Uradni list

Številka 82
Uradni list RS, št. 82/2020 z dne 5. 6. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 82/2020 z dne 5. 6. 2020

Kazalo

1302. Sklep o določitvi cen programov in rezervacij v Osnovni šoli Šmarjeta – Vrtcu Sonček, stran 2963.

  
Na podlagi 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 55/17), Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05, 120/05, 93/15 in 59/19) ter 17. člena Statuta Občine Šmarješke Toplice (Uradni list RS, št. 17/18) je Občinski svet Občine Šmarješke Toplice na 11. redni seji dne 27. 5. 2020 sprejel
S K L E P 
o določitvi cen programov in rezervacij v Osnovni šoli Šmarjeta – Vrtcu Sonček 
1. člen 
(cena programa) 
Cene programov vrtca, ki jih izvaja Osnovna šola Šmarjeta – Vrtec Sonček znašajo mesečno na otroka:
Starostna skupina otrok
Cena programa v €
Prva starostna skupina 1–3 leta
510,43
Druga starostna skupina 3–6 let
390,89
2. člen 
(strošek živil) 
Dnevni stroški živil za otroke, upoštevani v cenah programov, znašajo 1,71 €. Za čas, ko je otrok odsoten, se cena programa zniža za strošek neporabljenih živil za vsak dan odsotnosti, v sorazmernem deležu, določenim z odločbo Centra za socialno delo. Pri obračunu se upošteva dejansko število dni odsotnosti otroka v posameznem obračunskem mesecu.
3. člen 
(kombinirani oddelek) 
Cena programa za otroke, ki obiskujejo kombinirani oddelek, se obračunava glede na starost vključenih otrok. Sprememba se upošteva s prvim dnem naslednjega meseca, po dopolnjeni starosti treh let.
4. člen 
(plačilo staršev) 
Plačilo staršev je odvisno od razvrstitve v dohodkovni razred, ki se določi na podlagi mesečnega dohodka in premoženja na družinskega člana v razmerju od neto povprečne mesečne plače v Republiki Sloveniji v preteklem letu. Starši lahko uveljavljajo subvencijo – znižano plačilo vrtca, če pravočasno oddajo vlogo za znižano plačilo vrtca na krajevno pristojni Center za socialno delo. Vsak dohodkovni razred določa kakšen odstotek cene programa plačajo starši. Razliko do polne cene programa pokriva občina.
Če starši vloge za znižano plačilo vrtca ne vložijo, plačajo 77 % cene programa.
5. člen 
(dodatne olajšave) 
Starši otrok, za katere je Občina Šmarješke Toplice po veljavni zakonodaji dolžna kriti del cene programa predšolske vzgoje lahko uveljavljajo:
– počitniško rezervacijo in
– znižanje plačila programa zaradi zdravstvenih razlogov.
6. člen 
(počitniška rezervacija) 
Starši otrok, za katere je Občina Šmarješke Toplice po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa predšolske vzgoje v javnem vrtcu, lahko uveljavljajo dodatno olajšavo oziroma rezervacijo zaradi počitniške odsotnosti otroka enkrat letno, v obdobju med 1. junijem in 30. septembrom. Rezervacijo lahko starši uveljavljajo za neprekinjeno odsotnost otroka najmanj en in največ dva meseca.
Starši, ki imajo v vrtec hkrati vključenega več kot enega otroka, lahko uveljavljajo rezervacijo le za otoka, za katerega se ne sofinancira plačilo staršev iz državnega proračuna.
Pisno vlogo (obrazec) za uveljavitev počitniške rezervacije starši osebno predložijo računovodski službi vrtca, kjer dobijo potrjen izvod izpisnice, ali obrazec pošljejo na elektronski naslov racunovodstvo@os-smarjeta.si, najpozneje sedem dni (7) pred načrtovano odsotnostjo. Naknadne spremembe termina odsotnosti niso možne.
Za uveljavitev počitniške rezervacije, morajo imeti starši otrok poravnane finančne obveznosti do Osnovne šole Šmarjeta – Vrtca Sonček.
Straši plačajo počitniško rezervacijo v višini 50 % mesečnega prispevka, določenega z odločbo o znižanem plačilu vrtca, izdano s strani Centra za socialno delo.
Obračun počitniške rezervacije se izvede pri obračunu oskrbnine za posamezni mesec, v katerem se počitniška rezervacija koristi.
To olajšavo lahko v breme proračuna Občina Šmarješke Toplice uveljavijo tudi starši s stalnim bivališčem v občini, katerih otroci so vključeniv javne vrtce v drugih občinah, če je skladnozdoločbami teh občin le-to možno uveljavljati.
Starši otrok iz drugih občin, za katere Občina Šmarješke Toplice po veljavni zakonodaji ni dolžna kriti dela cene programa, lahko uveljavljajo rezervacijo le, če občina, ki je po predpisih dolžna kriti razliko do cene programa, pisno soglaša, da bo v tem primeru pokrila razliko med plačilom rezervacije in ceno programa.
7. člen 
(znižano plačilo programa iz zdravstvenih razlogov) 
V kolikor otrok zaradi bolezni neprekinjeno ne obiskuje vrtca več kot 20 zaporednih delovnih dni, se staršem za dneve odsotnosti obračuna 30 % cene, ki jo plačujejo v skladu z Zakonom o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev.
Znižano plačilo uveljavljajo straši s pisno vlogo in zdravniškim potrdilom oziroma ustreznim zdravniškim dokumentom, ki ju predložijo vrtcu najkasneje 5. delovni dan po zaključeni odsotnosti.
Olajšavo lahko v breme proračuna Občina Šmarješke Toplice uveljavijo tudi starši s stalnim bivališčem v občini, katerih otroci so vključeniv javne vrtce v drugih občinah, če je skladnozdoločbami teh občin to olajšavo možno uveljavljati.
8. člen 
(otroci s posebnimi potrebami) 
Cena za otroke s posebnimi potrebami, integrirane v redne oddelke, je za starše enaka ceni programa skupine, v katero je otrok vključen. Dodatne stroške, ki izhajajo iz odločbe o usmeritvi (ure dodatne strokovne pomoči, stroški dela spremljevalcev gibalno oviranim otrokom, dodatni materialni stroški) krije občina.
Vrtec mora v roku enega meseca po vključitvi (ali pridobitvi odločbe) otroka s posebnimi potrebami v redni program vrtca, o vrsti in obsegu dodatnih stroškov za tega otroka obvestiti Občino Šmarješke Toplice.
9. člen 
(izpis) 
Izpis otroka iz vrtca je možen le s prvim dnem naslednjega meseca v primeru, da je izpisnica oddana najkasneje do 15. v mesecu.
10. člen 
(odstop od pogodbe o vpisu) 
Starši ob podpisu pogodbe o vpisu otroka v vrtec, za vsakega novo vpisanega otroka plačajo akontacijo v višini 10 % od cene programa, v katerega bo otrok vključen. Znesek se poračuna pri plačilu prvega računa za storitev vrtca. V primeru, da starši kljub podpisani pogodbi, otroka na v pogodbi zapisan datum vključitve, ne vključijo v vrtec, se akontacija ne vrne.
11. člen 
(trajanje programa) 
Program vrtca traja 9 ur. Če je otrok prisoten v vrtcu več kot 9 ur ali po poslovnem času, starši otrok doplačajo prisotnost otroka za vsako začeto uro v višini 4,50 EUR.
12. člen 
(prenehanje veljavnosti) 
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o določitvi cen programov in rezervacij v Osnovni šoli Šmarjeta – Vrtcu Sonček, št. 602-0003/2019-3 (Uradni list RS, št. 22/19) in Sklep o spremembi Sklepa o določitvi cen programov in rezervacij v Osnovni šoli Šmarjeta – Vrtcu Sonček, št. 602-0003/2019-9 (Uradni list RS, št. 36/19).
13. člen 
(končne določbe) 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 6. 2020 dalje.
Št. 602-0005/2020-3
Šmarjeta, dne 28. maja 2020
Župan 
Občine Šmarješke Toplice 
Marjan Hribar 

AAA Zlata odličnost