Uradni list

Številka 81
Uradni list RS, št. 81/2020 z dne 1. 6. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 81/2020 z dne 1. 6. 2020

Kazalo

1231. Pravilnik o spremembi Pravilnika o dodeljevanju enkratne denarne pomoči pri odpravi posledic naravnih in drugih nesreč iz sredstev proračuna Občine Tržič, stran 2866.

  
Na podlagi 21., 29. in 65. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), 9. in 34. člena Statuta Občine Tržič (Uradni list RS, št. 19/13, 74/15) in 142. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Tržič (Uradni list RS, št. 15/17 – uradno prečiščeno besedilo – UPB1) je Občinski svet Občine Tržič na 12. redni seji dne 21. 5. 2020 sprejel
P R A V I L N I K 
o spremembi Pravilnika o dodeljevanju enkratne denarne pomoči pri odpravi posledic naravnih in drugih nesreč iz sredstev proračuna Občine Tržič 
1. člen 
V Pravilniku o dodeljevanju enkratne denarne pomoči pri odpravi posledic naravnih in drugih nesreč iz sredstev proračuna Občine Tržič (Uradni list RS, št. 68/19; v nadaljevanju Pravilnik) se v 3. členu črta beseda »trenutnih« in se glasi:
»Enkratna denarna pomoč je namenjena za premostitev nastalih težav pri občanih in pravnih osebah s sedežem v Občini Tržič, povezanih z naravno ali drugo nesrečo.«
2. člen 
V Pravilniku se 6. člen spremeni tako, da se glasi:
»Do dodelitve denarne pomoči pri odpravi posledic naravnih in drugih nesreč je upravičen posameznik oziroma družina ter pravna oseba, ki izpolnjuje pogoje iz 2. člena tega pravilnika in je na Občino Tržič na predpisanem obrazcu, v roku 6 mesecev po nastanku škode podal vlogo za dodelitev enkratne denarne pomoči pri odpravi posledic naravnih in drugih nesreč.«
3. člen 
Ta Pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0006/2020
Tržič, dne 25. maja 2020
Župan 
Občine Tržič 
mag. Borut Sajovic