Uradni list

Številka 82
Uradni list RS, št. 82/2020 z dne 5. 6. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 82/2020 z dne 5. 6. 2020

Kazalo

1264. Odlok o urejanju Mestne tržnice v Občini Grosuplje, stran 2929.

  
Na podlagi šestega odstavka 3. člena Zakona o trgovini (Uradni list RS, št. 24/08 in 47/15), 12. člena Pravilnika o minimalnih tehničnih pogojih za opravljanje trgovinske dejavnosti (Uradni list RS, št. 37/09), 7. člena Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Grosuplje (Uradni list RS, št. 18/17 in 68/18) in 18. člena Statuta Obične Grosuplje (Uradni list RS, št. 65/17) je Občinski svet Občine Grosuplje na 10. seji dne 27. 5. 2020 sprejel
O D L O K 
o urejanju Mestne tržnice v Občini Grosuplje 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(1) S tem odlokom se opredeljuje in določa način delovanja in izvajanja izbirne gospodarske javne službe urejanja Mestne tržnice v Občini Grosuplje (v nadaljevanju: Mestna tržnica Grosuplje).
(2) Urejanje Mestne tržnice Grosuplje po tem odloku obsega pravice in obveznosti prodajalcev prodajnih mest in pravice in obveznosti izvajalca tržnice ter tržni red in cenik.
2. člen 
Izbirno gospodarsko javno službo urejanja javne tržnice (v nadaljnjem besedilu: javna služba) v Občini Grosuplje izvaja Javno komunalno podjetje Grosuplje, d.o.o. (v nadaljnjem besedilu: izvajalec).
3. člen 
Mestna tržnica Grosuplje predstavlja infrastrukturo za opravljanje javne gospodarske službe, ki je v lasti Občine Grosuplje in ki jo ta daje izvajalcu gospodarske javne službe v najem.
4. člen 
Podrobnejša medsebojna razmerja izvajalec javne službe in občina uredita s pogodbo.
5. člen 
Izvajalec mora v okviru objektivnih možnosti opravljati javno službo tudi ob nepredvidljivih okoliščinah, nastalih zaradi višje sile.
6. člen 
Trgovanje na Mestni tržnici Grosuplje je prosto in se opravlja z določili tega odloka in drugimi predpisi, ki urejajo trgovanje s kmetijskim in drugim blagom.
II. LOKACIJA IN TRŽNI RED 
7. člen 
Na območju Občine Grosuplje je prodaja blaga zunaj prodajaln urejena tudi v obliki javne tržnice, ki posluje na urejenem tržnem prostoru, na zemljiških parcelah: 1599/1, 1598, 1597/1 in delu parcele 1596/6, vse k.o. Grosuplje-naselje ob Adamičevi cesti in ob cesti Ob Grosupeljščici, in sicer pod imenom: Mestna tržnica Grosuplje.
8. člen 
(1) Prodaja na Mestni tržnici Grosuplje se izvaja v skladu z določili tržnega reda.
(2) Tržni red s katastrom prodajnih mest Mestne tržnice Grosuplje in cenik določi izvajalec, potrdi pa župan Občine Grosuplje.
III. TRŽNE POVRŠINE IN PRODAJNA MESTA 
9. člen 
(1) Prodajna mesta na Mestni tržnici Grosuplje so stalna in občasna.
(2) Stalna so:
– zaprt prodajni prostor,
– vrt ob prodajnem prostoru,
– stojnice,
– prodajne mize.
(3) Občasna so:
– dopolnilne prodajne mize na odprtem tržnem delu,
– občasna prodaja s tal (novoletne jelke, cvetje, sadike),
– potujoča prodajalna.
(4) Dopolnilne prodajne mize se lahko namestijo po potrebi samo s soglasjem izvajalca.
10. člen 
(1) Prodajalci na Mestni tržnici Grosuplje so stalni in občasni. Med stalne prodajalce se uvrščajo prodajalci, ki vse leto opravljajo prodajo ali vsako leto v sezoni neprekinjeno vsaj šest mesecev. Drugi so občasni prodajalci.
(2) Prodajna mesta dodeli prodajalcem izvajalec v skladu z načrtom razporeditve prodajnih prostorov:
a) stalnim prodajalcem – za določeno obdobje s pisno pogodbo,
b) občasnim prodajalcem – z naročilnico, za katero se šteje, da je sklenjena, ko je prodajalcu dodeljen prodajni prostor.
11. člen 
Najemnik – prodajalec ne sme najetega prodajnega mesta oddati drugemu v uporabo oziroma v podnajem.
12. člen 
Na prodajnem mestu – stojnici mora biti po zasedbi na vidnem mestu izobešen napis z navedbo imena in naslova prodajalca.
IV. PRODAJA BLAGA 
13. člen 
Prodajni pogoji za prodajo kmetijskih pridelkov in proizvodov dopolnilne dejavnosti na kmetijah, proizvodov domače obrti in drugih predmetov so enaki za vse prodajalce. Prednost prodajanja imajo lokalno pridelani pridelki in živila oziroma izdelki domače obrti.
14. člen 
Na Mestni tržnici Grosuplje se trguje na drobno z naslednjim blagom:
1. živila:
– žita in mlevski izdelki,
– pekovski izdelki,
– vrtnine,
– sadje in izdelki iz sadja,
– meso in mesni izdelki,
– ribe in ribji izdelki,
– med in izdelki iz medu,
– zdravilna zelišča,
– druga živila rastlinskega in živalskega izvora.
2. neživilski izdelki:
– cvetje,
– semena,
– sadike vrtnin, sadja in okrasnih rastlin,
– izdelki domače obrti,
– novoletne jelke in
– drugi neživilski izdelki.
Na Mestni tržnici Grosuplje se sme postavljati tudi promocijske stojnice.
15. člen 
(1) Na Mestni tržnici Grosuplje smejo prodajati:
– kmetovalci, ki sami pridelujejo ali proizvajajo pridelke in izdelke,
– drugi posamezniki, ki opravljajo gospodarsko dejavnost domače obrti in prodajajo na drobno proizvode lastne proizvodnje,
– nabiralci gozdnih sadežev, cvetja in zdravilnih zelišč,
– društva in humanitarne organizacije in
– drugi prodajalci neživilskih izdelkov.
(2) Prednost pri prodaji imajo osebe iz prve alineje tega člena, ki imajo stalno prebivališče v Občini Grosuplje.
16. člen 
Razstavljeno blago za prodajo mora biti vidno deklarirano in označeno s prodajno ceno. Na Mestni tržnici Grosuplje se sme prodajati blago, ki ustreza predpisom o kvaliteti blaga. Živila morajo biti higiensko neoporečna.
17. člen 
Prodajalci so dolžni meriti in tehtati blago v enotah in z merili, ki so predpisana ali običajna za merjenje določene vrste blaga. Merila, ki so v uporabi, morajo ustrezati zahtevam Zakona o meroslovju (Uradni list RS, št. 26/05 – uradno prečiščeno besedilo) in biti postavljena tako, da imajo kupci vpogled v merjenje blaga.
V. PRAVICE IN OBVEZNOSTI IZVAJALCA 
18. člen 
Izvajalec ima naslednje pravice in dolžnosti:
1. določi tržni red, s katerim določi pogoje trgovanja, določi obratovalni čas, nadzor prodaje in kvalitete blaga, vzdrževanje reda in čistoče ipd., in ga posreduje v potrditev županu,
2. s cenikom predlaga ceno najema prodajnih mest,
3. sklene s prodajalci na Mestni tržnici Grosuplje pravno razmerje za prodajo na javni organizirani tržnici skladno s tržnim redom,
4. prodajalcem zaračuna in pobira najemnino za prodajna mesta,
5. redno vodi evidenco o seznamu prodajalcev, obdobju najema in številu najetih prodajnih mest,
6. vodi evidenco o zaračunanih in plačanih najemnin,
7. vsaj deset let vodi evidenco o sklenjenih pogodbah za prodajne prostore ter o zbranih najemninah in jo na zahtevo predložiti Občini Grosuplje,
8. skrbeti, da je ureditev in poslovanje Mestne tržnice Grosuplje usklajeno z veljavnimi predpisi,
9. skrbi za urejenost Mestne tržnice Grosuplje in manipulativnih površin, uporabnost tržne opreme, za čistočo in odstranjevanje odpadkov,
10. skrbi za vzdrževanje in posodobitev tržne opreme,
11. daje v najem tržne pripomočke oziroma opremo, potrebno za nemoteno poslovanje na Mestni tržnici Grosuplje.
VI. PRAVICE IN OBVEZNOSTI PRODAJALCEV 
19. člen 
Prodajalci na Mestni tržnici Grosuplje morajo:
1. pred pričetkom prodaje poravnati najemnino za najem prodajnega mesta, razen dnevnih najemnikov,
2. vzdrževati red in čistočo na prodajnih mestih,
3. nepovratno prazno embalažo, oporečne in druge organske ter ostale odpadke sproti odstranjevati s prodajnega mesta,
4. po poteku tržnega časa zapustiti prodajno mesto, odstraniti neprodano blago, embalažo in odpadke ustrezno ločiti in odložiti v ustrezne zabojnike,
5. odgovorno ravnati v najem vzeta prodajna mesta,
6. v primeru uporabe najete stojnice le te varovati in jih po prenehanju uporabe vrniti v takem stanju, kot so jih prejeli,
7. z opravljanjem svoje dejavnosti ne smejo ogrožati in motiti drugih prodajalcev in obiskovalcev ter občanov,
8. ne smejo postaviti svojega blaga ali embalaže na prehode med prodajnimi prostori in s tem zagotavljati neoviran prehod,
9. ne smejo samovoljno zasedati in širiti prodajnega mesta,
10. prodajno mesto morajo vidno opremiti s cenikom in nazivom oziroma imenom ter sedežem oziroma naslovom prodajalca,
11. meriti in tehtati blago z merili, ki so predpisana ali pa običajna za merjenje določene vrste blaga,
12. prodajnega mesta in premične stojnice ne smejo dati v najem oziroma v podnajem drugemu,
13. zagotoviti morajo varnost in zaščito prodajnega blaga in ljudi,
14. skrbeti za osebno higieno in izgled tako, da so urejeni in primerno oblečeni, da niso vinjeni, preglasni in da ne kršijo javnega reda in miru,
15. ravnati skladno s trenutnimi družbenimi razmerami in interventno zakonodajo.
VII. IZVAJANJE NADZORA 
20. člen 
Tržni inšpektorat Republike Slovenije nadzoruje poslovanje in promet blaga na Mestni tržnici Grosuplje po predpisih, ki urejajo trgovanje z blagom. Za kršitve določil predpisov o trgovanju z blagom odgovarja prodajalec.
21. člen 
Kupci in prodajalci lahko sporočajo svoje ugotovitve in pripombe glede kršitve tržnega reda z vpisom v knjigo pohval in pritožb, ki se nahaja na vidnem mestu Mestne tržnice Grosuplje ali na sedežu izvajalca.
VIII. SKLADIŠČENJE BLAGA 
22. člen 
Skladiščenje blaga na tržnih površinah ni dovoljeno izven obratovalnega časa Mestne tržnice Grosuplje. Po končanem prodajnem času morajo prodajalci neprodano blago odstraniti s tržnih površin. Če prodajalci tega ne opravijo, to opravi izvajalec na stroške prodajalca.
IX. VZDRŽEVANJE REDA IN ČISTOČE 
23. člen 
Prodajalci so dolžni vzdrževati red in čistočo na svojih prodajnih stojnicah in ob njih ter sproti odnašati odpadke v zabojnike za ločeno zbiranje odpadkov. Če prodajalci tega ne opravijo, slednje opravi izvajalec na stroške prodajalca.
24. člen 
V primeru, da prodajalci pustijo neprodano blago izven poslovnega časa na tržnih površinah, ga lahko izvajalec odstrani na stroške prodajalca.
25. člen 
Prodajalca ali drugo osebo, ki ji je prepovedana prisotnost na Mestni tržnici Grosuplje, pa se sama ne odstrani, odstranijo pristojni organi, skladno z zakonodajo. Delavci izvajalca so dolžni takoj obvestiti pristojne organe, če na Mestni tržnici Grosuplje opazijo sumljive osebe.
X. NAJEMNINE IN DRUGE STORITVE 
26. člen 
(1) Storitve in najemnine za najem tržnih miz in tržnih površin ter najem tržne opreme zaračunava izvajalec na podlagi cenika storitev.
(2) Cenik storitev mora izvajalec izobesiti na Mestni tržnici Grosuplje, na vidnem mestu.
27. člen 
(1) Inventar si lahko prodajalec izposodi v obratovalnem času Mestne tržnice Grosuplje, za kar se vodi posebna evidenca.
(2) Inventar Mestne tržnice Grosuplje se sme uporabljati tudi za druge namene v dogovoru z izvajalcem.
XI. KAZENSKE DOLOČBE 
28. člen 
(1) Z globo 500 eurov se kaznuje posameznik (fizična oseba), pravna oseba, podjetnik posameznik, ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če na Mestni tržnici Grosuplje:
– prodaja blago brez dovoljenja, v nasprotju z dovoljenjem (preko dovoljenega časa prodaje ipd.) ali brez izpolnjenih pogojev iz dovoljenja (plačane najemnine, sklenjena pogodba z izvajalcem),
– prodaja vrste blaga, ki jih na teh površinah ni dovoljeno prodajati,
(2) Z globo 300 eurov se kaznuje posameznik (fizična oseba), pravna oseba, podjetnik posameznik, ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če na Mestni tržnici Grosuplje:
– po koncu prodaje s prodajnega mesta ne odstrani blaga, opreme za prodajo, odpadkov ter teh površin ne povrne v prejšnje stanje,
– v primeru, da je na prodajnem mestu organizirano ločeno zbiranje odpadkov, le-teh ne odda na za to določena mesta oziroma posode (kontejnerje),
– ne vzdržuje reda in čistoče na ali ob svojem prodajnem mestu,
– ne označi prodajnega mesta s firmo ali na prodajnem mestu ne zagotovi vidnega cenika,
– drugače krši s strani izvajalca določen tržni red.
(3) Z globo 400 eurov se za prekrške iz prvega in drugega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe, samostojnega podjetnika ali posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost.
XII. NADZOR 
29. člen 
Nadzor nad izvajanjem določil tega odloka opravlja pristojni občinski inšpektorat, razen določb za katere so pristojni državni inšpekcijski organi.
XIII. PREHODNI IN KONČNA DOLOČBA 
30. člen 
Izvajalec je dolžan v roku dveh mesecev po uveljavitvi tega odloka sprejeti Tržni red in cenik ter ju predložiti županu Občine Grosuplje v potrditev.
31. člen 
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o občinskih taksah v Občini Grosuplje (Uradni list RS, št. 53/09), in sicer v delu, ki ureja obveznost plačevanja občinske takse za tržnico, ki je predmet tega odloka.
32. člen 
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0001/2020
Grosuplje, dne 27. maja 2020
Župan 
Občine Grosuplje 
dr. Peter Verlič 

AAA Zlata odličnost