Uradni list

Številka 81
Uradni list RS, št. 81/2020 z dne 1. 6. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 81/2020 z dne 1. 6. 2020

Kazalo

1230. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Tržič za leto 2020, stran 2865.

  
Na podlagi Odloka o proračunu Občine Tržič za leto 2020 (Uradni list RS, št. 76/19), 3. in 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617) ter 18. člena Statuta Občine Tržič (Uradni list RS, št. 19/13 in 74/15) je Občinski svet Občine Tržič na 12. redni seji dne 21. 5. 2020 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Tržič za leto 2020 
1. člen
(sredstva proračuna in višina splošnega dela proračuna) 
Besedilo 2. člena Odloka o proračunu Občine Tržič za leto 2020 se nadomesti z novim, ki se glasi:
»Proračun Občine Tržič za leto 2020 se določa v naslednjih zneskih:
KONTO
OPIS
OSN: REB I 2020 v EUR
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
15.896.857
 
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
12.225.023
70
 
DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706) 
10.466.772
700
 
DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK
8.993.457
703
 
DAVKI NA PREMOŽENJE
1.204.555
704
 
DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE
268.760
706
 
DRUGI DAVKI
0
71
 
NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)
1.758.251
710
 
UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA 
1.299.548
711
 
TAKSE IN PRISTOJBINE
8.000
712
 
GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI 
42.500
713
 
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV
25.520
714
 
DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI
382.684
72
 
KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)
210.000
720
 
PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV
58.500
721
 
PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG
0
722
 
PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV
151.500
73
 
PREJETE DONACIJE (730+731)
9.619
730
 
PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV 
9.619
731
 
PREJETE DONACIJE IZ TUJINE
0
74
 
TRANSFERNI PRIHODKI (740+741) 
3.452.215
740
 
TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ
2.376.960
741
 
PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE
1.075.255
78
 
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE (786+787)
0
786
 
OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE
0
787
 
PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ
0
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
17.533.830
40
 
TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)
4.518.965
400
 
PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM
1.008.607
401
 
PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST
162.388
402
 
IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE 
3.179.170
403
 
PLAČILA DOMAČIH OBRESTI
25.000
409
 
REZERVE
143.800
41
 
TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)
5.459.748
410
 
SUBVENCIJE
440.408
411
 
TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM
3.141.217
412
 
TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM
573.570
413
 
DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI 
1.304.554
414
 
TEKOČI TRANSFERI V TUJINO
0
42
 
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
7.173.981
420
 
NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV
7.173.981
43
 
INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)
381.136
431
 
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZ. OSEBAM
86.000
432
 
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM
295.136
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.–II.)
–1.636.973
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
75
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0
750
 
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
0
751
 
PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 
0
752
 
KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE
0
44
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)
0
440
 
DANA POSOJILA
0
441
 
POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB 
0
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.–V.)
0
C. RAČUN FINANCIRANJA
50
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
1.536.060
500
 
DOMAČE ZADOLŽEVANJE
1.536.060
55
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
1.259.446
550
 
ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA 
1.259.446
IX.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (III.+VI.+X.)= (I.+IV.+VII.)–(II.+V.+VIII.)
–1.360.359
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.–VIII.)
276.614
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
1.636.973
Prihodki in odhodki ter drugi prejemki in izdatki proračuna Občine Tržič so izkazani v bilanci prihodkov in odhodkov, računu finančnih terjatev in naložb ter računu financiranja, ki so sestavni deli odloka.«
2. člen 
(uveljavitev odloka) 
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 4100-0004/2019-401
Tržič, dne 21. maja 2020
Župan 
Občine Tržič 
mag. Borut Sajovic