mora vsebovati določilo, ki pokojninski družbi omogoča zadržati izplačilo obresti,
5. pogodbo med pokojninsko družbo in podrejenim upnikom je mogoče spremeniti le na podlagi predhodno pridobljenega soglasja Agencije za zavarovalni nadzor.
(2) Pokojninska družba lahko kot postavko pri izračunu dodatnega kapitala upošteva tako podrejeni dolg z določenim rokom zapadlosti kot tudi podrejeni dolg, ki nima določenega roka zapadlosti.
(3) Podrejeni dolg z določenim rokom zapadlosti mora, poleg izpolnjevanja pogojev iz prvega odstavka tega člena, izpolnjevati še naslednje pogoje:
1. pogodbeni rok zapadlosti je najmanj pet let,
2. pokojninska družba obseg vključevanja podrejenega dolga v dodatni kapital postopoma znižuje z 20-odstotnim kumulativnim diskontom za zadnjih pet let, ki preostajajo do njegovega dospetja na način, da se pri izračunu dodatnega kapitala po stanju na dan, ki je:
– pet let ali manj kot pet in več kot štiri leta pred dnevom izplačila celotnega ali delnega zneska vplačanega dolžniškega instrumenta, za ta del zneska upošteva 20 % diskont,
– v primeru manj kot štiri leta in več kot tri leta se upošteva 40 % diskont,
– v primeru manj kot tri leta in več kot dve leti se upošteva 60 % diskont,
– v primeru manj kot dve leti in več kot eno leto se upošteva 80 % diskont,
– če preostaja do datuma izplačila eno leto ali manj kot eno leto, se upošteva 100 % diskont, zato ta znesek ne šteje več v izračun dodatnega kapitala.
Agencija za zavarovalni nadzor dovoli predčasno odplačilo podrejenega dolga z določenim rokom zapadlosti, če pokojninska družba predloži vlogo za izdajo soglasja o predčasnem odplačilu in izračun zagotavljanja kapitalske ustreznosti pred odplačilom in po njem, najmanj šest mesecev pred poplačilom dolga in če je zagotovljena kapitalska ustreznost pokojninske družbe.
(4) Podrejeni dolg, ki nima določenega roka zapadlosti, mora poleg pogojev iz prvega odstavka tega člena izpolnjevati še pogoj, da je lahko izplačan le, če je podano petletno predhodno obvestilo Agenciji za zavarovalni nadzor, razen, če:
1. ne predstavlja več sestavine dodatnega kapitala, ali
2. je za predčasno odplačilo posebej zahtevano predhodno soglasje Agencije za zavarovalni nadzor. V tem primeru pokojninska družba predloži vlogo za izdajo soglasja najmanj šest mesecev pred datumom nameravanega poplačila in pri tem predloži načrt zagotavljanja kapitalske ustreznosti pred odplačilom in po njem.
Agencija za zavarovalni nadzor dovoli odplačilo le, če ni ogrožena kapitalska ustreznost pokojninske družbe.
10. člen 
(finančni instrumenti z nedoločenim rokom zapadlosti kot postavka dodatnega kapitala) 
(1) Vrednostni papirji in drugi finančni instrumenti z nedoločenim rokom zapadlosti lahko predstavljajo postavko dodatnega kapitala, če izpolnjujejo naslednje pogoje:
1. imetnik teh instrumentov ima pravico do poplačila šele po poplačilu drugih upnikov,
2. vplačani morajo biti v celoti,
3. ne morejo biti unovčeni na prinosnikovo zahtevo in tudi ne brez predhodnega soglasja Agencije za zavarovalni nadzor,
4. pokojninska družba mora imeti možnost, da zadrži izplačilo obresti iz naslova teh instrumentov,
5. listine, ki urejajo izdajo teh instrumentov, morajo določati sposobnost absorpcije izgube iz naslova dolga in neplačanih obresti, istočasno pa tudi zmožnost nadaljevanja poslovanja pokojninske družbe.
(2) Agencija za zavarovalni nadzor ne izda soglasja iz 3. točke prvega odstavka tega člena za izplačilo prej kot pet let in en dan po vpisu, če nima dokazila oziroma druge ustrezne potrditve, da bo pokojninska družba tudi po tem izplačilu dosegala potrebno višino kapitala in kapitalske ustreznosti.
11. člen 
(odbitne postavke pri izračunu razpoložljivega kapitala) 
(1) Pri izračunu razpoložljivega kapitala pokojninske družbe se seštevek temeljnega in dodatnega kapitala zmanjša za udeležbo v zavarovalnicah, pozavarovalnicah, zavarovalnih holdingih, drugih pokojninskih družbah, bankah, borzno-posredniških družbah, družbah za upravljanje in drugih finančnih institucijah, če navedeni subjekti skladno s predpisi izračunavajo kapitalsko ustreznost.
(2) Pokojninska družba je udeležena v osebi iz prejšnjega odstavka, če je posredno ali neposredno imetnik poslovnega deleža, delnic ali drugih pravic v tej osebi, na podlagi katerih pridobi najmanj 20-odstotni delež glasovalnih pravic ali najmanj 20-odstotni delež v kapitalu te osebe, kot to določa drugi odstavek 329. člena ZPIZ-2 v zvezi z drugim odstavkom 13. člena ZZavar-1.
(3) Pri izračunu kapitala pokojninske družbe se seštevek temeljnega in dodatnega kapitala zmanjša tudi za naložbe v podrejene dolžniške instrumente in druge naložbe v osebe iz prvega odstavka tega člena, ki se pri ugotavljanju kapitalske ustreznosti teh oseb upoštevajo pri izračunu njihovega kapitala in v katerih je pokojninska družba udeležena.
(4) Udeležbe iz prvega odstavka tega člena in naložbe pokojninske družbe iz tretjega odstavka tega člena, ki zmanjšujejo seštevek temeljnega in dodatnega kapitala, predstavljajo vse udeležbe oziroma vse naložbe pokojninske družbe ne glede na vir. Udeležbe iz prvega odstavka tega člena prikaže pokojninska družba na obrazcu NAL-1-PD, naložbe iz tretjega odstavka tega člena pa na obrazcu NAL-2-PD, ki sta Priloga 3 in sestavni del tega sklepa in ju pokojninska družba v predpisani obliki predloži skupaj z obrazcem KUS-PD iz 4. člena tega sklepa.
(5) Pri izračunu kapitala pokojninske družbe se seštevek temeljnega in dodatnega kapitala zmanjša tudi za nelikvidna sredstva.
(6) Nelikvidna sredstva so naložbe pokojninske družbe v delnice borze, klirinško depotne družbe, terjatve iz naslova vplačil v jamstveni sklad pri klirinško depotni družbi, terjatve iz naslova vplačil v druge sklade, ki so namenjeni vzajemnemu jamstvu za izpolnitev obveznosti več oseb, in druga sredstva, ki jih ni mogoče unovčiti v času, ki je potreben zaradi pravočasne izpolnitve zapadlih denarnih obveznosti.
12. člen 
(način poročanja) 
Pokojninska družba predloži s tem sklepom predpisane obrazce v sistem elektronskega poročanja Agencije za zavarovalni nadzor.
13. člen 
(prenehanje veljavnosti) 
(1) Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o izračunu kapitala in kapitalski ustreznosti pokojninskih družb (Uradni list RS, št. 18/16).
(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka tega člena pokojninska družba poroča Agenciji za zavarovalni nadzor za prvo in drugo trimesečje leta 2020 v skladu z določbami Sklepa o izračuna kapitala in kapitalski ustreznosti pokojninskih družb (Uradni list RS, št. 18/16).
14. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, zavezanci za poročanje pa po tem sklepu prvič izračunajo kapitalsko ustreznost po stanju na dan 30. september 2020.
Št. 00701-4/2020-4
Ljubljana, dne 13. maja 2020
EVA 2020-1611-0031
Predsednik strokovnega sveta 
Agencije za zavarovalni nadzor
mag. Gorazd Čibej