Uradni list

Številka 81
Uradni list RS, št. 81/2020 z dne 1. 6. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 81/2020 z dne 1. 6. 2020

Kazalo

1224. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Medvode (SD OPN OM), stran 2860.

  
Na podlagi prve alineje 124. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) ter 18. člena Statuta Občine Medvode (Uradni list RS, št. 51/14 – uradno prečiščeno besedilo, 55/14 – popr. in 17/18) je Občinski svet Občine Medvode na 9. seji dne 20. maja 2020 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Medvode (SD OPN OM) 
1. člen 
(1) S tem Odlokom se sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Medvode (v nadaljnjem besedilu: SD OPN OM), izveden po kratkem postopku sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta.
(2) S SD OPN OM se odpravljajo tehnične napake sprejete z Odlokom o občinskem prostorskem načrtu Občine Medvode, objavljenem v Uradnem listu Republike Slovenije, št. 45/18.
(3) Ta prostorski akt je v zbirki prostorskih aktov zaveden pod identifikacijsko številko 1582.
2. člen 
V Prilogi 1: Posebni prostorski izvedbeni pogoji Odloka o OPN Občine Medvode se:
– v enotah urejanja prostora ME_123 (ZS), ME_594 (ZP), ME_620 (ZD), ME_1143 (ZS), ME_1165 (ZD), ME_1186 (ZP), ME_1551 (ZP), PI_1148 (ZP) in PI_1152 (ZS) stavek »V poplavnem območju je prepovedano spreminjati koto terene in ni dopustna gradnja objektov.« zamenja s stavkom »V poplavnem območju je prepovedano spreminjati koto terena in ni dopustna gradnja stavb.«;
– v enotah urejanja prostora ME_677 (ZS) in PI_1136 (ZP) stavek »Prepovedano je spreminjati koto terene in ni dopustna gradnja objektov.« zamenja s stavkom »V poplavnem območju je prepovedano spreminjati koto terena in ni dopustna gradnja stavb.«;
– v enoti urejanja prostora ME_611 (ZS) stavek »Prepovedano je spreminjati koto terena in ni dopustna gradnja objektov.« zamenja s stavkom »V poplavnem območju je prepovedano spreminjati koto terena in ni dopustna gradnja stavb.«;
– v enoti urejanja prostora ME_623 (ZS) stavek »Prepovedano je spreminjati koto terena in ni dopustna gradnja stavb.« zamenja s stavkom »V poplavnem območju je prepovedano spreminjati koto terena in ni dopustna gradnja stavb.«;
– v enoti urejanja prostora PI_1731 (ZP) stavek »Prepovedano je spreminjati koto terena in graditi stavbe.« zamenja s stavkom »V poplavnem območju je prepovedano spreminjati koto terena in ni dopustna gradnja stavb.«;
– v enoti urejanja prostora ME_1496 (ZD) v zadnjem stavku besedo »terene« zamenja z besedo »terena«.
3. člen 
(dostopnost prostorskega akta) 
Ta odlok je javnosti na vpogled na sedežu Občine Medvode, na Upravni enoti Ljubljana, Izpostava Šiška, na ministrstvu, pristojnem za prostor in na spletnih straneh Občine Medvode.
4. člen 
(začetek veljavnosti prostorskega akta) 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-7/2020-5
Medvode, dne 20. maja 2020
Župan 
Občine Medvode 
Nejc Smole