Uradni list

Številka 82
Uradni list RS, št. 82/2020 z dne 5. 6. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 82/2020 z dne 5. 6. 2020

Kazalo

1301. Zaključni račun proračuna Občine Šmarješke Toplice za leto 2019, stran 2962.

  
Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) in 17. člena Statuta Občine Šmarješke Toplice (Uradni list RS, št. 17/18) je občinski svet na 11. redni seji dne 27. 5. 2020 sprejel
Z A K L J U Č N I   R A Č U N 
proračuna Občine Šmarješke Toplice za leto 2019 
1. člen 
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Šmarješke Toplice za leto 2019.
2. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Šmarješke Toplice za leto 2019 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Šmarješke Toplice za leto 2019. Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o realizaciji posameznih projektov v letu 2019.
3. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Šmarješke Toplice za leto 2019 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 450-0001/2020-13
Šmarjeta, dne 28. maja 2020
Župan 
Občine Šmarješke Toplice 
Marjan Hribar 

AAA Zlata odličnost