Uradni list

Številka 81
Uradni list RS, št. 81/2020 z dne 1. 6. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 81/2020 z dne 1. 6. 2020

Kazalo

1217. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v Občini Kranjska Gora, stran 2857.

  
Na podlagi 61. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18 in 61/20 – ZIUZEOP-A), 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – UPB1, 49/06 – ZMetD, 66/06 Odl. US: U-I-51/06-10, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1, 70/08, 108/09 – ZPNačrt-A, 108/09, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17 – GZ, 21/18 – ZNOrg in 84/18 – ZIURKOE), 3. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – uradno prečiščeno besedilo, 21/13, 111/13, 74/14 – odl. US, 92/14 – odl. US, 32/16, 15/17 – odl. US in 73/19 – odl. US), 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN, 57/11), Uredbe o oskrbi s pitno vodo (Uradni list RS, št. 88/12, 49/20 – ZIUZEOP), Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 109/12, 76/17 in 78/19, 49/20 – ZIUZEOP) in 16. člena Statuta Občine Kranjska Gora (Uradni list RS, št. 31/17) je Občinski svet Občine Kranjska Gora na 9. redni seji dne 20. 5. 2020 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v Občini Kranjska Gora 
1. člen 
V Odloku o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v Občini Kranjska Gora (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 54/2013) se spremeni in dopolni besedilo prvega odstavka 41. člena odloka tako, da glasi:
(1) Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja pristojen organ občinskega inšpektorata in redarstva.
2. člen 
Spremeni in dopolni se prvi odstavek 45. člena odloka tako, da se za zadnjo alineo dodata dve novi alinei, ki glasita:
– ne pridobi soglasja upravljalca javnega vodovoda v skladu s 33. členom tega odloka;
– pred izvedbo vzdrževanja in gradnje objektov izvajalci del ter lastniki ali uporabniki zasebnih zemljišč, v katerih poteka javni vodovod ne zadostijo vsem pogojem iz 34. člena tega odloka.
3. člen 
Ta odlok začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-7/2013-2
Kranjska Gora, dne 20. maja 2020
Župan 
Občine Kranjska Gora 
Janez Hrovat