Uradni list

Številka 81
Uradni list RS, št. 81/2020 z dne 1. 6. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 81/2020 z dne 1. 6. 2020

Kazalo

1215. Zaključni račun proračuna Občine Kranjska Gora za leto 2019, stran 2856.

  
Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99 s spremembami) in 16. člena Statuta Občine Kranjska Gora (Uradni list RS, št. 31/17) je Občinski svet Občine Kranjska Gora na 9. seji dne 20. 5. 2020 sprejel
Z A K L J U Č N I   R A Č U N 
proračuna Občine Kranjska Gora za leto 2019 
1. člen 
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Kranjska Gora za leto 2019.
2. člen 
Prihodki in odhodki proračuna ter drugi prejemki in izdatki proračuna za leto 2019 so realizirani v naslednjih zneskih:
A. 
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
10.685.355
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
9.311.301
70
DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706) 
6.704.254
700
DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK
3.515.408
703
DAVKI NA PREMOŽENJE
1.791.164
704
DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE
1.364.058
706
DRUGI DAVKI
33.624
71
NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)
2.607.046
710
UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA 
2.068.829
711
TAKSE IN PRISTOJBINE
13.730
712
GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI 
99.023
713
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV
7.966
714
DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI
417.499
72
KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)
136.319
720
PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV
85.037
721
PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG
0
722
PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV
51.282
73
PREJETE DONACIJE (730+731)
0
730
PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV 
0
731
PREJETE DONACIJE IZ TUJINE
0
74
TRANSFERNI PRIHODKI (740+741) 
1.237.735
740
TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ
1.237.735
741
PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE
0
78
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE (786+787)
0
786
OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE
0
787
PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ
0
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
10.285.863
40
TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)
3.169.394
400
PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM
441.293
401
PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST
69.439
402
IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE 
2.497.662
403
PLAČILA DOMAČIH OBRESTI
0
409
REZERVE
161.000
41
TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)
3.337.652
410
SUBVENCIJE
132.569
411
TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM
1.151.035
412
TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM
512.913
413
DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI 
1.541.135
414
TEKOČI TRANSFERI V TUJINO
0
42
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
3.221.910
420
NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV
3.221.910
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)
556.907
431
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZ. OSEBAM
292.917
432
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM
263.989
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. – II.)
399.492
B. 
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
75
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
55.424
750
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
0
751
PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 
55.424
752
KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE
0
44
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)
0
440
DANA POSOJILA
0
441
POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB 
0
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. – V.)
55.424
C. 
RAČUN FINANCIRANJA
50
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
0
500
DOMAČE ZADOLŽEVANJE
0
55
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
0
550
ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA 
0
IX.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (III.+VI.+X.) = (I.+IV.+VII.) – (II.+V.+VIII.)
454.916
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII. – VIII.)
0
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
–399.492
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA
1.636.026
– OD TEGA PRESEŽEK FINANČNE IZRAVNAVE IZ PRETEKLEGA LETA
3. člen 
Neporabljena namenska sredstva v višini 455.460,80 € se prenesejo v leto 2020, in sicer:
koncesijske dajatve od iger na srečo
323.450,93 
turistična taksa
132.009,87 
4. člen 
Saldo na računu proračunske rezerve za naravne nesreče na dan 31. 12. 2019 v višini 45.278,44 € se prenese v leto 2020.
5. člen 
Stanje sredstev in obveznosti do virov sredstev v bilanci stanja znaša 43.449.417 €.
6. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Kranjska Gora za leto 2019 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Kranjska Gora za leto 2019. Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov, njihovih spremembah tekom leta 2019 ter o njihovi realizaciji v tem letu.
7. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Kranjska Gora za leto 2019 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-2/2018-18
Kranjska Gora, dne 20. maja 2020
Župan 
Občine Kranjska Gora 
Janez Hrovat