Uradni list

Številka 82
Uradni list RS, št. 82/2020 z dne 5. 6. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 82/2020 z dne 5. 6. 2020

Kazalo

1314. Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine Železniki za leto 2020, stran 2989.

  
Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18 in 61/20 – ZIUZEOP-A) in 106. člena Statuta Občine Železniki (Uradni list RS, št. 88/15) je Občinski svet Občine Železniki na 11. redni seji dne 28. 5. 2020 sprejel
O D L O K 
o spremembah Odloka o proračunu Občine Železniki za leto 2020 
1. člen 
Odlok o proračunu Občine Železniki za leto 2020 (Uradni list RS, št. 81/19) se v 2. členu spremeni tako, da se glasi:
»Proračun Občine Železniki za leto 2020 obsega:
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
KONTO
OPIS
PRVI REBALANS 2020 v EUR
A.  BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
 
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
7.783.429
 
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
6.540.772
70
DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706) 
5.851.580
700
DAVKI NA DOHODEK 
IN DOBIČEK
5.209.700
7000
Dohodnina
5.209.700
703
DAVKI NA PREMOŽENJE
518.046
7030
Davki na nepremičnine
448.000
7031
Davki na premičnine
100
7032
Davki na dediščine in darila
31.500
7033
Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje
38.446
704
DOMAČI DAVKI NA BLAGO 
IN STORITVE
122.834
7044
Davki na posebne storitve
2.000
7047
Drugi davki na uporabo blaga 
in storitev
120.834
706
DRUGI DAVKI
1.000
7060
Drugi davki
1.000
71
NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)
689.192
710
UDELEŽBA NA DOBIČKU 
IN DOHODKI OD PREMOŽENJA 
166.992
7102
Prihodki od obresti
800
7103
Prihodki od premoženja
166.192
711
TAKSE IN PRISTOJBINE
4.000
7111
Upravne takse in pristojbine
4.000
712
GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI 
56.000
7120
Globe in druge denarne kazni
56.000
713
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV
10.500
7130
Prihodki od prodaje blaga 
in storitev
10.500
714
DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI
451.700
7141
Drugi nedavčni prihodki
451.700
72
KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)
115.296
720
PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV
57.798
7200
Prihodki od prodaje zgradb 
in prostorov
57.798
721
PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG
0
722
PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV
57.498
7221
Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč
57.498
73
PREJETE DONACIJE (730+731)
8.350
730
PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV 
8.350
7300
Prejete donacije in darila 
od domačih pravnih oseb
350
7301
Prejete donacije in darila 
od domačih fizičnih oseb
8.000
731
PREJETE DONACIJE IZ TUJINE
0
74
TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)
1.094.011
740
TRANSFERNI PRIHODKI 
IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ
804.881
7400
Prejeta sredstva iz državnega proračuna
772.881
7403
Prejeta sredstva iz javnih skladov
32.000
741
PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA 
IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE
289.130
7413
Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada
289.130
78
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE (786+787)
25.000
786
OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE
25.000
7860
Ostala prejeta sredstva 
iz proračuna EU
25.000
787
PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ
0
 
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
8.305.622
40
TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)
2.315.625
400
PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM
398.071
4000
Plače in dodatki
358.182
4001
Regres za letni dopust
13.627
4002
Povračila in nadomestila
20.658
4004
Sredstva za nadurno delo
5.315
4009
Drugi izdatki zaposlenim
289
401
PRISPEVKI DELODAJALCEV 
ZA SOCIALNO VARNOST
65.670
4010
Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
33.268
4011
Prispevek za zdravstveno zavarovanje
26.379
4012
Prispevek za zaposlovanje
209
4013
Prispevek za starševsko varstvo
368
4015
Premije kolektivnega dodatnega 
in pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU
5.446
402
IZDATKI ZA BLAGO 
IN STORITVE 
1.711.204
4020
Pisarniški in splošni material 
in storitve
128.658
4021
Posebni material in storitve
218.021
4022
Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije
218.022
4023
Prevozni stroški in storitve
8.830
4024
Izdatki za službena potovanja
2.800
4025
Tekoče vzdrževanje
826.402
4026
Poslovne najemnine in zakupnine
12.310
4029
Drugi operativni odhodki
296.161
403
PLAČILA DOMAČIH OBRESTI
11.020
4031
Plačila obresti od kreditov – poslovnim bankam
11.020
409
REZERVE
129.660
4090
Splošna proračunska rezervacija
31.000
4091
Proračunska rezerva
93.000
4093
Sredstva za posebne namene
5.660
41
TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)
2.776.994
410
SUBVENCIJE
93.268
4102
Subvencije privatnim podjetjem 
in zasebnikom
93.268
411
TRANSFERI POSAMEZNIKOM 
IN GOSPODINJSTVOM
1.842.623
4111
Družinski prejemki in starševska nadomestila
15.700
4112
Transferi za zagotavljanje socialne varnosti
10.000
4119
Drugi transferi posameznikom
1.816.923
412
TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM
216.500
4120
Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
216.500
413
DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI 
624.603
4130
Tekoči transferi občinam
40.000
4131
Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja
22.000
4133
Tekoči transferi v javne zavode
559.103
4135
Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki
3.500
42
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
2.987.934
420
NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV
2.987.934
4202
Nakup opreme
114.535
4203
Nakup drugih osnovnih sredstev
89.375
4204
Novogradnje, rekonstrukcije 
in adaptacije
1.789.455
4205
Investicijsko vzdrževanje 
in obnove
595.111
4206
Nakup zemljišč in naravnih bogastev
58.620
4207
Nakup nematerialnega premoženja
26.200
4208
Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor 
in investicijski inženiring
314.638
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)
225.069
431
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZ. OSEBAM
115.524
4310
Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
115.524
432
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM
109.545
4323
Investicijski transferi javnim zavodom
109.545
 
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.-II.)
–522.193
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB 
75
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0
44
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)
5.000
440
DANA POSOJILA
5.000
4404
Dana posojila privatnim podjetjem
5.000
441
POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB 
0
 
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
–5.000
C. RAČUN FINANCIRANJA
50
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
131.393
500
DOMAČE ZADOLŽEVANJE
131.393
5003
Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih
131.393
55
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
342.847
550
ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA 
342.847
5501
Odplačila kreditov poslovnim bankam
288.301
5503
Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem
54.546
 
IX.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (III.+VI.+X.) = (I.+IV.+VII.) - (II.+V.+VIII.)
–738.647
 
X.
NETO ZADOLŽEVANJE 
(VII.-VIII.)
–211.454
 
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
522.193
STANJE SREDSTEV 
NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA
738.647
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na področja proračunske porabe. Področja proračunske porabe so razdeljena na programe in podprograme ter proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna na ravni podskupin kontov in načrt razvojnih programov sta priloga k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Železniki.«
2. člen 
Ta odlok začne veljati na dan objave v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2020.
Št. 9000-3/2020-021
Železniki, dne 28. maja 2020
Župan 
Občine Železniki 
mag. Anton Luznar