Uradni list

Številka 82
Uradni list RS, št. 82/2020 z dne 5. 6. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 82/2020 z dne 5. 6. 2020

Kazalo

Št. 430-48/2020 O401 Ob-2123/20, Stran 1174
Na podlagi 219. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16) in Odloka o proračunu občine Krško za leto 2020 (Uradni list RS, št. 79/19 in 58/20) objavlja Občina Krško, CKŽ 14, Krško
javni razpis 
za sofinanciranje programov društev ali zvez na področju kmetijstva, čebelarstva, prehrane, gozdarstva in razvoja podeželja v letu 2020 ter sofinanciranje prireditve »Medeni sejem na tržnici Videm«
Neposredni proračunski uporabnik: Občina Krško, Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško.
I. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje:
– delovanja in izvedba programov društev/zvez s področja kmetijstva, čebelarstva, prehrane, gozdarstva in razvoja podeželja, ki so neprofitna in se ne ukvarjajo s komercialno dejavnostjo,
– informiranja in podajanja vsebin povezanih z razvojem podeželja,
– organizacije prireditve »Medeni sejem na tržnici Videm«.
II. Osnovni pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
1. Izvajanje programa dela lokalnega društva
Sredstva so namenjena za sofinanciranje aktivnosti in stroškov, povezanih z/s:
– vsebinami splošnega pomena za razvoj podeželja ter dvig stanovske pripadnosti (splošna predavanja, posveti, okrogle mize, strokovne ekskurzije, prenos znanj domače obrti in ohranjanje običajev);
– predstavitvijo in promocijo dejavnosti društva, pomembno za razvoj podeželja (zloženke, različne publikacije, objave v medijih, izdelava internetnih strani);
– predstavitvijo društev na prireditvah lokalnega, regionalnega, državnega ali mednarodnega pomena in na prireditvah drugih društev in zvez;
– organizacijo in izvedbo različnih aktivnosti ter društvene prireditve;
– udeležba na promocijskih prireditvah občine Krško;
– sofinanciranje materialnih stroškov, stroški dela pisarne in organov in najem prostorov;
– sofinanciranje stroškov pogostitve občnega zbora in društvenih prireditev;
– sofinanciranje izvedbe prireditve ob posebnih priložnostih (obletnice delovanje društev, kulturni prazniki in podobno) in drugih društvenih prireditev;
– druge aktivnosti, ki se nanašajo na razvoj, pospeševanje in promocijo društva.
2. Izvedba prireditve »Medeni sejem na tržnici Videm«
Sofinancirajo se stroški organizacije in izvedbe strokovnega dela promocijske prireditve. Prireditev je namenjena širši javnosti, osveščanju prebivalstva o zdravem načinu prehranjevanja in življenja ter trajnostnem življenjskem slogu. Prireditvi se izvajata na območju občine Krško.
Sredstva so namenjena za sofinanciranje aktivnosti in stroškov, povezanih z/s:
– nastopi in predstavitvami zveze/društvi/čebelarjev;
– delavnicami, razstavami, pripravo gradiv (zloženke s strokovnimi vsebinami …).
Cilja ukrepov:
– ohraniti delovanje društev ali zvez in jih spodbujati pri njihovem delovanju;
– dvigniti kvaliteto življenja na podeželju.
III. Upravičenci za dodelitev sredstev po tem razpisu
1. Upravičenci za pridobitev sredstev za izvajanje programov in prireditev so:
– registrirana stanovska in interesna združenja, ki delujejo na področju kmetijstva, prehrane, razvoja podeželja, gozdarstva in združujejo kmetijske pridelovalce na območju občine Krško;
– pravne osebe, ustanovljene v skladu s predpisom, ki ureja društva in je najmanj 50 % vseh članov iz območja občine Krško, iz vrst kmetov.
Sredstva so namenjena za sofinanciranje aktivnosti društev:
a) za programe, ki se izvajajo na območju občine Krško in regije Posavje,
b) da imajo zagotovljene prostorske, kadrovske, materialne in organizacijske pogoje za uresničevanje načrtovanih aktivnosti,
c) da imajo urejeno evidenco o članstvu,
d) da izvajajo dejavnost na neprofitni osnovi,
e) za namene, ki so sestavni del te vloge, niso in ne bodo prejeli iz državnih ali mednarodnih virov.
2. Upravičenci za izvedbo prireditve »Medeni sejem na tržnici Videm« po tem razpisu so:
– pravne osebe, kot so društva ali zveze, ustanovljene v skladu s predpisom, ki ureja društva, so registrirana in delujejo na lokalnem območju in pokrivajo področje čebelarstva.
Vlagatelji pod točko 1 morajo za pridobitev sredstev posebej vložiti vlogo za vsak namen. Vloga – obrazci, ki so sestavni del razpisne dokumentacije, s prilogami vsebuje: potrjen program dela društva za leto 2020, iz katerega morajo biti razvidne vsebine, termini izvajanja in finančno ovrednoten program.
Vlagatelji pod točko 2 morajo za pridobitev sredstev za izvedbo prireditve vložiti vlogo, sestavljeno iz razpisnih obrazcev, ter prilogo: potrjen program dela društva ali zveze za leto 2020, iz katerega morajo biti razvidne vsebine, termini izvajanja in finančno ovrednoten program.
IV. Splošna merila za ocenjevanje vlog
Merila za ocenjevanje vlog za izvajanje programa dela društva/zvez:
a. število članov društva/zvez,
b. program dela društva/zvez,
c. udeležba na promocijskih prireditvah /strokovne vsebine prireditve/.
Višino dodeljenih sredstev se določi na osnovi meril za ocenjevanje vlog, ki so dodatno opredeljena v razpisni dokumentaciji.
V. Upravičeni stroški
– Stroški ustrezne infrastrukture za delovanje (najem prostorov, elektrika, ogrevanje ...).
– Materialni stroški in stroški dela pisarne ter organov.
– Stroški izdelave publikacij o društvih.
– Stroški promocije na lokalnem, regionalnem in državnem ali mednarodnem nivoju.
– Stroški izvedbe prireditev ob posamezni priložnosti, pogostitev društvenih prireditev in občnega zbora.
VI. Pomoč se ne odobri za:
– prijavljeni program-e, za katerega so že bila pridobljena sredstva na drugih razpisih Občine Krško, oziroma so njihovi programi na kakršenkoli način že financirani iz proračuna Občine Krško;
– programe, ki vključujejo pridobitno dejavnost;
– izvajanje izobraževanj in usposabljanj za nosilce kmetijske dejavnosti, ki predstavljajo neposredno državno pomoč po posameznem nosilcu kmetijske dejavnosti kot upravičencu, ni predmet sofinanciranja.
VII. Finančne določbe
Sredstva so zagotovljena v proračunu Občine Krško za leto 2020, na proračunski vrstici 5002 – 4120, v okvirni višini 15.000 EUR.
Okvirni skupni znesek sredstev, namenjenih za sofinanciranje je 15.000,00 EUR, od tega za:
– sofinanciranje programov dela društev in organiziranje prireditev na lokalnem nivoju in sodelovanje na regijskem in državnem nivoju, v višini 10.000,00 EUR
– sofinanciranje prireditev in »Medeni sejem na tržnici Videm«, v višini 5.000 EUR.
Upravičenci lahko pridobijo do 100 % upravičenih stroškov iz prijavljenega programa.
Znesek pomoči se določi na podlagi razpoložljivih sredstev in doseženih točk dodatnih meril.
Občina si pridržuje pravico do spremembe okvirne višine sredstev, v primeru, da se razpoložljiva sredstva spremenijo v postopku sprejemanja rebalansa proračuna občine Krško za leto 2020.
Opombi: Če je društvo/zveza že prejelo-a za določeni namen – program ali aktivnost sredstva proračuna Občine Krško, za isti namen ne more ponovno kandidirati na osnovi tega razpisa.
Merila se natančneje določijo in ovrednotijo s točkami v razpisni dokumentaciji.
VIII. Vsebina vloge
Vloga je sestavljena iz izpolnjenega prijavnega obrazca in naslednje zahtevane dokumentacije:
– Prijavni obrazec, izjava o številu članov.
– Kopija odločbe o vpisu društva v register društev z vsemi naknadnimi spremembami.
– Pregledno vsebinsko, terminsko in finančno ovrednoten program za leto 2020, potrjen na občnem zboru društva/zveze.
– Izjava vlagatelja o sprejemanju pogojev javnega razpisa.
– Izjava vlagatelja, da ni prejel sredstev državnih in mednarodnih javnih razpisov.
IX. Rok za črpanje sredstev
Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2020, v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna.
Občina sofinancira programe in organizacijo prireditev-dogodkov društva/zvez, ki so izvedena na območju občine Krško ali regije Posavje, in za programe, kateri člani so iz območja občine Krško, v obdobju od zaključka javnega razpisa v letu 2019, to je od 20. 9. 2019 do 12. 10. 2020.
X. Rok in mesto oddaje vlog
Rok za predložitev vlog je 12. 10. 2020 (datum poštnega žiga).
Vlagatelji morajo vloge oddati izključno po pošti, kot priporočeno pošiljko na naslov: Občina Krško, CKŽ 14, 8270 Krško. Na zadnji strani ovojnice mora biti razločno napisan naziv in naslov pošiljatelja.
Pisne vloge morajo biti poslane v zaprtih ovojnicah, opremljene z naslovom pošiljatelja in
»Ne odpiraj JR – programi in prireditve društev/zvez, št. 430-48/2020 O401«
»Ne odpiraj JR – prireditve »Medeni sejem na tržnici Videm««
XI. Odpiranje in obravnavanje vlog
Odpiranje vlog za sofinanciranje programov društev na področju kmetijstva, čebelarstva, gozdarstva in razvoja podeželja v letu 2020 ter sofinanciranje izvedbe prireditve »Medeni sejem na tržnici Videm« za leti 2019/2020, bo opravila strokovna komisija, imenovana s sklepom župana, po zaključku javnega razpisa. V primeru, da se zaradi velikega števila prejetih vlog odpiranje ne zaključi isti dan, se nadaljuje naslednji dan. Odpiranje vlog ne bo javno. Na odpiranju ugotavlja komisija popolnost vlog glede na to, če so bili priloženi vsi zahtevani dokumenti. V primeru nepopolno izpolnjenih vlog s pomanjkljivo dokumentacijo, bo komisija v roku osmih dni od odpiranja vlog, vlagatelje pozvala, da vlogo v roku treh dni dopolnijo.
Zavrnjene bodo vloge:
– tistih vlagateljev, ki ne bodo izpolnjevali osnovnih in posebnih pogojev, določenih v besedilu razpisa in razpisne dokumentacije za posamezni namen,
– ki jih bo področna komisija na podlagi meril za ocenjevanje in vrednotenje ocenila kot neustrezne.
Občina bo vse vlagatelje vlog obvestila o izidu razpisa v roku 45 dni po zaključku odpiranja vlog.
XII. Odločanje v postopku razpisa in obveščanje o izidu razpisa
Na podlagi predloga komisije odloča o dodelitvi sredstev pooblaščena oseba s strani župana Občine Krško, s sklepom v roku 30 dni po izteku razpisnega roka. Istočasno bodo prejemniki pozvani tudi k podpisu pogodb.
Zavržene bodo vloge:
– ki ne bodo poslane v roku in na način, ki je določen v VIII. točki besedila tega razpisa,
– ki ne bodo vsebovale vseh dokazil in drugih sestavin, ki jih zahteva besedilo razpisa in razpisne dokumentacije za posamezni namen ali iz programa dela društva/zveze za leto 2020 ne bodo razvidne vsebine, termini izvajanja in finančno ovrednotenje programa, pa vloge kljub pozivu v roku za dopolnitev vlog ne bodo dopolnjene z vsemi dokazili in drugimi sestavinami, ki jih zahteva besedilo razpisa in razpisne dokumentacije za posamezni namen ali kljub pozivu iz programa dela društva za leto 2020 ne bodo razvidne vsebine, termini izvajanja in finančno ovrednotenje programa (nepopolne vloge).
XIII. Rok, v katerem bodo potencialni prejemniki obveščeni o izidu razpisa
Zoper sklep iz prejšnjega odstavka lahko vlagatelj vloži pritožbo županu v roku 8 dni od prejema sklepa. Prepozno vložene pritožbe se zavržejo. Pritožba se pošlje priporočeno po pošti na Občino Krško. O pritožbi odloči župan, njegova odločitev je dokončna. Dodeljena sredstva bodo izplačana v letu 2020, v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna.
Upravičencem se sredstva iz proračuna občine izplačajo na transakcijski račun upravičenca na podlagi pogodbe. Prejemnikom bodo sredstva nakazana 30. dan od prejema podpisane pogodbe na Občino Krško.
Pogodbi in poročilo o vsebini izvedenega programa morata biti dostavljena na občino Krško najkasneje do 6. 11. 2020.
Pogoj za dodelitev sredstev je sprejeti Odlok o proračunu Občine Krško za leto 2020.
XIV. Kraj in čas, kjer lahko predlagatelji dvignejo razpisno dokumentacijo
Razpisna dokumentacija je od dneva te objave do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Občine Krško www.krsko.si ali jo v tem roku zainteresirani lahko dvignejo v času uradnih dni na Občini Krško.
Dodatne informacije posreduje Magda Krošelj, tel. 07/498-13-19, e-mail: magdalena.kroselj@krsko.si, v času uradnih dni od 8. do 10. ure.
Občina Krško