Uradni list

Številka 82
Uradni list RS, št. 82/2020 z dne 5. 6. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 82/2020 z dne 5. 6. 2020

Kazalo

1294. Zaključni račun proračuna Občine Radeče za leto 2019, stran 2957.

  
Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSDPO, 109/08 in 49/09) in 18. člena Statuta Občine Radeče je občinski svet na 9. redni seji dne 28. 5. 2020 sprejel
Z A K L J U Č N I   R A Č U N 
proračuna Občine Radeče za leto 2019 
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Radeče za leto 2019.
2. člen 
VIŠINA PRORAČUNA
Zaključni račun Občine Radeče za leto 2019 obsega:
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV 
v EUR
Skupina/Podskupina kontov/konto/podkonto
2019
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
3.626.797,78
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
3.456.434,16
70
DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)
3.027.921,50
700 Davki na dohodek in dobiček
2.605.982,00
703 Davki na premoženje
207.582,71
704 Domači davki na blago in storitve
213.269,06
705 Davki na mednarodno trgovino in transakcije
0,00
706 Drugi davki
1.087,73
71
NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)
428.512,66
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
378.263,12
711 Takse in pristojbine
2.867,16
712 Denarne kazni
3.056,58
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
8.826,79
714 Drugi nedavčni prihodki
35.499,01
72
KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)
2.145,00
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
0,00
721 Prihodki od prodaje zalog
0,00
722 Prihodki od prodaje zemljišč in nematerialnega premoženja
2.145,00
73
PREJETE DONACIJE (730+731+732)
8.000,00
730 Prejete donacije iz domačih virov
8.000,00
731 Prejete donacije iz tujine
0,00
732 Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč
0,00
74
TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)
160.218,62
740 Transferni prihodki iz drugih javno finančnih institucij
153.276,42
741 Prejeta sredstva iz državn. proračuna iz sred. proračuna Evropska unija
6.942,20
78
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE (740+741)
0,00
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij
0,00
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)
3.744.891,47
40
TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)
674.275,70
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
252.443,57
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
40.900,23
402 Izdatki za blago in storitev
334.632,57
403 Plačila domačih obresti
32.754,31
409 Rezerve
13.544,92
41
TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413+414)
2.057.409,79
410 Subvencije
14.830,33
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
893.812,18
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
198.823,62
413 Drugi tekoči domači transferi
949.943,66
414 Tekoči transferi v tujino
0,00
42
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
964.898,31
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
964.898,31
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)
48.307,67
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
19.173,26
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
29.134,41
450 Plačila sredstev v proračun evropske unije
0,00
III./2
(SKUPAJ PRIHODKI MINUS SKUPAJ ODHODKI) (I.–II.)
–118.093,69
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752+753)
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
750 Prejeta vračila danih posojil
751 Prodaja kapitalskih deležev
752 Kupnine iz naslova privatizacije
753 Prejeta vračila danih posojil subjektom, vključenim v enotno upravljanje sredstev sistema EZR
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)
440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
443 Povečanje namen. premož. v jav. skladih in drugih prav. osebah jav. prava, ki imajo premoženje v svoji lasti
444 Dana posojila subjektom vključenim v enotno upravljanje sredstev sistema EZR
VI.
DANA MINUS PREJETA POSOJILA IN SPREMEMBA KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
0
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500+501)
221.768,00
50
ZADOLŽEVANJE
221.768,00
500 Domače zadolževanje
221.768,00
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
137.826,18
55
ODPLAČILA DOLGA
137.826,18
550 Odplačila domačega dolga
137.826,18
IX.
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) 
–34.151,87
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII)
83.941,82
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
118.093,69
XII.
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA
142.104,62
3. člen 
Stanje sredstev na računih Občine Radeče konec leta 2019 znaša 76.041,38 EUR. Sredstva rezerv za naravne nesreče znašajo 14.193,44 EUR, rezervni sklad za stanovanja pa 56.176,56 EUR.
4. člen 
Namenska sredstva leta 2019 v višini 203.188,25 EUR se v celoti razporedijo in porabijo za namene okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda.
5. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Radeče za leto 2019 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Radeče za leto 2019. Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov, njihovih spremembah tekom leta 2019 ter o njihovi realizaciji v tem letu.
6. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Radeče za leto 2019 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-32/2020
Radeče, dne 28. maja 2020
Župan 
Občine Radeče 
Tomaž Režun