Uradni list

Številka 82
Uradni list RS, št. 82/2020 z dne 5. 6. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 82/2020 z dne 5. 6. 2020

Kazalo

1304. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 2020 – rebalans III, stran 2966.

  
Na podlagi četrte alineje drugega odstavka 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), določil Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11, 14/15 – ZUUJFO, 71/17 in 21/18 – popr.); 28., 29., 30. in 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18); ob upoštevanju Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2020 in 2021 (Uradni list RS, št. 75/19), v skladu s 17. členom Statuta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 29/14 in 65/14 – popr.) je Občinski svet Občine Trebnje na 9. dopisni seji dne 29. 5. 2020 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 2020 – rebalans III 
1. člen 
V Odloku o proračunu Občine Trebnje za leto 2020 (Uradni list RS, št. 32/19, 10/20 in 63/20) se 2. člen spremeni, tako da se glasi:
»2. člen 
(obseg in struktura proračuna) 
Splošni del proračuna Občine Trebnje, vključno s krajevnimi skupnostmi, na ravni podskupin kontov, za leto 2020 se določa v naslednjih zneskih:
SKUPINA/ PODSK. KONTOV
OPIS
LETO 2020 
v EUR
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
 
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
15.978.965,01
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
12.436.539,00
70
DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706) 
10.317.478,00
700
DAVKI NA DOHODEK 
IN DOBIČEK
8.723.818,00
703
DAVKI NA PREMOŽENJE
1.251.660,00
704
DOMAČI DAVKI NA BLAGO 
IN STORITVE
342.000,00
706
DRUGI DAVKI
0,00
71
NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)
2.119.061,00
710
UDELEŽBA NA DOBIČKU 
IN DOHODKI OD PREMOŽENJA 
773.416,00
711
TAKSE IN PRISTOJBINE
14.000,00
712
GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI 
79.500,00
713
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV
36.500,00
714
DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI
1.215.645,00
72
KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)
550.000,00
720
PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV
0,00
721
PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG
0,00
722
PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ 
IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV
550.000,00
73
PREJETE DONACIJE (730+731)
18.000,00
730
PREJETE DONACIJE 
IZ DOMAČIH VIROV 
18.000,00
731
PREJETE DONACIJE 
IZ TUJINE
0,00
74
TRANSFERNI PRIHODKI 
(740+741) 
2.918.946,01
740
TRANSFERNI PRIHODKI 
IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ
914.082,98
741
PREJETA SREDSTVA 
IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EU
2.004.863,03
78
PREJETA SREDSTVA 
IZ EVROPSKE UNIJE 
IN IZ DRUGIH DRŽAV
55.480,00
786
OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE
46.750,00
787
PREJETA SREDSTVA 
OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ IN IZ DRUGIH DRŽAV
8.730,00
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
17.442.555,24
40
TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)
3.338.067,80
400
PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM
772.017,10
401
PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST
121.283,58
402
IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE 
2.234.267,12
403
PLAČILA DOMAČIH OBRESTI
45.500,00
409
REZERVE
165.000,00
41
TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)
5.730.440,35
410
SUBVENCIJE
113.000,00
411
TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM
3.595.361,65
412
TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM 
IN USTANOVAM
650.280,00
413
DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI 
1.371.798,70
42
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
7.885.477,09
420
NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV
7.885.477,09
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI (430+431+432)
488.570,00
430
INVESTICIJSKI TRANSFERI
0,00
431
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM, KI NISO PRORAČUNSKI UPORABNIKI
257.800,00
432
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM
230.770,00
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ 
(I.-II.) (SKUPAJ PRIHODKI MINUS SKUPAJ ODHODKI)
–1.463.590,23
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 
0
750
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
0
751
PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 
0
752
KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE
0
V.
DANA POSOJILA 
IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)
0
44
DANA POSOJILA 
IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV 
0
440
DANA POSOJILA
0
441
POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV 
0
442
PORABA SREDSTEV KUPNIN IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE
0
443
POVEČANJE NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH IN DRUGIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI IMAJO PREMOŽENJE 
V SVOJI LASTI
0
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV 
(IV.-V.) 
0
C. RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
188.153,00
50
ZADOLŽEVANJE 
188.153,00
500
DOMAČE ZADOLŽEVANJE
188.153,00
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
715.304,80
55
ODPLAČILA DOLGA 
715.304,80
550
ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA 
715.304,80
IX.
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNIH 
(I.+IV.+ VII.-II.-V.-VIII.)
–1.990.742,03
X.
NETO ZADOLŽEVANJE 
(VII.-VIII.)
–527.151,80
XI.
NETO FINANCIRANJE 
(VI.+VII.-VIII.-IX. =-III.)
1.463.590,23
XII.
STANJE SREDSTEV 
NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA
 
 
9009 Splošni sklad za drugo
1.990.742,03
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na konte in podkonte, določene s predpisanim enotnim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Trebnje www.trebnje.si.«.
2. člen 
(objava in uveljavitev odloka) 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Prilogi k temu odloku se objavita na spletni strani Občine Trebnje: www.trebnje.si.
Št. 410-196/2018-103
Trebnje, dne 29. maja 2020
Župan 
Občine Trebnje 
Alojzij Kastelic