Uradni list

Številka 82
Uradni list RS, št. 82/2020 z dne 5. 6. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 82/2020 z dne 5. 6. 2020

Kazalo

1307. Zaključni račun proračuna Občine Velike Lašče za leto 2019, stran 2970.

  
Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18), 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18) in Statuta Občine Velike Lašče (Uradno glasilo Občine Velike Lašče, št. 2/06 UPB, 6/13, 2/19) je Občinski svet Občine Velike Lašče na 11. seji dne 21. 5. 2020 sprejel
Z A K L J U Č N I   R A Č U N 
proračuna Občine Velike Lašče za leto 2019 
1. člen 
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Velike Lašče za leto 2019.
2. člen 
Prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki proračuna Občine Velike Lašče so bili v letu 2019 realizirani v naslednjih zneskih:
v eurih
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto
Zaključni račun 2019
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
4.381.694
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
3.770.391
70
DAVČNI PRIHODKI
3.337.241
700 Davki na dohodek in dobiček
3.012.056
703 Davki na premoženje
207.014
704 Domači davki na blago in storitve
111.212
706 Drugi davki
6.959
71
NEDAVČNI PRIHODKI
433.150
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
189.272
711 Takse in pristojbine
9.123
712 Globe in druge denarne kazni
29.985
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
36.252
714 Drugi nedavčni prihodki
168.518
72
KAPITALSKI PRIHODKI
184.411
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
4.934
721 Prihodki od prodaje zalog
0
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev
179.477
73
PREJETE DONACIJE
1.120
730 Prejete donacije iz domačih virov
1.120
731 Prejete donacije iz tujine
0
74
TRANSFERNI PRIHODKI
425.772
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
425.772
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije
0
78
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE
0
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij
0
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
3.642.139
40
TEKOČI ODHODKI
1.027.093
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
266.268
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
43.360
402 Izdatki za blago in storitve
622.685
403 Plačila domačih obresti
1.816
409 Rezerve
92.965
41
TEKOČI TRANSFERI
1.937.728
410 Subvencije
99.787
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
1.117.850
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
111.428
413 Drugi tekoči domači transferi
608.663
414 Tekoči transferi v tujino
0
42
INVESTICIJSKI ODHODKI 
597.672
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
597.672
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
79.646
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
64.709
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
14.938
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
739.555
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
0
750 Prejeta vračila danih posojil
0
751 Prodaja kapitalskih deležev
0
752 Kupnine iz naslova privatizacije
0
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)
0
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
0
440 Dana posojila
0
441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb
0
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
0
443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti
0
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
0
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
0
50
ZADOLŽEVANJE
0
500 Domače zadolževanje
0
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
172.895
55
ODPLAČILA DOLGA
172.895
550 Odplačila domačega dolga
172.895
IX.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
566.660
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
–172.895
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)
729.555
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 31. 12. PRETEKLEGA LETA
9009 Splošni sklad in drugo 
580.374
3. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Velike Lašče za leto 2019 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Velike Lašče za leto 2019. Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov, njihovih spremembah tekom leta 2019 ter o njihovi realizaciji v tem letu.
4. člen 
Stanje sredstev na računu Občine Velike Lašče ob koncu leta 2019 je 1.147.034 EUR, in so sestavni del proračuna za leto 2020.
5. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Velike Lašče za leto 2019 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-0005/2019-12
Velike Lašče, dne 25. maja 2020
Župan 
Občine Velike Lašče 
dr. Tadej Malovrh