Uradni list

Številka 81
Uradni list RS, št. 81/2020 z dne 1. 6. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 81/2020 z dne 1. 6. 2020

Kazalo

1223. Odlok o uporabi sredstev proračunske rezerve Občine Medvode za financiranje izdatkov, povezanih z izvajanjem ukrepov preprečevanja širjenja COVID-19 in blažitev posledic razglasitve epidemije, stran 2860.

  
Na podlagi 49. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13, 110/11 – ZDIU12, 46/13 – ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13 – ZIPRS1415, 38/14 – ZIPRS1415-A, 14/15 – ZIPRS1415-D, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 80/16 – ZIPRS1718, 71/17 – ZIPRS1819, 13/18, 75/19 – ZIPRS2021, 36/20 – ZIUJP, 61/20 – ZDLGPE), 37. člena Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 97/10, 21/18 – ZNOrg), 10., 18. in 111. člena Statuta Občine Medvode (Uradni list RS, št. 51/14 – uradno prečiščeno besedilo, 55/14 – popr. in 17/18) in 12. člena Odloka o proračunu Občine Medvode za leto 2020 (Uradni list RS, št. 20/19 in 77/19) je Občinski svet Občine Medvode na 9. seji dne 20. maja 2020 sprejel
O D L O K 
o uporabi sredstev proračunske rezerve Občine Medvode za financiranje izdatkov, povezanih z izvajanjem ukrepov preprečevanja širjenja COVID-19 in blažitev posledic razglasitve epidemije 
1. člen 
Za financiranje izdatkov pri izvajanju ukrepov na območju Občine Medvode (v nadaljnjem besedilu: občina) za preprečevanje širjenja COVID-19 in blažitev posledic epidemije se uporabijo sredstva iz sklada proračunske rezerve do višine 60.000 EUR.
2. člen 
Sredstva iz 1. člena tega odloka se namenijo za nabavo materialno-zaščitnih tehničnih sredstev, nadomestila plač vpoklicanih pripadnikov sil zaščite, reševanja in pomoči občine, zagotavljanje obrokov hrane socialno ogroženim otrokom in starejšim socialno ogroženim, zagotavljanje prehrane dežurnim službam ter izvajanje ostalih ukrepov, potrebnih za preprečevanje širjenja COVID-19 in blažitev posledic razglasitve epidemije.
3. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-97/2020-1
Medvode, dne 20. maja 2020
Župan 
Občine Medvode 
Nejc Smole