Uradni list

Številka 82
Uradni list RS, št. 82/2020 z dne 5. 6. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 82/2020 z dne 5. 6. 2020

Kazalo

1309. Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda za kulturo in turizem Trubarjevi kraji, stran 2978.

  
Na podlagi 61. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), 13. člena Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 13/18), 100. in 101. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11 – ORZVKD39, 90/12, 111/13, 32/16 in 21/18 – ZNOrg), 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), 26. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17 in 21/18 – ZNOrg) ter 16. in 76. člena Statuta Občine Velike Lašče (Uradni glasilo Občine Vel. Lašče št. 2/06, 6/13 in 2/19) je Občinski svet Občine Velike Lašče na 11. redni seji z dne 21. 5. 2020 sprejel
O D L O K 
o ustanovitvi Javnega zavoda za kulturo in turizem Trubarjevi kraji 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(1) S tem odlokom Občina Velike Lašče, Levstikov trg 1, 1315 Velike Lašče (v nadaljevanju: ustanovitelj), ustanavlja Javni zavod za kulturo in turizem Trubarjevi kraji (v nadaljevanju: zavod).
(2) Ustanoviteljske pravice in obveznosti izvršuje ustanovitelj preko sveta zavoda.
(3) S tem odlokom se ureja status, organiziranost zavoda in vsebina dela zavoda, dejavnost zavoda, viri in načini pridobivanja sredstev za delo zavoda, knjigovodsko in finančno poslovanje zavoda, nastopanje v pravnem prometu, nadzor nad poslovanjem zavoda ter medsebojne pravice, odgovornosti in obveznosti ustanovitelja in zavoda.
(4) V odloku uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni za moške in ženske.
2. člen 
(1) Poslanstvo zavoda je, da skrbi za spoznavanje, ohranjanje, razumevanje, predstavljanje in trženje kulturne in naravne dediščine občine Velike Lašče, skrbi za usklajevanje, promocijo in razvoj turizma, oblikuje celovito turistično ponudbo na območju občine Velike Lašče ter spodbuja dejavnosti na omenjenih področjih.
(2) V okviru svojega delovanja zavod zagotavlja trajno in nemoteno izvajanje upravljanja spomenikov:
– Trubarjeve domačije, zemljišč, ki so vključena v Odlok o razglasitvi Rašice pri Velikih Laščah za kulturni in zgodovinski spomenik (Uradni list SRS, št. 15/84),
– ostalih spomenikov ter kulturne dediščine na območju občine Velike Lašče v skladu s pogodbo o upravljanju posamezne javne kulturne infrastrukture, ki jo zavod sklene z ustanoviteljem oziroma pristojnim ministrstvom.
(3) V okviru svojega delovanja zavod zagotavlja trajno in nemoteno izvajanje upravljanja drugih objektov na območju Občine Velike Lašče v skladu s pogodbo o upravljanju posamezne turistične in druge infrastrukture, ki jo zavod sklene z ustanoviteljem.
3. člen 
(1) Ime zavoda: Javni zavod za kulturo in turizem Trubarjevi kraji. Skrajšano ime: Javni zavod Trubarjevi kraji.
(2) Sedež zavoda je na naslovu Rašica 69, 1315 Velike Lašče (Trubarjeva domačija).
(3) Zavod je pravna oseba javnega prava, s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi, kot jih določa zakonodaja, ta odlok in statut zavoda.
(4) Zavod se vpiše v poslovni register.
(5) Zavod ima žig in logotip, ki se podrobneje opredelita s statutom zavoda.
II. DEJAVNOSTI ZAVODA 
4. člen 
(1) Glede na namen, zaradi katerega je zavod ustanovljen, opravlja znotraj javne službe naslednje dejavnosti:
– oblikuje in usmerja celovito kulturno in turistično ponudbo Občine Velike Lašče,
– predstavlja kulturno in krajevno zgodovino območja občine,
– upravlja z javno kulturno in turistično infrastrukturo, opredeljeno v 2. členu tega odloka,
– vodi register in izvaja licenciranje lokalnih turističnih vodnikov,
– vzpostavi in upravlja turistično informativni center občine (TIC),
– koordinira, organizira in izvaja strokovno vodenje ter druge programe na kulturno turističnih lokacijah v občini,
– organizira, spremlja, vzpodbuja, posreduje, ustvarja in izvaja kulturno turistične prireditve, predstavitve, koncerte, proslave in srečanja, ki so povezana z dejavnostjo zavoda in ustanovitelja
– organizira dejavnosti, ki so posebej namenjene spoznavanju, ohranjanju in razvoju likovne, književne in glasbene umetnosti,
– skrbi za stalne in priložnostne razstave, pripravlja dodatne predstavitve ali študijske razstave iz svojih zbirk, pri tem pa sodeluje z domačimi in tujimi drugimi zavodi, muzeji, kulturnimi organizacijami ter raziskovalnimi ustanovami iz Slovenije in tujine,
– varuje kulturno dediščino, ohranja materialne in vsebinske lastnosti predmetov, skupin predmetov oziroma objektov ali območij, ki so opredeljeni kot kulturna dediščina, skrbi za njihovo celovitost in neokrnjenost,
– skrbi za uveljavljanje in razvoj kulturne dediščine,
– izvaja arhivsko dejavnost nad gradivom, ki ga hrani,
– zagotavlja javno dostopnost kulturne, etnološke in zgodovinske dediščine ter omogoča njeno proučevanje in raziskovanje,
– aktivno sodeluje na področju znanstvenega in kulturnega sodelovanja z drugimi zavodi, muzeji, kulturnimi organizacijami ter raziskovalnimi ustanovami iz Slovenije in tujine,
– v sodelovanju s pristojnimi institucijami evidentira, zbira, hrani, dokumentira, raziskuje, inventarizira, predstavlja in popularizira kulturno dediščino na podlagi zbiralne politike in poslanstva javnega zavoda,
– v sodelovanju s pristojnimi institucijami varuje, konzervira, restavrira in hrani zbirke ter jih dopolnjuje v skladu s poslanstvom zavoda,
– pripravlja in izvaja pedagoške programe za ciljne skupine ter pri tem sodeluje z ustreznimi vzgojno-izobraževalnimi organizacijami ter ministrstvi,
– pripravlja, izdeljuje in izdaja tiskano gradivo, video, zvočne in računalniške zapise, ki izhajajo iz poslanstva zavoda, ter druge oblike promocijskega materiala s področja dejavnosti zavoda,
– v sodelovanju z ustanoviteljem oblikuje letni program prireditev in aktivnosti,
– oblikuje urnik odpiralnega časa ter cenik za stalne razstave in občasne prireditve.
(2) Poleg dejavnosti iz prejšnjega odstavka opravlja zavod tudi naslednje naloge:
– pripravlja celovito strategijo razvoja turizma na območju občine,
– oblikuje in izvaja promocijo ter trženje turističnih programov, produktov in storitev,
– načrtuje in izvaja raziskovalno dejavnost v skladu s poslanstvom zavoda,
– organizira in izvaja kongresne, protokolarne, izobraževalne, družabne in druge prireditve,
– organizira in izvaja razne oblike izobraževanja (tečaji, seminarji, umetniške delavnice ipd.) s področja dejavnosti oziroma kulture in umetnosti,
– oddaja, pripravi in pospravi prostore in tehnično opremo s katerimi upravlja za izvedbo prireditev,
– izvaja založništvo publikacij vseh vrst, povezanih z dejavnostjo javnega zavoda,
– prodaja publikacije vseh vrst, likovnih del, replik eksponatov, izdelkov domače in umetne obrti, informativno-oglaševalskega gradiva, knjig, nosilcev zvoka in videokaset, spominkov ipd., zlasti s tematiko s področja naravne in kulturne dediščine, umetnosti itd.,
– izvaja gostinske storitve za obiskovalce razstav in drugih kulturnih prireditev,
– informira obiskovalce v okviru turističnega informativnega centra,
– ugotavlja/zbira mnenja obiskovalcev o kakovosti turistične ponudbe, ter sprejema in posreduje predloge in pritožbe,
– sooblikuje turistično ponudbo Slovenije in njene promocije,
– organizira turistične aranžmaje, povezane z dejavnostjo zavoda,
– koordinira in vključuje aktivnosti kulturnih, turističnih društev in ostalih društev, ki delujejo v javnem interesu,
– v sodelovanju z ustanoviteljem skrbi za razvoj in vzdrževanje javnih površin, namenjenih turistom, otroških igrišč, tematskih, kolesarskih in pohodniških poti,
– sodeluje na sejmih, razstavah in prireditvah, povezanih z dejavnostjo zavoda,
– organizira poroke,
– v sodelovanju z ustanoviteljem ureja in vzdržuje turistično signalizacijo,
– ozavešča in spodbuja pozitivni odnos lokalnega prebivalstva do turistov in turizma,
– opravlja gospodarske dejavnosti, povezane z nalogami zavoda (gostinski najemi, prodaja turističnih storitev, lokalnih proizvodov, vstopnic za prireditve drugih organizatorjev ipd.),
– opravlja druge naloge v soglasju z občino ustanoviteljico.
5. člen 
Naloge, ki jih opravlja zavod, so v skladu z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08) razvrščene v naslednje podrazrede standardne klasifikacije dejavnosti:
91.020
Dejavnost muzejev
91.030
Varstvo kulturne dediščine
90.010
Umetniško uprizarjanje
90.020
Spremljajoče dejavnosti za umetniško uprizarjanje
90.030
Umetniško ustvarjanje
90.040
Obratovanje objektov za kulturne prireditve
10.610
Mlinarstvo
16.100
Žaganje, skobljanje in impregniranje lesa
16.290
Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa, plute, slame in protja
17.120
Proizvodnja papirja in kartona
17.290
Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja in kartona
18.110
Tiskanje časopisov
18.120
Drugo tiskanje
18.130
Priprava za tisk in objavo
18.140
Knjigoveštvo in sorodne dejavnosti
18.200
Razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa
32.120
Proizvodnja nakita in podobnih izdelkov
32.130
Proizvodnja bižuterije
32.400
Proizvodnja igrač in rekvizitov za igre in zabavo
32.990 
46.170
Drugje nerazvrščene predelovalne dejavnosti 
Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov
46.190
Nespecializirano posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov
47.190
Druga trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah
47.610
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s knjigami
47.621
Trgovina na drobno s časopisi in revijami
47.622
Trgovina na drobno s papirjem in pisalnimi potrebščinami
47.630
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z glasbenimi in video zapisi
47.650
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z igračami in rekviziti za igre in zabavo
47.710
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z oblačili
47.782
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z umetniškimi izdelki
47.789
Druga trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah
47.810
Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z živili, pijačami in tobačnimi izdelki
47.820
Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah s tekstilijami in obutvijo
47.890
Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z drugim blagom
47.910
Trgovina na drobno po pošti ali po internetu
47.990
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnic
55.100
Dejavnost hotelov in podobnih nastanitvenih obratov
55.201
Počitniški domovi in letovišča
55.202
Turistične kmetije s sobami
55.203
Oddajanje zasebnih sob gostom
55.204
Planinski domovi in mladinska prenočišča
55.209
Druge nastanitve za krajši čas
55.300
Dejavnost avtokampov, taborov
56.101
Restavracije in gostilne
56.102
Okrepčevalnice in podobni obrati
56.103
Slaščičarne in kavarne
56.104
Začasni gostinski obrati
56.105
Turistične kmetije brez sob
56.210
Priložnostna priprava in dostava jedi
56.290
Druga oskrba z jedmi
56.300
Strežba pijač
58.110
Izdajanje knjig
58.130
Izdajanje časopisov
58.140
Izdajanje revij in druge periodike
58.190
Drugo založništvo
58.210
Izdajanje računalniških iger
58.290
Drugo izdajanje programja
59.110
Produkcija filmov, video filmov, televizijskih oddaj
59.120
Post produkcijske dejavnosti pri izdelavi filmov, video filmov, televizijskih oddaj
59.130
Distribucija filmov, video filmov, televizijskih oddaj
59.140
Kinematografska dejavnost
59.200 
60.200
Snemanje in izdajanje zvočnih zapisov in muzikalij 
Televizijska dejavnost
63.110
Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti
63.120
Obratovanje spletnih portalov
63.990
Drugo informiranje
68.100
Trgovanje z lastnimi nepremičninami
68.200
Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih površin
68.320
Upravljanje nepremičnin za plačilo ali po pogodbi
70.210
Dejavnost stikov z javnostjo
70.220
Drugo podjetniško in poslovno svetovanje
72.200
Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju družboslovja in humanistike
73.110
Dejavnost oglaševalskih agencij
73.120
Posredovanje oglaševalskega prostora
73.200
Raziskovanje trga in javnega mnenja
74.100
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo
74.200
Fotografska dejavnost
74.300
Prevajanje in tolmačenje
74.900
Drugje nerazvrščene strokovne in tehnične dejavnosti
77.110
Dajanje lahkih motornih vozil v najem in zakup
77.210
Dajanje športne opreme v najem in zakup
77.290
Dajanje drugih izdelkov za široko porabo v najem in zakup
77.340 
77.390
Dajanje vodnih plovil v najem in zakup 
Dajanje drugih strojev, naprav in opredmetenih sredstev v najem in zakup
77.400
Dajanje pravic uporabe intelektualne lastnine v zakup, razen avtorsko zaščitenih del
79.110
Dejavnost potovalnih agencij
79.120
Dejavnost organizatorjev potovanj
79.900
Rezervacije in druge s potovanji povezane dejavnosti
81.100
Vzdrževanje objektov in hišniška dejavnost
81.300
Urejanje in vzdrževanje zelenih površin in okolice
82.110
Nudenje celovitih pisarniških storitev
82.190
Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične dejavnosti
82.300
Organizacija razstav, sejmov, srečanj
82.990
Drugje nerazvrščene spremljajoče dejavnosti za poslovanje
84.120
Urejanje zdravstva, izobraževanja, kulturnih in drugih socialnih storitev, razen obvezne socialne varnosti
84.130
Urejanje gospodarskih področij za učinkovitejše poslovanje
85.510
Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in rekreacije
85.520
Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju kulture in umetnosti
85.590
Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
85.600
Pomožne dejavnosti za izobraževanje
91.011
Dejavnost knjižnic
91.012
Dejavnost arhivov
91.040
Dejavnost botaničnih in živalskih vrtov, varstvo naravnih vrednot
92.002
Prirejanje iger na srečo, razen v igralnicah
93.110
Obratovanje športnih objektov
93.190
Druge športne dejavnosti
93.210
Dejavnost zabaviščnih parkov
93.299
Drugje nerazvrščene dejavnosti za prosti čas
94.120
Dejavnost strokovnih združenj
94.999
Dejavnost drugih nerazvrščenih članskih organizacij
96.090
Druge storitvene dejavnosti, drugje nerazvrščene
III. ORGANI ZAVODA 
6. člen 
Organa zavoda sta:
– direktor,
– svet zavoda.
Direktor
7. člen 
(1) Direktor zastopa, predstavlja, organizira delo in vodi poslovanje zavoda ter odgovarja za zakonitost in strokovnost dela zavoda. Poleg nalog direktorja opravlja direktor tudi strokovne in druge naloge zavoda.
(2) Direktorja imenuje ter razrešuje Občinski svet Občine Velike Lašče. Imenuje ga na podlagi javnega razpisa ter po predhodnem mnenju sveta zavoda. Javni razpis objavi ustanovitelj. Hkrati z objavo javnega razpisa lahko ustanovitelj povabi k prijavi na razpis posamezne kandidate tudi neposredno.
(3) Mandat direktorja traja pet let, po izteku te dobe je lahko ponovno imenovan.
(4) Če direktorju predčasno preneha mandat in se ne izpelje redni postopek imenovanja, imenuje ustanovitelj vršilca dolžnosti direktorja, vendar največ za eno leto. Ustanovitelj imenuje vršilca dolžnosti direktorja tudi v primeru, da je bil izpeljan javni razpis za imenovanje direktorja, pa se ni nihče prijavil oziroma nihče izmed prijavljenih kandidatov ni bil izbran. Za vršilca dolžnosti direktorja je lahko imenovana oseba, ki izpolnjuje pogoje, ki so določeni za direktorja.
(5) Direktor – glede na obseg predvidene dejavnosti zavoda ob njegovem ustanavljanju – opravlja svojo funkcijo nepoklicno, pri čemer ima pravico do ustreznega honorarja za svoje delo, ki ga določi ustanovitelj.
(6) Svet zavoda lahko po predhodnem soglasju ustanovitelja in direktorja, sprejme sklep, da direktor opravlja svojo funkcijo poklicno, in sicer za polni ali krajši delovni čas. V tem primeru se z direktorjem sklene pogodba o zaposlitvi za določen čas, in sicer za čas trajanja mandata. Pogodbo o zaposlitvi sklene v imenu sveta zavoda njegov predsednik.
8. člen 
(1) Za direktorja zavoda je lahko imenovan kandidat, ki poleg splošnih pogojev določenih z zakonom, izpolnjuje še naslednje pogoje:
– najmanj visokošolska strokovna izobrazba (prejšnja) ali najmanj visokošolska strokovna/univerzitetna izobrazba (1. Bolonjska stopnja)
– ima najmanj 5 let ustreznih delovnih izkušenj,
– ima organizacijske in vodstvene sposobnosti,
– strokovno pozna področje dela javnega zavoda,
– aktivno obvlada slovenski in najmanj en svetovni jezik,
– je državljan Republike Slovenije.
(2) Kandidat mora ob prijavi predložiti:
– predlog razvoja in program dela zavoda za mandatno obdobje,
– življenjepis,
– dokazila o izpolnjevanju pogojev.
9. člen 
(1) Direktor je lahko razrešen pred potekom mandata:
– če sam zahteva razrešitev,
– če nastopi kateri od razlogov, ko po predpisih o delovnih razmerjih preneha delovno razmerje po samem zakonu,
– če ne ravna po predpisih in splošnih aktih zavoda ali neutemeljeno ne izvršuje sklepov organov zavoda ali ravna v nasprotju z njimi,
– če s svojim nevestnim ali nepravilnim delom povzroči zavodu večjo škodo ali če zanemarja ali malomarno opravlja svoje dolžnosti, tako da nastanejo ali bi lahko nastale hujše motnje pri opravljanju dejavnosti zavoda,
– zaradi bistvenih sprememb dejavnosti, zaradi katerih je ustanovljen zavod,
– zaradi prenosa ustanoviteljstva.
(2) Občinski svet Občine Velike Lašče mora pred sprejemom sklepa o razrešitvi pridobiti predhodno mnenje sveta zavoda ter seznaniti direktorja o razlogih za razrešitev in mu dati možnost, da se v roku 8 dni od dneva seznanitve o njih izjavi. Če svet zavoda ne da mnenja v roku 30 dni, se šteje, da je podano pozitivno soglasje za razrešitev.
10. člen 
(1) Naloge direktorja:
– 1-zastopa in predstavlja zavod ter odgovarja za zakonitost dela zavoda,
– 2-organizira, načrtuje in vodi delo in poslovanje zavoda,
– 3-sprejema strateški načrt,
– 4-sprejema letni program dela, finančni načrt in zaključni račun in odgovarja za njegovo izvedbo,
– 5-sprejema akt o organizaciji dela,
– 6-pripravlja in sprejema akt o sistemizaciji delovnih mest,
– 7-sprejema kadrovski načrt,
– 8-sprejema načrt nabav osnovnih sredstev ter tekočega in investicijskega vzdrževanja,
– 9-oblikuje predlog in sprejema cene javnih kulturnih dobrin, izdelkov in storitev, ki jih zagotavlja zavod,
– 10-sprejema druge splošne akte, ki urejajo pomembna vprašanja v zvezi z delovanjem javnega zavoda,
– 11-poroča in obvešča ustanovitelja in svet javnega zavoda o zadevah, ki lahko pomembno vplivajo na delovanje zavoda,
– 12-pripravi letno poročilo ter letno poroča svetu zavoda in ustanovitelju o svojem delu,
– 13-izvršuje sklepe in odločitve sveta javnega zavoda in ustanovitelja,
– 14-oblikuje predloge dodatnih programov in dodatnih storitev,
– 15-skrbi za trženje storitev, produktov in izdelkov,
– 16-določa odpiralni čas za dejavnosti,
– 17-skrbi za promocijo javnega zavoda,
– 18-skrbi za sodelovanje z drugimi zavodi in organizacijami v državi in tujini,
– 19-zagotavlja obveščanje delavcev v skladu s predpisi,
– 20-zagotavlja javnost dela,
– 21-določa podatke, ki se štejejo za poslovno tajnost,
– 22-izvaja vse pristojnosti s področja delovnih razmerij v skladu z veljavnimi predpisi,
– 23-odloča o disciplinski in odškodninski odgovornosti delavcev v skladu z veljavnimi predpisi,
– 24-odloča o razporejanju delovnega časa in odreja delo preko polnega delovnega časa,
– 25-določa plače, odloča o delovni uspešnosti in napredovanju delavcev v skladu s predpisi,
– 26-sklepa pogodbe o zaposlitvi z delavci ter pogodbe z zunanjimi izvajalci,
– 27-imenuje delovne skupine ali druga telesa za izvedbo določenih nalog ali preučitev posameznih vprašanj iz svoje pristojnosti,
– 28-organizira strokovni nadzor in izdaja strokovna navodila,
– 29-svetu zavoda predlaga uporabo presežka oziroma način pokrivanja izgub,
– 30-opravlja druga dela in naloge, ki jih določajo zakon in drugi predpisi, ta odlok in splošni akti javnega zavoda.
(2) K aktom iz tretje, četrte, pete, šeste, sedme, osme, devete, desete in šestnajste alineje prvega odstavka tega člena daje soglasje svet javnega zavoda.
(3) Direktorja med njegovo odsotnostjo nadomešča oseba, ki jo direktor posebej pooblasti za zastopanje v posameznih zadevah iz njegove pristojnosti.
11. člen 
(1) Direktor mora pri vodenju poslov zavoda ravnati z javnimi sredstvi s skrbnostjo dobrega strokovnjaka. Direktor je dolžan o svojih ugotovitvah obveščati svet zavoda ter sprejemati ukrepe za odpravo pomanjkljivosti. Direktor je pri opravljanju poslov s svojega delovnega področja samostojen. Direktor je za svoje delo odgovoren ustanovitelju in svetu zavoda.
(2) Direktor zastopa in predstavlja zavod v pravnem prometu neomejeno in je pooblaščen za sklepanje pogodb v okviru finančnega načrta, razen, ko pogodba o financiranju določa drugače. Izjemo predstavljajo pravni posli pridobitve stvarnega premoženja za potrebe javnega zavoda in pravni posli razpolaganja s stvarnim premoženjem, s katerim javni zavod upravlja, o čemer mora podati predhodno soglasje ustanovitelja.
(3) Nepremično premoženje za potrebe delovanja javnega zavoda na območju Občine Velike Lašče pridobiva občina ustanoviteljica in ga prenese javnemu zavodu v upravljanje.
(4) Direktor lahko pri uresničevanju svojih pooblastil, določenih z zakonom in tem aktom, prenese opravljanje posameznih zadev na posamezne delavce s posebnimi pooblastili v skladu z aktom o notranji organizaciji dela in sistemizaciji delovnih mest.
Svet zavoda 
12. člen 
(1) Svet zavoda je organ upravljanja zavoda, ki ga sestavlja 7 (sedem) članov:
– 4 (štirje) predstavniki ustanovitelja – Občine Velike Lašče,
– 2 (dva) predstavnika zainteresirane javnosti,
– 1 (en) predstavnik delavcev zavoda.
(2) Štiri predstavnike ustanovitelja imenuje Občinski svet Občine Velike Lašče na predlog komisije za mandatna vprašanja in imenovanja, od katerih je eden predstavnik odbora za gospodarstvo (področje turizma), eden pa predstavnik odbora za dužbene dejavnosti (področje kulture).
(3) Dva predstavnika zainteresirane javnosti imenuje župan Občine Velike Lašče na podlagi predhodnega javnega poziva zainteresirani javnosti in sicer enega s področja turizma in enega s področja kulture.
(4) Predstavnika delavcev javnega zavoda izvolijo delavci javnega zavoda.
13. člen 
(1) Mandat članov sveta zavoda traja 5 (pet) let. Po preteku mandata so člani lahko ponovno imenovani. Svetu zavoda prične teči mandat z dnem konstituiranja.
(2) Direktor je dolžan o prenehanju mandata obvestiti občino ustanoviteljico najmanj 90 (devetdeset) dni pred potekom mandata članom sveta zavoda.
(3) Prvo konstitutivno sejo sveta skliče direktor oziroma vršilec dolžnosti direktorja najpozneje v roku 30 dni po imenovanju oziroma po izvolitvi večine članov sveta zavoda. Na prvi seji člani izmed sebe izvolijo predsednika in namestnika predsednika.
(4) Svet zavoda sklepa veljavno, če je na seji navzoča večina članov sveta. Svet zavoda sprejema odločitve z večino glasov navzočih članov.
(5) Svet zavoda sprejema odločitve iz svoje pristojnosti na sejah – najmanj enkrat letno. Seje sklicuje predsednik sveta, v njegovi odsotnosti pa njegov namestnik. Predsednik sveta mora sklicati sejo tudi, če to zahtevajo direktor, ustanovitelj ali večina članov sveta zavoda. Če predsednik sveta ne skliče seje, skliče sejo direktor zavoda.
(6) Za svoje delo so člani sveta javnega zavoda upravičeni do povračila dejansko nastalih potnih stroškov v višini, ki velja za javne uslužbence. Poleg tega so upravičeni tudi do sejnine, ki jo določi ustanovitelj. Ne glede na navedeno skupni znesek, ki se lahko izplača za povračilo potnih stroškov in sejnine ne sme preseči zneska, določenega v finančnem načrtu javnega zavoda.
14. člen 
Naloge sveta zavoda:
– nadzira zakonitost dela in poslovanja javnega zavoda,
– spremlja, analizira in ocenjuje delovanje javnega zavoda,
– daje mnenje k imenovanju direktorja javnega zavoda,
– sklepa pogodbo o zaposlitvi z direktorjem oziroma z vršilcem dolžnosti direktorja in izvaja pravice in dolžnosti delodajalca v razmerju do direktorja,
– ocenjuje delo direktorja,
– predlaga ustanovitelju revizijo poslovanja, ki jo lahko opravi tudi notranji revizor, pooblaščen s strani ustanovitelja,
– sprejema statut zavoda,
– daje soglasje k strateškemu načrtu, k programskim in razvojnim dokumentov zavoda,
– daje soglasje k programu dela, finančnemu načrtu in zaključnemu računu,
– daje soglasje k aktu o organizaciji dela,
– daje soglasje k aktu o sistemizaciji delovnih mest,
– daje soglasje h kadrovskemu načrtu,
– daje soglasje k načrtu nabav osnovnih sredstev in investicijskega vzdrževanja,
– daje soglasje k cenam javnih kulturnih dobrin in storitev, ki jih zagotavlja zavod,
– daje soglasje k pravnim poslom pridobitve stvarnega premoženja za potrebe javnega zavoda in pravnim poslom razpolaganja s premoženjem v lasti javnega zavoda,
– daje ustanovitelju pobudo za razrešitev direktorja,
– daje predhodno mnenje k razrešitvi direktorja, razen če je sam dal pobudo za njegovo razrešitev,
– obravnava vprašanja s področja strokovnega dela javnega zavoda in daje ustanovitelju in direktorju mnenja, predloge in pobude za reševanje teh vprašanj,
– odloča o pritožbah delavcev, ki se nanašajo na pravice, obveznosti in odgovornosti delavcev iz delovnega razmerja,
– daje druge pobude in predloge v zvezi z delovanjem javnega zavoda,
– izvaja druge naloge v skladu z veljavnimi predpisi, tem odlokom in splošnimi akti javnega zavoda,
– predlaga ustanovitelju spremembo ali razširitev dejavnosti,
– obravnava polletno poročilo o poslovanju zavoda,
– sprejema in potrjuje letno poročilo zavoda ter odloča o razporejanju morebitnega presežka prihodkov nad odhodki.
15. člen 
(1) Član sveta zavoda je lahko razrešen pred potekom mandata, za katerega je imenovan, če:
– izgubi poslovno sposobnost ali umre,
– sam zahteva razrešitev,
– se neopravičeno ne udeleži dveh sej zaporedoma, oziroma treh sej od štirih sklicanih,
– pri svojem delu ne ravna v skladu s predpisi,
– ne opravlja svojih nalog oziroma jih ne opravlja strokovno,
– ne zastopa interesov (neustrezno zastopa), za predstavljanje katerih je bil imenovan, oziroma obstaja možnost konflikta med zasebnim interesom člana sveta in interesi zavoda,
– če ga odpokliče organ, ki ga imenoval v svet zavoda, po enakem postopku, kot velja za imenovanje,
– če članu sveta zavoda – predstavniku delavcev – preneha delovno razmerje v javnem zavodu.
(2) V primeru predčasne razrešitve člana se za čas do izteka mandata imenuje oziroma izvoli nov član po enakem postopku kot je bil imenovan oziroma izvoljen razrešeni član.
IV. VIRI, NAČIN IN POGOJI PRIDOBIVANJA SREDSTEV ZA DELO ZAVODA 
16. člen 
(1) Sredstva za ustanovitev in začetek dela zavoda zagotovi ustanovitelj v proračunu.
(2) Za opravljanje in izvajanje dejavnosti javne službe, določenih s tem odlokom, ustanovitelj zagotavlja zavodu sredstva za delovanje ter prostore in opremo.
Višino sredstev za financiranje javnega zavoda iz občinskega proračuna določi ustanovitelj na podlagi vsakoletnega proračuna ustanovitelja. Zavodu se sredstva iz občinskega proračuna zagotovijo z letno pogodbo o financiranju.
(3) Zavod pridobiva sredstva za opravljanje svoje dejavnosti:
– iz proračunskih sredstev ustanovitelja,
– iz državnega in evropskega proračuna ter drugih javnih virov,
– iz sredstev javnih razpisov,
– s plačili uporabnikov za storitve javne službe,
– z vstopninami in najemninami,
– s prodajo blaga in storitev na trgu,
– iz donacij, prispevkov pokroviteljev, z darili, sofinanciranji projektov iz domačih in tujih virov ter iz virov na način in pod pogoji, določenimi z veljavnimi predpisi.
17. člen 
(1) Presežek prihodkov nad odhodki nameni zavod za izvajanje in razvoj svoje dejavnosti.
(2) O načinu razpolaganja s presežkom prihodkov nad odhodki odloča ustanovitelj na predlog direktorja po predhodnem mnenju sveta zavoda. Prednostno se presežek namenja za investicijsko-vzdrževalna dela in opremo.
(3) O načinu pokrivanja morebitnega primanjkljaja odloča ustanovitelj na predlog direktorja po predhodnem mnenju sveta zavoda.
(4) Zavod se sme zadolževati le po predhodnem soglasju ustanovitelja.
Za zadolževanje se štejejo tudi:
– blagovni krediti ter nakupi blaga, pri katerih so dogovorjeni roki plačila daljši od zakonsko določenih;
– lizing oziroma finančni najem in
– dogovorjeni limiti na transakcijskem računu.
(5) Zavod je dolžan omogočiti ustanovitelju vpogled v poslovne knjige. Ustanovitelj odgovarja za obveznosti zavoda do višine sredstev, ki se v tekočem letu zagotavljajo iz proračuna ustanovitelja za delovanje javnega zavoda.
V. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI ZAVODA V PRAVNEM PROMETU 
18. člen 
Zavod je pravna oseba, ki nastopa v pravnem prometu v okviru svoje dejavnosti samostojno, z vsemi pravicami in obveznostmi, v svojem imenu in za svoj račun. Zavod odgovarja za svoje obveznosti z vsemi sredstvi, s katerimi razpolaga.
19. člen 
(1) Premoženje, s katerim upravlja zavod, je last ustanovitelja oziroma Vlade RS za neodplačno preneseno javno infrastrukturo.
(2) Zavod samostojno upravlja s premoženjem, ki mu je dano v upravljanje, ne more pa s pravnimi posli odtujiti nepremičnega premoženja in umetniških del, ga obremeniti s stvarnimi ali drugimi bremeni ali ga oddati v podnajem brez soglasja ustanovitelja oziroma Vlade RS za neodplačno preneseno javno infrastrukturo.
(3) V soglasju z ustanoviteljem ali na podlagi njegovih odločitev lahko zavod upravlja tudi z drugimi nepremičninami. Za upravljanje s premoženjem je zavod odgovoren ustanovitelju.
(4) Zavod lahko sklepa pogodbe in opravlja druge pravne posle samo v okviru dejavnosti, ki so vpisane v sodni register.
VI. MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI USTANOVITELJA IN ZAVODA 
20. člen 
(1) Za obveznosti zavoda omejeno subsidiarno odgovarja ustanovitelj do višine sredstev, ki se v tekočem letu zagotavljajo iz proračuna ustanovitelja za opravljanje osnovnih dejavnosti zavoda.
(2) Ustanovitelj ne odgovarja za obveznosti zavoda iz naslova drugih dejavnosti, ki jih zavod opravlja za druge naročnike.
(3) Obveznosti zavoda do ustanovitelja:
– poroča ustanovitelju o rezultatih poslovanja, o uporabi namenskih sredstev ustanovitelja in izvrševanju letnega programa dvakrat letno oziroma večkrat, če to zahteva ustanovitelj,
– v sodelovanju z ustanoviteljem oblikuje razvojne načrte,
– zagotavlja ustanovitelju potrebne podatke v skladu z zakonom.
– do konca septembra vsakokratnega leta (oziroma po dogovoru z ustanoviteljem) pripravi in predloži v uskladitev ustanovitelju predlog programa dela in finančnega načrta za prihodnje leto,
– zagotavlja namensko in racionalno koriščenje sredstev ustanovitelja, ki jih zavod pridobiva za izvajanje svoje dejavnosti
– na pristojnih organih obravnava pobude ustanovitelja in mu poroča o sklepih teh organov
(4)  Obveznosti ustanovitelja do zavoda:
– vključuje javni zavod v oblikovanje politike razvoja dejavnosti zavoda,
– spremlja skladnost porabe sredstev z letnimi programi,
– skladno z zakonodajo in vsebino tega odloka odloča o posameznih aktivnostih ter statusnih spremembah zavoda,
– zagotavlja zavodu strokovno pomoč in sodelovanje občinske uprave,
– v primerih ko ugotovi, da je ogroženo nemoteno delovanje dejavnosti, za katero je zavod ustanovljen, ima ustanovitelj pravico sklicati sejo sveta zavoda in predlagati ukrepe skladno z zakonskimi in drugimi predpisi,
– daje pobude svetu zavoda in direktorju.
VII. SPLOŠNI AKTI ZAVODA 
21. člen 
(1) Zavod ima statut, s katerim se ureja organizacija zavoda, pristojnosti in način odločanja ter druga vprašanja, pomembna za opravljanje dejavnosti in poslovanje zavoda v skladu z zakonom in aktom o ustanovitvi.
(2) Splošni akti zavoda so pravilniki, poslovniki, organizacijski in drugi akti, s katerimi se ureja način uresničevanja pravic, obveznosti in odgovornosti delavcev, organizacija dela, sistemizacija delovnih mest in druga vprašanja, pomembna za delovanje zavoda.
(3) Splošni akti morajo biti v skladu z zakonom, drugimi predpisi in tem odlokom.
VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
22. člen 
(1) Župan imenuje brez javnega razpisa prvega vršilca dolžnosti direktorja in o imenovanju obvesti Občinski svet Občine Velike Lašče. Prvi vršilec dolžnosti direktorja je lahko imenovan za največ eno leto oziroma do sklenitve pogodbe o zaposlitvi direktorja zavoda in je pooblaščen, da opravi vse potrebno za začetek dela zavoda in vpis zavoda v sodni register. Pogodbo o zaposlitvi oziroma nepoklicnem opravljanju dela s prvim vršilcem dolžnosti direktorja sklene župan.
(2) Po sklepu Občinskega sveta Občine Velike Lašče začne zavod z delom 1. 10. 2020.
23. člen 
(1) Svet javnega zavoda se konstituira najkasneje v 3 (treh) mesecih od vpisa zavoda v sodni register. Šteje se, da je svet zavoda konstituiran, ko ima večino članov.
(2) Vršilec dolžnosti direktorja skliče konstitutivno sejo sveta zavoda.
(3) Do sklenitve pogodbe o zaposlitvi z najmanj enim delavcem je svet zavoda šestčlanski. V primeru, da je v zavodu le en zaposlen delavec, ima avtomatsko funkcijo predstavnika delavcev v svetu zavoda.
(4) Občinska uprava mora objaviti javni razpis za direktorja v roku 3 (treh) mesecev po konstituiranju sveta zavoda.
24. člen 
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0301-0006/2020-1
Velike Lašče, dne 25. maja 2020
Župan 
Občine Velike Lašče 
dr. Tadej Malovrh