Uradni list

Številka 82
Uradni list RS, št. 82/2020 z dne 5. 6. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 82/2020 z dne 5. 6. 2020

Kazalo

Ob-2124/20, Stran 1176
Občina Velike Lašče na podlagi 13. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17), Pravilnika o merilih za izbor programov športa, ki se sofinancirajo iz proračunskih sredstev Občine Velike Lašče (Uradno glasilo Občine Velike Lašče št. 2/11), 7. člena Statuta Občine Velike Lašče (Uradno glasilo Občine Velike Lašče, št. 2/06 – UPB in 6/13) in Odloka o proračunu Občine Velike Lašče za leto 2020 (Uradni list RS, št. 81/19) objavlja
javni razpis 
za sofinanciranje programov športa v Občini Velike Lašče v letu 2020
1. Predmet razpisa in udeleženci
Na razpisu lahko sodelujejo športna društva in klubi, šola in vrtec, zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, ki so registrirane za izvajanje dejavnosti v športu in imajo sedež v Občini Velike Lašče ali delujejo na območju Občine Velike Lašče in je v to dejavnost vključenih najmanj 60 % občanov Občine Velike Lašče ter izpolnjujejo pogoje iz Pravilnika o merilih za izbor programov športa, ki se sofinancirajo iz proračunskih sredstev Občine Velike Lašče (Uradno glasilo Občine Velike Lašče 2/11).
V skladu z Nacionalnim programom športa 2014‒2023 in Izvedbenim načrtom (Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport – 2014) morajo: (cit.) »izvajalci letnih programov športa dokazati znižanje cene športnega programa za vadeče zaradi javnega sofinanciranja programov. Izračuni cen morajo biti javno dostopni (prebivalcem mora biti nazorno predstavljeno, za koliko imajo cenejši športni program zaradi javnega sofinanciranja)«.
2. Merila in kriteriji
Merila in kriteriji so opredeljeni v Pravilniku o merilih za izbor programov športa, ki se sofinancirajo iz proračunskih sredstev Občine Velike Lašče (Uradno glasilo Občine Velike Lašče št. 2/11), na podlagi katerih se bodo iz proračunskih sredstev financirali naslednji programi:
2.1. Interesna športna vzgoja predšolskih otrok:
– Mali sonček,
– Naučimo se plavati,
– Ciciban planinec,
– Športne dejavnosti, ki jih organizirajo športna društva in drugi izvajalci.
Sofinancira se: propagandno gradivo, strokovni kader, najem do 60 ur objekta na skupino, v kateri je največ 20 otrok.
2.2. Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok:
– Zlati sonček,
– Krpan,
– Naučimo se plavati,
– drugi 80-urni programi.
Sofinancira se: propagandno gradivo, organizacija in izpeljava občinskih šolskih tekmovanj, strokovni kader za izvedbo 20-urnih tečajev plavanja na skupino, v kateri je največ 10 otrok, in 80-urnih programov na skupino, v kateri je največ 20 otrok, objekt.
2.3. Športna vzgoja otrok, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport
Sofinancira se: objekt, strokovni kader v obsegu do 400 ur, materialni stroški programa, meritve in spremljanje treniranosti, nezgodno zavarovanje.
2.4. Interesna športna vzgoja mladine
Sofinancira se: strokovni kader za 80-urne programe na skupino, v kateri je največ 20 mladih, objekt.
2.5. Interesna športna vzgoja mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport
Sofinancira se objekt in strokovni kader za program v obsegu do 400 ur letno.
2.6. Športna dejavnost študentov
Sofinancira se strokovni kader za 80-urne programe na skupino, v kateri je največ 20 študentk in študentov, objekt.
2.7. Športna rekreacija
Sofinancira se 80 ur programa vadbe na skupino, ki šteje 20 članov in članic v različnih športnih panogah, in sicer najemnina objekta za socialno in zdravstveno ogrožene ter občane, starejše od 65 let, pa tudi strokovni kader.
2.8. Kakovostni šport
Sofinancira se najem objekta za do 320 ur programa letno za priprave na športna tekmovanja ekip in posameznikov – registriranih športnikov, članov nacionalnih panožnih športnih zvez, ki nastopajo v uradnih tekmovalnih sistemih do naslova državnega prvaka.
2.9. Športne prireditve
Sofinancira se: stroške priznanj in pokalov športnikom in športnim delavcem in organizacijske stroške prireditev.
Pri organizaciji prireditev bo v okviru meril in kriterijev za sofinanciranje ocenjena kakovost in obsežnost prijavljene prireditve ob upoštevanju števila tekmovalcev. Vse navedeno mora biti razvidno iz prijavljenega programa prireditve. Pogoj za sofinanciranje prireditve je tudi terminska usklajenost z občinskim koledarjem prireditev.
2.10. Sofinanciranje opreme
Sofinancira se: nakup športne opreme za potrebe izvajanja športnih dejavnosti.
Za nakup športne opreme je potrebno priložiti predračun.
3. Namen in višina razpoložljivih sredstev
3./A1 Občinska športna zveza ‒ proračunska postavka 18091: 20.000,00 evrov
(programi pod točkami 2.3. do 2.10.),
3./A2 Sofinanciranje drugih programov športa – proračunska postavka 18082: 2.500,00 evrov (programi pod točko 2.1. do 2.4.).
4. Razpisna dokumentacija in informacije o razpisu: razpisna dokumentacija je na voljo na Občini Velike Lašče in na spletni strani (www.velike-lasce.si). Podrobnejše informacije dobite v času uradnih ur na Občini Velike Lašče, tel. 01/78-10-377, mag. Barbara Pečnik.
5. Način in rok prijave
Programi morajo biti finančno ovrednoteni in navedeni viri financiranja. Iz cene, ki jo plačujejo udeleženci posameznih športnih programov, mora biti razvidno, kolikšen znesek predstavlja strošek vaditelja, strošek najema prostora in drugi stroški.
Obvezne priloge k prijavi na razpis so:
‒ seznam aktivnih registriranih športnikov v panožni športni zvezi,
‒ seznam članov po posameznih vadbenih skupinah z navedbo vaditelja skupine,
‒ kopije dokazil o strokovni usposobljenosti vaditeljev,
‒ urnik vadbe,
‒ predračun za nakup opreme,
‒ poročilo o delu v preteklem letu na priloženem obrazcu,
‒ finančno poročilo za leto 2019 in finančni plan za leto 2020.
Prijave je treba oddati na naslov Občina Velike Lašče, Levstikov trg 1, 1315 Velike Lašče.
Rok za prijavo na razpis je 22. 6. 2020.
Prijave je treba oddati po elektronski pošti na naslov obcina.velike-lasce@siol.net ali s priporočeno pošiljko na naslov Občina Velike Lašče, Levstikov trg 1, 1315 Velike Lašče.
Za pravočasne se bodo štele prijave, ki bodo poslane po elektronski pošti ali s priporočeno pošiljko oddane na pošto do tega datuma. Nepravočasno oddanih prijav komisija ne bo upoštevala.
6. Obravnava prejetih prijav in odločanje o sofinanciranju
Na podlagi pogojev za sofinanciranje športnih programov v Občini Velike Lašče, meril ter prejetih prijav na razpis pripravi komisija, ki jo imenuje župan, predlog za sofinanciranje izbranih programov športa. Prednost pri sofinanciranju programov imajo športna društva pred drugimi izvajalci programov.
Z izbranimi izvajalci športnih programov bodo sklenjene pogodbe o sofinanciranju dejavnosti za leto 2020.
Občina Velike Lašče