Uradni list

Številka 82
Uradni list RS, št. 82/2020 z dne 5. 6. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 82/2020 z dne 5. 6. 2020

Kazalo

1256. Sklep o spremembi in dopolnitvi Sklepa o kontnem okviru za zavarovalnice, stran 2918.

  
Na podlagi 1. točke prvega odstavka 254. člena in 2. točke prvega odstavka 501. člena Zakona o zavarovalništvu (Uradni list RS, št. 93/15, 9/19 in 49/20 ZIUZEOP) ter druge alineje drugega odstavka 292. člena in prvega odstavka 338.b člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 96/12, 39/13, 99/13 – ZSVarPre-C, 101/13 – ZIPRS1415, 44/14 – ORZPIZ206, 85/14 – ZUJF-B, 95/14 – ZUJF-C, 90/15 – ZIUPTD, 102/15, 23/17, 40/17, 65/17, 28/19, 75/19, 36/20 – ZIUJP in 49/20 – ZIUZEOP), Agencija za zavarovalni nadzor izdaja
S K L E P 
o spremembi in dopolnitvi Sklepa o kontnem okviru za zavarovalnice 
1. člen 
V Sklepu o kontnem okviru za zavarovalnice (Uradni list RS, št. 104/15 in 12/18; v nadaljnjem besedilu: Sklep) se drugi odstavek 1. člena spremeni tako, da se glasi: »Določila tega sklepa veljajo na podlagi prvega odstavka 338.b člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 96/12, 39/13, 99/13 – ZSVarPre-C, 101/13 – ZIPRS1415, 44/14 – ORZPIZ206, 85/14 – ZUJF-B, 95/14 – ZUJF-C, 90/15 – ZIUPTD, 102/15, 23/17, 40/17, 65/17, 28/19, 75/19, 36/20 – ZIUJP in 49/20 – ZIUZEOP; v nadaljnjem besedilu: ZPIZ-2) tudi za pokojninske družbe.«
2. člen 
V 3. členu Sklepa se za besedilom »ZZavar-1« doda besedilo: », ZPIZ-2«.
3. člen 
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00701-4/2020-9
Ljubljana, dne 20. maja 2020
EVA 2020-1611-0052
Predsednik strokovnega sveta 
Agencije za zavarovalni nadzor 
mag. Gorazd Čibej