Uradni list

Številka 81
Uradni list RS, št. 81/2020 z dne 1. 6. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 81/2020 z dne 1. 6. 2020

Kazalo

1213. Sklep o uporabi Smernic o standardiziranih postopkih in protokolih za pošiljanje sporočil iz člena 6(2) Uredbe (EU) št. 909/2014, stran 2854.

  
Na podlagi drugega odstavka 469.a člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 108/10 – uradno prečiščeno besedilo, 78/11, 55/12, 105/12 – ZBan-1J, 63/13 – ZS-K, 30/16, 9/17, 77/18 – ZTFI-1 in 66/19 – ZTFI-1A) v zvezi s prvim odstavkom 557. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 77/18, 17/19 – popr. in 66/19) Agencija za trg vrednostnih papirjev izdaja
S K L E P 
o uporabi Smernic o standardiziranih postopkih in protokolih za pošiljanje sporočil iz člena 6(2) Uredbe (EU) št. 909/2014 
1. člen 
(namen in področje uporabe smernic) 
(1) Evropski organ za vrednostne papirje in trge (v nadaljevanju ESMA) je v skladu s 16. členom Uredbe (EU) 1095/20101 na podlagi drugega pododstavka 6. člena Uredbe (EU) št. 909/20142 (v nadaljevanju CSDR) dne 6. aprila 2020 objavil Smernice o standardiziranih postopkih in protokolih za pošiljanje sporočil iz drugega odstavka 6. člena Uredbe (EU) št. 909/2014 (v nadaljevanju smernice), ki so objavljene na njegovi spletni strani in na spletni strani Agencije za trg vrednostnih papirjev (v nadaljevanju Agencija).
(2) Smernice so namenjene:
1. investicijskim podjetjem in veljajo samo za razmerja med investicijskim podjetjem in profesionalno stranko v okviru področja uporabe Direktive 2014/65/EU3 in
2. nadzornim organom nad investicijskimi podjetji iz 1. točke tega odstavka.
(3) Namen smernic je vzpostavitev doslednih, uspešnih in učinkovitih nadzornih praks v okviru Evropskega sistema finančnega nadzora ter zagotovitev skupne, enotne in usklajene uporabe drugega pododstavka 6. člena CSDR, dopolnjenega z 2. členom Delegirane uredbe Komisije (EU) 2018/1229.4
2. člen 
(obseg uporabe smernic) 
(1) S tem sklepom Agencija določa uporabo smernic za:
1. borznoposredniške družbe, ki so v skladu z zakonom, ki ureja trg finančnih instrumentov, pridobile dovoljenje Agencije za opravljanje investicijskih in pomožnih investicijskih storitev in poslov,
2. banke, ki so v skladu z zakonom, ki ureja bančništvo, pridobile dovoljenje Banke Slovenije za opravljanje investicijskih in pomožnih investicijskih storitev in poslov in
3. Agencijo, kadar v skladu z zakonom, ki ureja trg finančnih instrumentov v vlogi pristojnega organa izvaja pristojnosti in naloge nadzora nad subjekti iz 1. in 2. točke tega odstavka.
(2) Subjekti iz 1. in 2. točke prejšnjega odstavka tega člena morajo v celoti upoštevati določbe smernic v delu, v katerem so le-te naslovljene na njih.
(3) Agencija bo pri opravljanju nalog in pristojnosti nadzora v skladu z zakonom, ki ureja trg finančnih instrumentov in Uredbo CSDR v celoti upoštevala določbe smernic v delu, v katerem se nanašajo na izvajanje nalog in pooblastil pristojnega organa.
3. člen 
(uveljavitev sklepa) 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po njegovi objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-3/2020-2
Ljubljana, dne 28. maja 2020
EVA 2020-1611-0075
Predsednik Sveta 
Agencije za trg vrednostnih papirjev 
mag. Miloš Čas 
1 Uredba (EU) št. 1095/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski organ za vrednostne papirje in trge) in o spremembi Sklepa št. 716/2009/ES ter razveljavitvi Sklepa Komisije 2009/77/ES
2 UREDBA (EU) št. 909/2014 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 23. julija 2014 o izboljšanju ureditve poravnav vrednostnih papirjev v Evropski uniji in o centralnih depotnih družbah ter o spremembi direktiv 98/26/ES in 2014/65/EU ter Uredbe (EU) št. 236/2012
3 Direktiva 2014/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. maja 2014 o trgih finančnih instrumentov ter spremembi Direktive 2002/92/ES in Direktive 2011/61/EU
4 DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/1229 z dne 25. maja 2018 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 909/2014 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi o disciplini pri poravnavi