Uradni list

Številka 82
Uradni list RS, št. 82/2020 z dne 5. 6. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 82/2020 z dne 5. 6. 2020

Kazalo

VL 7913/2020 Os-2122/20, Stran 1198
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika A1 Slovenija, d.d., Šmartinska cesta 134B, Ljubljana, ki ga zastopa odv. Odvetniška pisarna Monika Lipovec d.o.o., Bleiweisova cesta 30, Kranj, proti dolžniku Elviru Foštagić, Ulica Branilaca 65, Kljuć, ki ga zastopa zak. zast. Klun Žiga – odvetnik, Dalmatinova ulica 10, Ljubljana, zaradi izterjave 1.746,66 EUR, sklenilo:
Dolžniku Elviru Foštagić, Ulica Branilaca 65, Kljuć, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi Klun Žiga – odvetnik, Dalmatinova ulica 10, Ljubljana.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 25. 5. 2020