Uradni list

Številka 81
Uradni list RS, št. 81/2020 z dne 1. 6. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 81/2020 z dne 1. 6. 2020

Kazalo

1219. Sklep o določitvi višine subvencije storitve obvezne občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo, stran 2858.

  
Na podlagi prvega in drugega odstavka 8. člena ter četrtega odstavka 59. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11) in 35. člena Odloka o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v Občini Kranjska Gora (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 54/13) je Občinski svet Občine Kranjska Gora na 9. redni seji dne 20. 5. 2020 sprejel
S K L E P 
o določitvi višine subvencije storitve obvezne občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo 
1. člen 
Ta sklep določa višino in vir subvencioniranja obvezne občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo za meseca april in maj 2020.
2. člen 
Cena storitve obvezne občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo se subvencionira vsem uporabnikom v višini 100 % v delu, ki predstavlja omrežnino za vodovod, za obdobje 1. 4. 2020 do 31. 5. 2020.
Subvencija cene znaša:
– 4,1570 EUR brez DDV, za 3/4« vodomer s faktorjem 1 omrežnine – vodovod.
Za večje vodomere pa subvencija preračuna v skladu s faktorji iz Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12 s spremembami in z dopolnitvami).
Cena storitev se bo s subvencijo uporabnikom znižala z enomesečnim zamikom. Za mesec april 2020 se bo cena znižala pri obračunu komunalnih storitev za mesec maj 2020, za mesec maj 2020 pa pri obračunu komunalnih storitev za mesec junij 2020.
3. člen 
Sredstva za subvencijo so zagotovljena v proračunu Občine Kranjska Gora za leto 2020, na proračunski postavki 160311.
4. člen 
Sredstva subvencije se nakazujejo na transakcijski račun izvajalca obvezne občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo javnemu podjetju Komunala, Kranjska Gora, d.o.o..
5. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-7/2013-3
Kranjska Gora, dne 20. maja 2020
Župan 
Občine Kranjska Gora 
Janez Hrovat