Uradni list

Številka 82
Uradni list RS, št. 82/2020 z dne 5. 6. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 82/2020 z dne 5. 6. 2020

Kazalo

1242. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ukrepih za sanacijo in obnovo gozda po naravni nesreči žledu med 30. januarjem in 10. februarjem 2014 iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020, stran 2874.

  
Na podlagi 10. in 12. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15, 27/17 in 22/18) Vlada Republike Slovenije izdaja
U R E D B O 
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ukrepih za sanacijo in obnovo gozda po naravni nesreči žledu med 30. januarjem in 10. februarjem 2014 iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 
1. člen 
V Uredbi o ukrepih za sanacijo in obnovo gozda po naravni nesreči žledu med 30. januarjem in 10. februarjem 2014 iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 3/16, 63/17, 71/18 in 47/19) se v 1. členu v prvem odstavku besedilo »2538 z dne 27. 3. 2019 o odobritvi spremembe programa razvoja podeželja za Slovenijo za podporo iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja CCI 2014SI06RDNP001 (v nadaljnjem besedilu: PRP 2014–2020) in dostopen na spletnih straneh Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano« nadomesti z besedilom »6837 z dne 18. 9. 2019 o odobritvi spremembe programa razvoja podeželja za Slovenijo za podporo iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in spremembi Izvedbenega sklepa C(2015) 849 z dne 13. februarja 2015 CCI 2014SI06RDNP001, (v nadaljnjem besedilu: PRP 2014–2020) in je dostopen na osrednjem spletnem mestu državne uprave«.
V drugem odstavku se v 1. točki besedilo »Uredbo (EU) 2019/711 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. aprila 2019 o spremembi Uredbe (EU) št. 1303/2013 glede virov za posebno dodelitev za pobudo za zaposlovanje mladih (UL L št. 123 z dne 10. 5. 2019, str. 1)« nadomesti z besedilom »Delegirano uredbo Komisije (EU) 2019/1867 z dne 28. avgusta 2019 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z določitvijo pavšalnega financiranja (UL L št. 289 z dne 8. 11. 2019, str. 6)«.
V 3. točki se besedilo »2017/2393 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. decembra 2017 o spremembi uredb (EU) št. 1305/2013 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP), (EU) št. 1306/2013 o financiranju, upravljanju in spremljanju skupne kmetijske politike, (EU) št. 1307/2013 o pravilih za neposredna plačila kmetom na podlagi shem podpore v okviru skupne kmetijske politike, (EU) št. 1308/2013 o vzpostavitvi skupne ureditve trgov kmetijskih proizvodov in (EU) št. 652/2014 o določbah za upravljanje odhodkov v zvezi s prehransko verigo, zdravjem in dobrobitjo živali ter v zvezi z zdravjem rastlin in rastlinskim razmnoževalnim materialom (UL L št. 350 z dne 29. 12. 2017, str. 15)« nadomesti z besedilom »2020/127 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. januarja 2020 o spremembi Uredbe (EU) št. 1306/2013 glede finančne discipline od proračunskega leta 2021 naprej in Uredbe (EU) št. 1307/2013 glede prožnosti med stebri za koledarsko leto 2020 (UL L št. 27 z dne 31. 1. 2020, str. 1)«.
V 7. točki se besedilo »2019/936 z dne 6. junija 2019 o spremembi izvedbenih uredb (EU) št. 808/2014, (EU) št. 809/2014 in (EU) št. 908/2014 glede finančnih instrumentov, vzpostavljenih na podlagi programov za razvoj podeželja (UL L št. 149 z dne 7. 6. 2019, str. 58.)« nadomesti z besedilom »2020/501 z dne 6. aprila 2020 o odstopanju od Izvedbene uredbe (EU) št. 809/2014 glede končnega roka za predložitev zbirne vloge, vlog za pomoč ali zahtevkov za plačilo, končnega roka za sporočanje sprememb zbirne vloge ali zahtevka za plačilo ter končnega roka za vloge za dodelitev plačilnih pravic ali povečanje vrednosti plačilnih pravic v okviru sheme osnovnega plačila v letu 2020 (UL L št. 109 z dne 7. 4. 2020, str. 8)«.
2. člen 
V 2. členu se v 3. točki besedilo »2018 z dne 9. maja 2019« nadomesti z besedilom »2019 z dne 3. marca 2020«.
Na koncu 8. točke se pika nadomesti s podpičjem in doda nova 9. točka, ki se glasi:
»9. sredstvo elektronske identifikacije je sredstvo elektronske identifikacije ravni zanesljivosti srednja ali visoka, oziroma drug način elektronske identifikacije za dostop do elektronskih storitev ravni zanesljivosti srednja ali visoka, v skladu s predpisi na področju elektronske identifikacije in storitev zaupanja.«.
3. člen 
V 16. členu se v drugem odstavku na koncu stavka doda besedilo »Vloga na javni razpis se vloži na ARSKTRP v elektronski obliki, podpisana s kvalificiranim elektronskim podpisom, v roku, ki je določen v javnem razpisu. Priloge se predložijo kot skenogram.«.
V tretjem odstavku se besedilo »kvalificiranim digitalnim potrdilom« nadomesti z besedilom »sredstvom elektronske identifikacije«. Za besedo »vnos« se dodata vejica in besedilo »vključno s kvalificiranim elektronskim podpisom,«.
V četrtem odstavku se v napovednem stavku vejica in besedilo »določen z javnim razpisom,« črtata.
V točkah a), b), č) in d) se besedilo »(oblika PDF)« črta.
Šesti in sedmi odstavek se črtata.
Dosedanji osmi odstavek postane šesti odstavek.
Deveti in deseti odstavek se črtata.
Dosedanji enajsti in dvanajsti odstavek postaneta sedmi in osmi odstavek.
4. člen 
23. člen se spremeni tako, da se glasi:
»23. člen 
(postopek za dodelitev sredstev) 
(1) Sredstva v okviru operacije 2 se upravičencem za operacijo 2 dodelijo z javnim razpisom iz 25. člena te uredbe.
(2) Vlagatelj vloge za operacijo 2 se pred elektronsko vložitvijo vloge prijavi pri ARSKTRP. Vloga na javni razpis se vloži na ARSKTRP v elektronski obliki, podpisana s kvalificiranim elektronskim podpisom, v roku, ki je določen v javnem razpisu. Priloge se predložijo kot skenogram.
(3) Za elektronsko izpolnjevanje vloge iz prejšnjega odstavka ARSKTRP vzpostavi spletno vstopno mesto na naslovu: http://e-kmetija.gov.si, prek katerega se vlagatelj vloge za operacijo 2 ali njegov pooblaščenec za elektronsko vložitev vloge s sredstvom elektronske identifikacije prijavi v informacijski sistem ARSKTRP. Vlagatelj vloge za operacijo 2 ali njegov pooblaščenec izvede elektronski vnos, vključno s kvalificiranim elektronskim podpisom, in vloži prijavni obrazec v informacijski sistem ARSKTRP.
(4) Vlogo sestavljajo prijavni obrazec in naslednje priloge:
a) fotokopija tehnološkega dela gozdnogojitvenega načrta iz 2. točke 21. člena te uredbe;
b) pisno pooblastilo za zastopanje, če upravičenca za operacijo 2 zastopa pooblaščenec;
c) elaborat vlak iz 7. točke 21. člena te uredbe;
č)dokazilo o prevzemu ZGS za gradbena dela na gozdni vlaki;
d) originalni izvodi računov, elektronski in e-računi;
e) dokazila o plačilu računov;
f) potrdilo ZGS o opravljenem prispevku v naravi, če ga upravičenec za operacijo 2 uveljavlja;
g) kopija celotne dokumentacije postopka izbire dobavitelja po predpisu, ki ureja javno naročanje, s potrdilom, da je kopija enaka originalu, kadar gre za upravičenca za operacijo 2, ki se v skladu s predpisi, ki urejajo javno naročanje, šteje za naročnika;
h) izjava lastnika gozda iz priloge 8 ali priloge 9 te uredbe;
i) izjava upravičenca iz 12. točke 21. člena te uredbe, če gozdna vlaka leži na območju, varovanem po predpisih s področja varstva kulturne dediščine;
j) odločba ZGS iz 3. točke 21. člena te uredbe;
k) soglasje ZGS iz 6. točke 21. člena te uredbe;
l) naravovarstveno soglasje oziroma pozitivno mnenje v okviru posegov v naravo, če gozdna vlaka leži na območju Natura 2000 iz 9. točke 21. člena te uredbe;
m) potrdilo občine ali njihove zveze, da je ureditev gozdne vlake del občinskega načrta razvojnih programov in
n) kulturnovarstveno soglasje, če gozdna vlaka, potrebna za izvedbo sanacije gozdov zaradi napada prenamnoženih populacij podlubnikov kot posledica žledoloma, leži na območju, varovanem po predpisih s področja varstva kulturne dediščine iz 13. točke 21. člena te uredbe.
(5) Pred vložitvijo vloge mora biti projekt zaključen in vsi računi plačani.
(6) Računi in druga dokazila se morajo glasiti na upravičenca za operacijo 2 oziroma na lastnike gozdnih parcel na trasi gozdne vlake, ki je predmet podpore.
(7) Popolna vloga iz tega člena se oceni na podlagi meril iz prejšnjega člena. ARSKTRP preveri pogoje za dodelitev sredstev iz 28. člena te uredbe na dan oddaje vloge na javni razpis. Če vloga izpolnjuje pogoje za dodelitev sredstev iz 21., 27. in 28. člena te uredbe ter doseže vstopno mejo točk, določeno v javnem razpisu, izda ARSKTRP upravičencu za operacijo 2 odločbo o pravici do sredstev.
(8) Na podlagi odločbe iz prejšnjega odstavka, s katero se odobrijo sredstva, se sredstva izplačajo na transakcijski račun upravičenca za operacijo 2.«.
5. člen 
V 25. členu se v tretjem odstavku besedilo »spletni strani MKGP« nadomesti z besedilom »osrednjem spletnem mestu državne uprave«.
6. člen 
V 26. členu se v tretjem, četrtem in šestem odstavku drugi stavek črta.
7. člen 
V 30. členu se v drugem odstavku besedilo »spletni strani MKGP (http://www.mkgp.gov.si/si/delovna_podrocja/ drzavne_pomoci/evidence)« nadomesti z besedilom »osrednjem spletnem mestu državne uprave (https://www.gov.si/podrocja/finance-in-davki/drzavne-pomoci/)«.
8. člen 
Priloga 1 se nadomesti z novo Prilogo 1, ki je kot Priloga sestavni del te uredbe.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
9. člen 
(začeti postopki) 
Postopki, začeti na podlagi Uredbe o ukrepih za sanacijo in obnovo gozda po naravni nesreči žledu med 30. januarjem in 10. februarjem 2014 iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 3/16, 63/17, 71/18 in 47/19), se končajo v skladu z Uredbo o ukrepih za sanacijo in obnovo gozda po naravni nesreči žledu med 30. januarjem in 10. februarjem 2014 iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 3/16, 63/17, 71/18 in 47/19).
10. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00715-19/2020
Ljubljana, dne 4. junija 2020
EVA 2019-2330-0119
Vlada Republike Slovenije 
Janez Janša 
predsednik