Uradni list

Številka 82
Uradni list RS, št. 82/2020 z dne 5. 6. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 82/2020 z dne 5. 6. 2020

Kazalo

1251. Sklep o podrobnejši vsebini pristopne izjave o vključitvi v individualno zavarovanje, stran 2909.

  
Na podlagi šestega odstavka 240. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 96/12, 39/13, 99/13 – ZSVarPre-C, 101/13 – ZIPRS1415, 44/14 – ORZPIZ206, 85/14 – ZUJF-B, 95/14 – ZUJF-C, 90/15 – ZIUPTD, 102/15, 23/17, 40/17, 65/17, 28/19, 75/19, 36/20 – ZIUJP in 49/20 – ZIUZEOP) in 2. točke 501. člena Zakona o zavarovalništvu (Uradni list RS, št. 93/15, 9/19 in 49/20 – ZIUZEOP) izdaja strokovni svet Agencije za zavarovalni nadzor
S K L E P 
o podrobnejši vsebini pristopne izjave o vključitvi v individualno zavarovanje 
1. člen 
(vsebina sklepa) 
Ta sklep za pokojninski sklad, oblikovan kot kritni sklad, določa podrobnejšo vsebino pristopne izjave k pokojninskemu načrtu individualnega zavarovanja iz petega odstavka 240. člena ZPIZ-2 (v nadaljnjem besedilu: pristopna izjava).
2. člen 
(besedilo pristopne izjave) 
Besedilo pristopne izjave iz 1. člena tega sklepa mora biti enopomensko oblikovano, pregledno razčlenjeno, razumljivo in sestavljeno v slovenskem jeziku.
3. člen 
(vsebina pristopne izjave) 
Pristopna izjava vsebuje najmanj naslednje podatke:
1. firmo, sedež in logotip upravljavca pokojninskega sklada, ki je oblikovan kot kritni sklad;
2. označbo, da gre za pristopno izjavo o pristopu k individualnemu pokojninskemu načrtu;
3. osebne podatke člana, na podlagi katerih ga je mogoče enoznačno identificirati, in sicer:
– ime in priimek člana,
– datum in kraj rojstva,
– enotno matično številko občana (EMŠO), oziroma v primeru, ko gre za tujca, enotno matično številko tujca,
– naslov stalnega oziroma začasnega prebivališča,
– državljanstvo,
– davčno številko člana,
4. podatke o višini, načinu in obliki plačila premije:
– višino premije,
– rok plačila premije (mesečno, četrtletno, polletno, letno) ter navedba datuma plačila (dd. oziroma dd.mm.),
– obliko oziroma način plačila premije (npr. nakazilo delodajalca na transakcijski račun kritnega sklada upravljavca, trajnik oziroma navedba drugega načina plačila premije);
5. podatke o upravičencih za primer smrti:
– ime in priimek upravičenca,
– enotno matično številko občana (EMŠO) oziroma v primeru, ko gre za tujca, enotno matično številko tujca,
– naslov stalnega oziroma začasnega prebivališča,
– davčno številko,
– delež odkupne vrednosti;
6. izjava in soglasje: »S podpisom potrjujem, da sem se seznanil z vsebino in mi je upravljavec omogočil vpogled v vse pokojninske načrte, ki jih izvaja upravljavec pokojninskega sklada, izjavo o naložbeni politiki in pravila upravljanja pokojninskega sklada. S podpisom potrjujem točnost podatkov, ki sem jih navedel v pristopni izjavi in se zavezujem, da bom vsako spremembo osebnih podatkov sporočil upravljavcu v roku 15 dni od nastale spremembe. V skladu z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov, dovoljujem, da se osebni podatki iz te pristopne izjave uporabljajo v zbirki podatkov, ki jo vzpostavi, vodi in vzdržuje upravljavec pokojninskega sklada.«;
7. privolitev za zbiranje osebnih podatkov;
8. naziv oziroma ime individualnega pokojninskega načrta, h kateremu pristopa član;
9. v primeru pristopa k pokojninskemu načrtu z naložbeno politiko življenjskega cikla člana:
– naziv oziroma ime skupine kritnih skladov, ki izvajajo naložbeno politiko življenjskega cikla, vključno z nazivom oziroma imenom kritnega sklada iz skupine kritnih skladov, med katerimi lahko izbira;
– pojasnilo z opozorilom: »Pravico imate izbirati med kritnimi skladi z različnimi naložbenimi politikami. Izberete lahko kritni sklad, ki izvaja naložbeno politiko, ustrezno vaši starostni skupini ali kritni sklad, ki izvaja manj agresivno naložbeno politiko kot kritni sklad, ki ustreza vaši starostni skupini. Če nas s to pristopno izjavo ne obvestite o izbiri, se šteje, da ste izbrali kritni sklad, ki izvaja naložbeno politiko, ustrezno vaši starostni skupini.«;
– zahteva po vpisu izbranega kritnega sklada iz skupine kritnih skladov, v katerega želi član vstopiti, pri čemer član navede ali obkroži ime kritnega sklada iz skupine kritnih skladov, h kateremu pristopa.
10. kraj in datum (dd. mm. llll) ter podpis člana.
4. člen 
(prenehanje veljavnosti) 
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o podrobnejši vsebini obvestila o vključitvi v kolektivno zavarovanje, izjave o izbiri naložbene politike in pristopne izjave o vključitvi v individualno zavarovanje (Uradni list RS, št. 62/13).
5. člen 
(začetek veljavnosti in uporabe) 
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne dne 1. 1. 2021.
Št. 00701-4/2020-11
Ljubljana, dne 27. maja 2020
EVA 2020-1611-0054
Predsednik strokovnega sveta 
Agencije za zavarovalni nadzor 
mag. Gorazd Čibej