Uradni list

Številka 82
Uradni list RS, št. 82/2020 z dne 5. 6. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 82/2020 z dne 5. 6. 2020

Kazalo

1274. Odlok o prometnem režimu in varovanju narave in okolja na območju naravne vrednote Iški vintgar, stran 2943.

  
Na podlagi 65. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), 15. člena Statuta Občine Ig (Uradni list RS, št. 39/16) in 65. in 98. člena Zakona o pravilih cestnega prometa (Uradni list RS, št. 82/13 – uradno prečiščeno besedilo, 69/17 – popr., 68/16, 54/17 in 3/18 – odl. US in 43/19 – ZVoz-1B) in 160., 160.a ter 161.a člena Zakona o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 96/04 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 8/10 – ZSKZ-B, 46/14, 21/18 – ZNOrg in 31/18) in 80. člena Zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 56/99 – ZON, 67/02, 110/02 – ZGO-1, 115/06 – ORZG40, 110/07, 106/10, 63/13, 101/13 – ZDavNepr, 17/14, 22/14 – odl. US, 24/15, 9/16 – ZGGLRS in 77/16) in 8. ter 10. člena Zakona o varstvu javnega reda in miru (Uradni list RS, št. 70/06) in 25. člena Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Ig (Uradni list RS, št. 77/12) je Občinski svet Občine Ig na 2. izredni seji dne 27. 5. 2020 sprejel
O D L O K 
o prometnem režimu in varovanju narave in okolja na območju naravne vrednote Iški vintgar 
1. člen
S ciljem, da se zavaruje naravne vrednote, ohrani biotska raznovrstnost in ohranja ter krepi krajinska pestrost, se območje Iškega vintgarja zavaruje s tem odlokom.
2. člen 
S tem odlokom se ureja promet in parkiranje na območju Iškega vintgarja in sicer od začasnega parkirišča, ki je na parceli št. 40/4, k.o. 1707 – Iška vas, gorvodno.
3. člen 
Posamezni izrazi imajo naslednji pomen:
1) »dvosledno motorno vozilo« je vozilo, katerega sled je širša od 50 cm;
2) »enosledno motorno vozilo« je vozilo, katerega sled ni širša od 50 cm;
3) »kolo« je enosledno ali dvosledno vozilo, ki ga poganja voznik z lastno močjo ali kolo s pomožnim motorjem, ki je enosledno ali dvosledno vozilo s pedali, opremljeno s pomožnim električnim motorjem z največjo trajno nazivno močjo 0,25 kW, katerega moč se progresivno zmanjšuje in končno prekine, ko vozilo doseže hitrost 25 km/h ali prej, če kolesar preneha poganjati pedala;
4) »parkirišče« je zemljišče, ki je namenjeno parkiranju vozil in katerega raba je pod enakimi pogoji namenjena vsem;
5) »parkomat« je naprava za izdajanje parkirnih listkov, na katerih je označen čas dovoljenega parkiranja;
6) »parkirni listek« je potrdilo o plačilu parkiranja, ki daje pravico uporabe parkirnega prostora v času, označenem na parkirnem listku;
7) »gorvodno« je v nasprotni smeri toka reke, potoka, hudournika.
4. člen 
Na območju Iškega vintgarja veljajo naslednje prepovedi in omejitve in je strogo prepovedano.
1) voziti z dvoslednimi motornimi vozili po kategoriziranih javnih cestah, od novo urejenega parkirišča, gor vodno;
2) voziti z dvoslednimi motornimi vozili po nekategoriziranih cestah in poteh (poljske, gozdne poti, pešpoti);
3) voziti enosledno motorno vozilo po kategoriziranih javnih cestah, od novo urejenega parkirišča gorvodno;
4) voziti enosledno motorno vozilo izven kategoriziranih in nekategoriziranih cest, po gozdnih poteh, gozdnih vlakah, peš poteh in površinah, ki za to niso namenjene;
5) voziti kolo po gozdnih poteh, gozdnih vlakah, peš poteh in površinah, ki za to niso namenjene;
6) parkirati izven parkirišč in drugih za to določenih mest.
(2) Prepovedi iz prejšnjega odstavka tega člena ne veljajo za lastnike in najemnike nepremičnin, vožnjo ali parkiranje za potrebe opravljanja kmetijske ali gozdarske dejavnosti, za avtobuse ter kolesa. Prepovedi ne veljajo za intervencijske službe in invalide. Prav tako prepovedi ne veljajo v primeru izvajanja lova v lovišču.
5. člen 
Na območju Iškega vintgarja, so za parkiranje vozil namenjena parkirišča, ki so označena z ustrezno prometno signalizacijo, z označevalnimi tablami, ki označujejo obveznost plačila parkirnine in višino parkirnine ter časovno obdobje, v katerem je plačilo parkirnine obvezno.
6. člen 
(1) Uporabniki parkirišč morajo na območju parkiranja plačati parkirnino.
(2) Voznik mora označiti čas prihoda z ustreznim parkirnim listkom, ki ga kupi na prodajnem mestu oziroma parkomatu in ga namesti na vidno mesto v notranjosti motornega vozila. Parkirni listek mora biti pravilno označen, v nasprotnem primeru se šteje kot neveljaven.
(3) Voznik mora po preteku določenega časa vozilo odstraniti s parkirišča ali podaljšati parkirni čas z novim parkirnim listkom.
(4) Parkirnina se plačuje vsak dan od 8.00 ure do 20.00 ure, če v odloku ni drugače določeno.
7. člen 
Višino parkirnine iz 6. člena tega odloka določi občinski svet na predlog župana.
8. člen 
Režim prometa in parkiranja po tem odloku ureja občinska uprava Občine Ig.
9. člen 
(1) Z globo 2.000,00 EUR se kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik, ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če organizira vožnjo z vozili na motorni pogon v nasprotju s prvo, drugo, tretjo in četrto alinejo prvega odstavka 4. člena tega odloka.
(2) Z globo 1.000,00 EUR se kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika ali odgovorna oseba posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
(3) Z globo 300,00 EUR se kaznuje fizična oseba, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
10. člen 
Z globo 160,00 EUR se za prekršek kaznuje fizična oseba, ki
– vozi dvosledno motorno vozilo v nasprotju s prvo in drugo alinejo, prvega odstavka 4. člena tega odloka.
– vozi enosledno motorno vozilo v nasprotju s tretjo in četrto alinejo, prvega odstavka 4. člena tega odloka.
11. člen 
Z globo 40,00 EUR se za prekršek kaznuje fizična oseba, ki
– pri parkiranju ravna v nasprotju z določbami 6. člena tega odloka.
12. člen 
Z globo 100,00 EUR se za prekršek kaznuje fizična oseba, ki
– vozi kolo v nasprotju s peto alinejo 4. člena tega odloka.
13. člen 
Na območju celotnega Iškega vintgarja, znotraj meja Občine Ig, je strogo prepovedano:
1) kurjenje na prostem;
2) izvajanje piknikov;
3) taborjenje in kampiranje;
4) organiziranje zabave na prostem;
5) izvajanje in predvajanje glasbe na prostem;
6) nabiranje zaščitenih rastlin;
7) vznemirjenja divjih živali;
8) prosto gibanje psov;
9) odlaganje odpadkov v naravo.
14. člen 
Z globo 200,00 EUR se kaznuje fizično osebo, ki organizira in krši prepovedano dejavnost iz prve, šeste, sedme, osme in devete alineje 13. člena tega odloka.
15. člen 
Z globo 83,46 EUR se kaznuje fizično osebo, ki organizira in krši prepovedano dejavnost iz druge, tretje, četrte alineje 13. člena tega odloka.
16. člen 
Z globo 104,32 EUR se kaznuje fizično osebo, ki organizira in krši prepovedano dejavnost iz pete alineje 13. člena tega odloka.
17. člen 
(1) Nadzor nad spoštovanjem tega odloka na terenu izvaja pristojni organ redarstva Občine Ig.
(2) Pri opravljanju navedenih nalog v odloku, občinski redarji izrekajo globe in opomine ter izvajajo pooblastila in ukrepe, ki so preneseni nanje s temi in drugimi odloki Občine Ig ter ukrepe, določene z drugimi zakoni.
(3) Občinski redarji vodijo postopke kot prekrškovni organ v fazi vodenja in odločanja v postopku.
18. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 356-0001/2019
Ig, dne 28. maja 2020
Župan 
Občine Ig 
Janez Cimperman