Uradni list

Številka 82
Uradni list RS, št. 82/2020 z dne 5. 6. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 82/2020 z dne 5. 6. 2020

Kazalo

1258. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o izjavi o naložbeni politiki pokojninskega sklada, oblikovanega kot kritni sklad, stran 2919.

  
Na podlagi osmega odstavka 285. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 96/12, 39/13, 99/13 – ZSVarPre-C, 101/13 – ZIPRS1415, 44/14 – ORZPIZ206, 85/14 – ZUJF-B, 95/14 – ZUJF-C, 90/15 – ZIUPTD, 102/15, 23/17, 40/17, 65/17, 28/19, 75/19, 36/20 in 49/20 – ZIUZEOP) in 2. točke prvega odstavka 501. člena Zakona o zavarovalništvu (Uradni list RS, št. 93/15, 9/19 in 49/20 – ZIUZEOP) Agencija za zavarovalni nadzor izdaja
S K L E P 
o spremembah in dopolnitvah Sklepa o izjavi o naložbeni politiki pokojninskega sklada, oblikovanega kot kritni sklad 
1. člen 
V Sklepu o izjavi o naložbeni politiki pokojninskega sklada, oblikovanega kot kritni sklad(Uradni list RS, št. 98/13; v nadaljnjem besedilu: Sklep) se v prvem odstavku 3. člena elektronski naslov »poročanje@a-zn.si« nadomesti z elektronskim naslovom »agencija@a-zn.si«.
2. člen 
(1) V Prilogi »Izjava o naložbeni politiki«, ki je priloga in sestavni del Sklepa, se v poglavju 1. STRATEŠKA PORAZDELITEV SREDSTEV, doda nova točka e), ki se glasi:
»e) pojasnilo, ali upravljavec pri nalaganju sredstev kritnega sklada upošteva tudi dolgoročne učinke naložb na okoljske in socialne dejavnike ter dejavnike upravljanja družb. V primeru, ko upravljavec upošteva navedene dejavnike, tudi kratek opis dejavnikov, ki jih upošteva.«
3. člen 
(začetek veljavnosti in uporabe) 
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne dne 1. 1. 2021.
Št. 00701-4/2020-12
Ljubljana, dne 27. maja 2020
EVA 2020-1611-0055
Predsednik strokovnega sveta 
Agencije za zavarovalni nadzor 
mag. Gorazd Čibej