Uradni list

Številka 82
Uradni list RS, št. 82/2020 z dne 5. 6. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 82/2020 z dne 5. 6. 2020

Kazalo

1250. Sklep o podrobnejših pravilih za izračun minimalnega kapitala pokojninske družbe, stran 2904.

  
Na podlagi 4. točke 331.e člena in drugega odstavka 332.g člena v zvezi z 2. točko prvega odstavka 332.f člena Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 96/12, 39/13, 99/13 – ZSVarPre-C, 101/13 – ZIPRS1415, 44/14 – ORZPIZ206, 85/14 – ZUJF-B, 95/14 – ZUJF-C, 90/15 – ZIUPTD, 102/15, 23/17, 40/17, 65/17, 28/19, 75/19, 36/20 – ZIUJP in 49/20 – ZIUZEOP) in na podlagi 2. točke prvega odstavka 501. člena Zakona o zavarovalništvu (Uradni list RS, št. 93/15, 9/19 in 49/20 – ZIUZEOP) Agencija za zavarovalni nadzor izdaja
S K L E P 
o podrobnejših pravilih za izračun minimalnega kapitala pokojninske družbe 
1. člen 
(vsebina sklepa) 
(1) Ta sklep določa podrobnejša pravila za izračun minimalnega kapitala iz 331.f člena in v povezavi s šestim odstavkom 331.f člena tudi pravila za izračun kapitalskih zahtev za dodatna zavarovanja pokojninske družbe iz 331.g člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 96/12, 39/13, 99/13 – ZSVarPre-C, 101/13 – ZIPRS1415, 44/14 – ORZPIZ206, 85/14 – ZUJF-B, 95/14 – ZUJF-C, 90/15 – ZIUPTD, 102/15, 23/17, 40/17, 65/17, 28/19, 75/19, 36/20 – ZIUJP in 49/20 – ZIUZEOP; v nadaljnjem besedilu: ZPIZ-2).
(2) Ta sklep v skladu z drugim odstavkom 332.g člena ZPIZ-2 določa tudi vsebino poročil, roke in način poročanja kapitalskih zahtev iz 2. točke prvega odstavka 332.f. člena ZPIZ-2.
2. člen 
(kapitalske zahteve – prvi in drugi rezultat) 
(1) Za izračun kapitalskih zahtev iz drugega in petega odstavka 331.f člena ZPIZ-2 se upoštevajo obveznosti iz pokojninskih načrtov dodatnega zavarovanja, določenih v 25. točki 7. člena ZPIZ-2 in obveznosti iz pokojninskih načrtov za izplačevanje pokojninskih rent, določenih v 26. točki 7. člena ZPIZ-2.
(2) Za izračun kapitalskih zahtev se obveznosti iz pokojninskih načrtov razvršča v obveznosti, pri katerih člani v času varčevanja oziroma prejemniki pokojninskih rent ne prevzemajo naložbenih tveganj in v obveznosti, pri katerih člani v času varčevanja oziroma prejemniki pokojninskih rent prevzemajo naložbena tveganja.
(3) Višina kapitalskih zahtev iz drugega in petega odstavka 331.f člena ZPIZ-2 se računa ločeno glede na prevzete obveznosti in sicer za:
I. obveznosti, kjer člani v času varčevanja oziroma prejemniki pokojninskih rent ne prevzemajo naložbenih tveganj (tj. na primer obveznost po pokojninskem načrtu za izplačevanje pokojninskih rent, po katerem so prejemniki pokojninskih rent upravičeni do pripisa dobička),
II. obveznosti, pri katerih člani v času varčevanja oziroma prejemniki pokojninskih rent prevzemajo naložbena tveganja in pokojninska družba prevzema naložbeno tveganje (tj. na primer obveznost po pokojninskem načrtu življenjskega cikla za sredstva v zajamčenem skladu),
III. obveznosti, za katere pokojninska družba ne prevzema naložbenega tveganja, vendar so stroški upravljanja določeni in nespremenljivi za obdobje daljše od petih let (tj. na primer obveznost po pokojninskem načrtu življenjskega cikla za sredstva v skladih, namenjenih najmlajši oziroma srednji starostni skupini),
IV. obveznosti, za katere pokojninska družba ne prevzema naložbenega tveganja in stroški upravljanja niso določeni in nespremenljivi,
V. obveznost kritja nevarnosti smrti.
(4) Pokojninska družba izračunava in ugotavlja kapitalske zahteve iz drugega in petega odstavka 331.f člena ZPIZ-2 na obrazcu, ki je namenjen izračunu kapitalskih zahtev po prvem in drugem rezultatu in je priloga in sestavni del tega sklepa (v nadaljnjem besedilu: MK-1).
3. člen 
(kapitalske zahteve za dodatna zavarovanja) 
(1) Pokojninska družba, ki sklepa dodatna zavarovanja, kot jih določa Zakona o zavarovalništvu (Uradni list RS, št. 93/15, 9/19 in 49/20 – ZIUZEOP; v nadaljnjem besedilu ZZavar-1) in sicer pri zavarovalni vrsti življenjska zavarovanja, izračunava poleg kapitalskih zahtev, določenih v drugem in petem odstavku 331.f členu ZPIZ-2, tudi kapitalske zahteve za dodatna zavarovanja na podlagi premijskega in škodnega količnika v skladu s 331.g členom ZPIZ-2.
(2) Dodatna zavarovanja so zavarovanja iz 19. točke drugega odstavka 7. člena ZZavar-1 in obsegajo predvsem zavarovanje invalidnosti zaradi nezgode ali bolezni, zavarovanje smrti zaradi nezgode ter zavarovanje za primer poškodbe, vključno z zavarovanjem nesposobnosti opravljanja poklica zaradi poškodbe.
(3) Pokojninska družba izračunava in ugotavlja kapitalske zahteve za dodatna zavarovanja iz drugega odstavka tega člena na obrazcu, ki je namenjen izračunu kapitalskih zahtev za dodatna zavarovanja in je priloga in sestavni del tega sklepa (v nadaljnjem besedilu: MK-2).
4. člen 
(absolutni prag zahtevanega minimalnega kapitala) 
Absolutni prag zahtevanega minimalnega kapitala iz sedmega odstavka 331.f člena ZPIZ-2 je enak znesku, ki ga določa 2. točka drugega odstavka 233. člena ZZavar-1.
5. člen 
(minimalni kapital) 
(1) Zahtevani minimalni kapital pokojninske družbe iz prvega odstavka 331. člena ZPIZ-2 je enak vsoti kapitalskih zahtev iz drugega in petega odstavka 331.f člena ZPIZ-2 ter kapitalskih zahtev za dodatna zavarovanja iz 331.g člena ZPIZ-2, vendar ni nižji od absolutnega praga zahtevanega minimalnega kapitala iz prejšnjega člena tega sklepa.
(2) Pokojninska družba izračunava in ugotavlja višino zahtevanega minimalnega kapitala iz prvega odstavka 331.f člena ZPIZ-2 na obrazcu, ki je namenjen izračunu zahtevanega minimalnega kapitala in je priloga in sestavni del tega sklepa (v nadaljnjem besedilu: MK-3).
6. člen 
(trimesečna poročila) 
(1) Pokojninska družba v skladu s 332.f členom ZPIZ-2 za vsako trimesečje izračunava in ugotavlja višino zahtevanega minimalnega kapitala tako, kot to določata drugi in tretji odstavek tega člena.
(2) Na obrazcu, ki je namenjen izračunu kapitalskih zahtev po prvem in drugem rezultatu (MK-1), se upošteva stanje matematičnih oziroma zavarovalno-tehničnih rezervacij na zadnji dan trimesečja. V postavki »Neto administrativni stroški preteklega poslovnega leta« se na obrazcih na koncu prvega, drugega in tretjega trimesečja upošteva neto administrativni strošek preteklega leta. V izračunu, ki se nanaša na konec leta, se upošteva neto administrativni strošek tega leta.
(3) Na obrazcu, ki je namenjen izračunu kapitalskih zahtev za dodatna zavarovanja (MK-2), se za vsako trimesečje upoštevajo drseči podatki, ki zajemajo obdobje enega oziroma treh let in sicer:
a) za prvo trimesečje se upoštevajo podatki za obdobje od 1. 4. predhodnega leta (tekočega leta – 3) do 31. 3. tekočega leta,
b) za drugo trimesečje se upoštevajo podatki za obdobje od 1. 7. predhodnega leta (tekočega leta – 3) do 30. 6. tekočega leta,
c) za tretje trimesečje se upoštevajo podatki za obdobje od 1. 10. predhodnega leta (tekočega leta – 3) do 30. 9. tekočega leta.
7. člen 
(novonastala pokojninska družba oziroma družba, ki začenja sklepati dodatna zavarovanja) 
(1) Novonastala pokojninska družba ugotavlja kapitalske zahteve iz drugega in petega odstavka 331.f člena ZPIZ-2 tako, kot to določa 2. člen tega sklepa.
(2) Kapitalske zahteve za dodatna zavarovanja iz 3. člena tega sklepa ugotavlja novonastala pokojninska družba oziroma pokojninska družba, ki začenja sklepati dodatna zavarovanja, tako, kot to določajo naslednji odstavki.
(3) Novonastala pokojninska družba oziroma pokojninska družba, ki začenja sklepati dodatna zavarovanja, v prvem letu poslovanja oziroma v prvem letu izvajanja dodanega zavarovanja izračunava kapitalske zahteve za dodatna zavarovanja le na podlagi premijskega količnika. Za izračun kapitalskih zahtev na koncu posameznega trimesečja se upošteva začetno stanje zavarovalno-tehničnih rezervacij in stanje zavarovalno-tehničnih rezervacij na zadnji dan ustreznega trimesečja ter zneske za premije, davke in prispevke ter premije za odpovedana zavarovanja v tem obdobju. V stolpcih b in d na obrazcu, ki je namenjen izračunu kapitalskih zahtev za dodatna zavarovanja (MK-2), se poročajo vrednosti, ki se nanašajo na začetno stanje.
(4) Pri ugotavljanju kapitalskih zahtev za dodatna zavarovanja se v naslednjih dveh letih od ustanovitve pokojninske družbe oziroma izvajanja dodatnega zavarovanja, upoštevajo zneski, ki se nanašajo na začetek in konec drsečega leta. Podatke, ki se nanašajo na začetno stanje, se na obrazcu, ki je namenjen izračunu kapitalskih zahtev za dodatna zavarovanja (MK-2), poroča v stolpcu d.
(5) Novonastala pokojninska družba oziroma pokojninska družba, ki začenja sklepati dodatna zavarovanja, prvič ugotavlja kapitalske zahteve za dodatna zavarovanja na podlagi škodnega količnika po stanju na koncu prvega leta poslovanja oziroma prvega leta izvajanja dodatnega zavarovanja. Podatke, ki se nanašajo na začetno stanje, se na obrazcu, ki je namenjen izračunu kapitalskih zahtev za dodatna zavarovanja (MK-2), poroča v stolpcu b in d.
(6) V naslednjih dveh letih od ustanovitve pokojninske družbe oziroma od začetka izvajanja dodatnega zavarovanja se pri ugotavljanju kapitalskih zahtev za dodatna zavarovanja po škodnem količniku upošteva začetno stanje in stanje na koncu drsečega leta. »Letna vsoto terjatev« v polju [21,a] na obrazcu MK-2 se preračuna na letni nivo tako, da se upošteva število pretečenih mesecev od začetka poslovanja oziroma od izvajanja dodatnega zavarovanja.
8. člen 
(prenos portfelja) 
Prevzemna pokojninska družba v primeru prenosa portfelja pokojninskih zavarovanj ugotavlja zahtevani minimalni kapital na osnovi skupnih podatkov prevzemne pokojninske družbe in podatkov, ki se nanašajo na prevzeti portfelj.
9. člen 
(vsebina poročila, roki in način poročanja) 
Pokojninska družba predloži Agenciji za zavarovalni nadzor izpolnjene obrazce MK-1, MK-2 in MK-3 v elektronski obliki za prvo, drugo in tretje trimesečje v roku enega meseca po izteku četrtletja, za poslovno leto pa v roku dveh mesecev po izteku poslovnega leta.
10. člen 
(prenehanje veljavnosti) 
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o minimalnem kapitalu pokojninske družbe (Uradni list RS, št. 18/16).
11. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00701-4/2020-8
Ljubljana, dne 20. maja 2020
EVA 2020-1611-0057
Predsednik strokovnega sveta 
Agencije za zavarovalni nadzor 
mag. Gorazd Čibej