Uradni list

Številka 82
Uradni list RS, št. 82/2020 z dne 5. 6. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 82/2020 z dne 5. 6. 2020

Kazalo

1275. Zaključni račun proračuna Občine Ivančna Gorica za leto 2019, stran 2944.

  
Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18), 7., 16. in 30. člena Statuta Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 91/15 – uradno prečiščeno besedilo – UPB2) je občinski svet na 12. redni seji dne 25. 5. 2020 sprejel
Z A K L J U Č N I   R A Č U N 
proračuna Občine Ivančna Gorica za leto 2019 
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Ivančna Gorica za leto 2019.
2. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Ivančna Gorica za leto 2019 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Ivančna Gorica za leto 2019. Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov, njihovih spremembah tekom leta 2019 ter o njihovi realizaciji v tem letu.
3. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Ivančna Gorica za leto 2019 izkazuje:
v EUR
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
SKUPINA, 
PODSK.
ZAKLJUČNI 
RAČUN 2019
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
14.431.343,89
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
13.617.524,80
70
DAVČNI PRIHODKI 
11.799.294,56
700
Davki na dohodek in dobiček
10.150.140,00
703
Davki na premoženje
1.368.940,71
704
Domači davki na blago 
in storitve
276.679,34
706
Drugi davki
3.534,51
71
NEDAVČNI PRIHODKI
1.818.230,24
710
Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
1.141.198,52
711
Takse in pristojbine
20.413,33
712
Globe in denarne kazni
60.504,60
713
Prihodki od prodaje blaga 
in storitev
80.946,69
714
Drugi nedavčni prihodki
515.167,10
72
KAPITALSKI PRIHODKI 
50.239,17
720
Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
0,00
721
Prihodki od prodaje zalog
0,00
722
Prihodki od prodaje zemljišč 
in neopredmetenih dolgoročnih sred.
50.239,17
73
PREJETE DONACIJE
2.443,98
730
Prejete donacije iz domačih virov
2.443,98
74
TRANSFERNI PRIHODKI
734.041,43
740
Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
691.829,18
741
Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sred. proračuna Evropske unije
42.212,25
78
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE
27.094,51
784
Prejeta sredstva iz proračuna EU za izvajanje centraliziranih in drugih programov EU
10.000,00
786
Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije
17.094,51
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)
14.168.965,34
40
TEKOČI ODHODKI 
3.441.581,79
400
Plače in drugi izdatki zaposlenim
715.991,72
401
Prispevki delodajalcev za socialno varstvo
115.907,98
402
Izdatki za blago in storitve
2.603.682,09
403
Plačila domačih obresti
0,00
409
Rezerve
6.000,00
41
TEKOČI TRANSFERI 
5.608.990,70
410
Subvencije
66.531,45
411
Transferi posameznikom in gospodinjstvom
3.543.039,88
412
Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
632.590,38
413
Drugi tekoči domači transferi
1.366.828,99
42
INVESTICIJSKI ODHODKI 
4.829.945,28
420
Nakup in gradnja osnovnih sredstev
4.829.945,28
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI 
288.447,57
431
Invest. transferi pravnim 
in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
185.800,00
432
Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
102.647,57
III.
PRESEŽEK ALI PRIMANJKLJAJ (I.–II.)
262.378,55
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA
0,00
KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
0,00
750
Prejeta vračila danih posojil
0,00
751
Prodaja kapitalskih deležev
0,00
752
Kupnine iz naslova privatizacije
0,00
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)
0,00
440
Dana posojila
0,00
441
Povečanje kapitalskih deležev 
in naložb
0,00
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.–V.)
0,00
C. RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500+501)
312.997,00
50
ZADOLŽEVANJE
0,00
500
Domače zadolževanje
312.997,00
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
63.847,68
55
ODPLAČILA DOLGA
550
Odplačila domačega dolga
63.847,68
IX.
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
511.527,87
X.
NETO ZADOLŽEVANJE 
(VII.-VIII.)
249.149,32
XI.
NETO FINANCIRANJE 
(VI.+VII.-VIII.-IX.)
–262.378,55
STANJE SRED. NA RAČUNIH DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA
2.620.088,82
4. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Ivančna Gorica za leto 2019 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 450-0002/2020
Ivančna Gorica, dne 25. maja 2020
 
Župan 
Občine Ivančna Gorica 
Dušan Strnad