Številka 81
Uradni list RS, št. 81/2020 z dne 1. 6. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 81/2020 z dne 1. 6. 2020, Kazalo


VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

1232. Uredba o spremembah Uredbe o določitvi zneska trošarine za energente

BANKA SLOVENIJE

1210. Sprememba Pravil sistema izmenjave informacij o zadolženosti poslovnih subjektov – SISBIZ
1211. Sklep o spremembi Sklepa o vsebini podatkov in informacij v centralnem kreditnem registru in sistemu izmenjave informacij o zadolženosti poslovnih subjektov, ki jih poročajo poročevalske enote iz 1. in 2. točke drugega odstavka 6. člena ZCKR in SID banka
1212. Sklep o spremembi Sklepa o vsebini podatkov in informacij v centralnem kreditnem registru in sistemu izmenjave informacij o zadolženosti poslovnih subjektov, ki jih poročajo poročevalske enote iz 3. do 5. točke drugega odstavka 6. člena ZCKR

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

1213. Sklep o uporabi Smernic o standardiziranih postopkih in protokolih za pošiljanje sporočil iz člena 6(2) Uredbe (EU) št. 909/2014
1214. Poročilo o gibanju plač za marec 2020

OBČINE

Kranjska Gora

1215. Zaključni račun proračuna Občine Kranjska Gora za leto 2019
1216. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o načinu opravljanja obvezne lokalne gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Kranjska Gora
1217. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v Občini Kranjska Gora
1218. Odlok o spremembah Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na območju Občine Kranjska Gora
1219. Sklep o določitvi višine subvencije storitve obvezne občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo
1220. Sklep o določitvi višine subvencije storitve obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode
1221. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Log-Dragomer

1222. Druga sprememba javnega naznanila o obveščanju javnosti o drugi javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Log - Dragomer in Okoljskega poročila za občinski prostorski načrt Občine Log - Dragomer

Medvode

1223. Odlok o uporabi sredstev proračunske rezerve Občine Medvode za financiranje izdatkov, povezanih z izvajanjem ukrepov preprečevanja širjenja COVID-19 in blažitev posledic razglasitve epidemije
1224. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Medvode (SD OPN OM)
1225. Sklep o lokacijski preveritvi za individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev za del enote urejanja prostora ME_635

Šempeter-Vrtojba

1226. Zaključni račun proračuna Občine Šempeter - Vrtojba za leto 2019
1227. Sklep o soglasju k ceni storitve pomoči družini na domu

Tržič

1228. Odlok o potrditvi zaključnega računa proračuna Občine Tržič za leto 2019
1229. Odlok o uporabi sredstev proračunske rezerve Občine Tržič za leto 2020
1230. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Tržič za leto 2020
1231. Pravilnik o spremembi Pravilnika o dodeljevanju enkratne denarne pomoči pri odpravi posledic naravnih in drugih nesreč iz sredstev proračuna Občine Tržič
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti