Uradni list

Številka 82
Uradni list RS, št. 82/2020 z dne 5. 6. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 82/2020 z dne 5. 6. 2020

Kazalo

1291. Zaključni račun proračuna Občine Moravske Toplice za leto 2019, stran 2955.

  
Na podlagi 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18), ter 16. člena Statuta Občine Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 35/14, 21/15, 25/17) je Občinski svet Občine Moravske Toplice na 10. redni seji dne 26. 5. 2020 sprejel
Z A K L J U Č N I   R A Č U N 
proračuna Občine Moravske Toplice za leto 2019 
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Moravske Toplice za leto 2019.
2. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Moravske Toplice za leto 2019 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Moravske Toplice za leto 2019.
Sestavni del zaključnega računa proračuna Občine Moravske Toplice so tudi izvirni prihodki in odhodki krajevnih skupnosti za leto 2019.
Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov ter o njihovi realizaciji v tem letu.
3. člen 
A) 
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Doseženi prihodki in odhodki v bilanci prihodkov in odhodkov proračuna v zaključnem računu za leto 2019 znašajo:
I/ Prihodki
7.782.072,32
70
DAVČNI PRIHODKI
5.483.806,10
700
Davki na dohodek in dobiček
4.094.173,00
703
Davki na premoženje
605.920,92
704
Domači davki na blago in storitve
783.712,18
706 
Drugi davki
0
71
NEDAVČNI PRIHODKI
968.293,75
710 
Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
661.299,87
711 
Takse in pristojbine
9.128,53
712 
Denarne kazni
10.642,70
713
Prihodki od prodaje blaga in storitev
788,37
714
Drugi nedavčni prihodki
286.434,28
72
KAPITALSKI PRIHODKI
71.002,61
720
Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
0
722
Prihodki od prodaje zemljišč
71.002,61
73
PREJETE DONACIJE
0
730
Prejete donacije iz domačih virov
0
74
TRANSFERNI PRIHODKI
1.258.969,86
740 
Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
1.002.969,01
741 
Prejeta sredstva iz drž. proračuna in sredstva EU
256.000,85
78
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE
0
787
Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
0
II/Odhodki
7.615.010,21
40
TEKOČI ODHODKI
2.323.386,26
400
Plače in drugi izdatki zaposlenim
474.369,58
401
Prispevki delodajalcev
77.767,72
402
Izdatki za blago in storitve
1.714.702,66
403
Plačila obresti
342,68
409
Rezerve
56.203,62
41
TEKOČI TRANSFERI
2.799.603,73
410
Subvencije
315.738,40
411
Transferi posameznikom in gospodinjstvom
972.630,98
412
Transferi neprofitnim organizacijam
226.744,93
413
Drugi domači tekoči transferi
1.284.489,42
414
Tekoči transferi v tujino
0
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
2.362.073,70
420
Nakup in gradnja osnovnih sredstev
2.362.073,70
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
129.946,52
431
Investicijski transferi osebam, ki niso proračunski uporabniki
65.913,68
432
Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
64.032,84
III/SALDO bilance prihodkov in odhodkov
167.062,11
B) 
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
Račun finančnih terjatev in naložb za leto 2019 izkazuje:
IV/Prejeta vračila danih posojil in prodaja kap. deležev
0
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
0
750 
Prejeta vračila danih posojil
0
751 
Sredstva pridobljena s prodajo kapitalskih deležev
0
V/Dana posojila in povečanje kap. deležev
0
44 
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITAL. DELEŽEV
0
440
Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev
0
441
Povečanje kapitalskih deležev
0
VI/SALDO računa finančnih terjatev in naložb
0
4. člen 
C)
RAČUN FINANCIRANJA
Račun financiranja Občine Moravske Toplice za leto 2019 izkazuje:
VII/Zadolževanje
0
50 
ZADOLŽEVANJE
0
500
Domače zadolževanje
206.288,00
VIII/Odplačila dolga
75.321,67
55
ODPLAČILA DOLGA
75.321,67
550
Odplačila dolga
75.321,67
IX/SPREMEMBA stanja sredstev na računih
298.028,44
X/NETO ZADOLŽEVANJE (VII – VIII)
130.966,33
XI/NETO FINANCIRANJE
–167.062,11
D)
SREDSTVA NA DAN 31. 12. 2019 (9009 splošni sklad drugo)
1.112.866,43
5. člen
Sprememba stanja sredstev na računih proračuna Občine Moravske Toplice na dan 31. 12. 2019 v višini 298.028,44 EUR se prenaša v proračunu Občine Moravske Toplice za leto 2020. Tako na dan 31. 12. 2019 znaša saldo nerazporejenih sredstev skupaj s sredstvi iz preteklih let 1.112.866,43 EUR in se prenaša v leto 2020.
6. člen 
Stanje neporabljenih sredstev stalne proračunske rezerve na dan 31. december 2019 se izkazuje v višini 65.300,84 EUR in se prenese v leto 2020.
7. člen 
Pregled vseh prihodkov in odhodkov proračuna Občine Moravske Toplice skupaj s sredstvi Krajevnih skupnosti za leto 2019 je sestavni del Zaključnega računa proračuna Občine Moravske Toplice za leto 2019.
8. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Moravske Toplice za leto 2019 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-00060/2018-21
Moravske Toplice, dne 27. maja 2020
Župan 
Občine Moravske Toplice 
Alojz Glavač