Uradni list

Številka 81
Uradni list RS, št. 81/2020 z dne 1. 6. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 81/2020 z dne 1. 6. 2020

Kazalo

1225. Sklep o lokacijski preveritvi za individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev za del enote urejanja prostora ME_635, stran 2861.

  
Na podlagi prve alineje 127. člena, 129. in 131. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) ter 18. člena Statuta Občine Medvode (Uradni list RS, št. 51/14 – uradno prečiščeno besedilo, 55/14 – popr. in 17/18) je Občinski svet Občine Medvode na 9. seji dne 20. maja 2020 sprejel
S K L E P 
o lokacijski preveritvi za individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev za del enote urejanja prostora ME_635 
1. člen 
S tem sklepom se potrdi lokacijska preveritev, ki se nanaša na zemljišča ali dele zemljišč parc. št. 150/2, 151/1, 151/5, 163/3, 163/4, 164/1, 164/6, 164/7, 164/8, 164/9, 164/10, 164/11, 164/13, 164/16, 164/17, 164/18, 164/19, 164/20, 164/21, 164/22, 164/23, 164/25, 164/26, 164/27, 166/3, 166/4, 166/5, 166/12, 166/21, 166/25, 166/26, 167/42, 167/47, 167/50, 170/1, 170/3, 170/4, 170/5, 170/6, 170/8, 170/10, 170/12, 170/23, 170/25, 170/29, 170/30, 170/33, 170/34, 170/35, 172/3, 172/4, 172/5, 172/6, 172/38, 172/39, 172/40, 1268/1, 1282/1, 1282/10, 1283/1, 1289/4 in 1298/6, vsa k.o. Preska.
2. člen 
Zemljišča ali deli zemljišč iz 1. člena tega sklepa so predmet individualnega odstopanja od prostorskih izvedbenih pogojev kot so določeni v 113. členu Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Medvode (Uradni list RS, št. 45/18).
Predmet lokacijske preveritve je dopolnitev 113. člena OPN za območje lokacijske preveritve v EUP ME_635, ki določa:
– v poglavju »Dopustni objekti in naprave« se doda:
– eno in dvostanovanjske stavbe 
– v poglavju »Posebni pogoji za spremljajoče dejavnosti in objekte« se doda:
– neposredna navezava na lokalno cesto, 
– največja dopustna velikost objektov za obrt je do 200 m2 BTP površine objekta ali dela objekta,
– največja dopustna velikost objektov za gostinstvo in turizem je do 300 m2 BTP površine objekta ali dela objekta
– v poglavju »Izraba prostora in velikost objektov« v podpoglavju »Stopnja izkoriščenosti zemljišča za gradnjo« se doda:
Tip zazidave
FZ
FI
FOBP
AE, D
Največ 0,40
/
Najmanj 0,30
BE (vrstne hiše, dvojčki)
Največ 0,50
/
Najmanj 0,25
BE (atrijske hiše) 
Največ 0,60
/
Najmanj 0,20
C
Največ 0,40
0,6
Najmanj 0,30
Višina objektov 
Tip zazidave
– novogradnje (vključno z dozidavami in nadzidavami) največ do P+1+M ali do P+T 
– najvišja kota zaključka ravne strehe je 7,0 m, izjema so objekti tipa C (samo za družbene dejavnosti).
stanovanjski objekti: AE, BE, D 
ostali objekti: dopustni tudi C
Sestavni del tega sklepa je grafični prikaz predmetnega območja stavbnega zemljišča.
3. člen 
Identifikacijska številka prostorskega akta v zbirki prostorskih aktov je 1589.
4. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 351-1443/2019-20
Medvode, dne 20. maja 2020
Župan 
Občine Medvode 
Nejc Smole