Uradni list

Številka 82
Uradni list RS, št. 82/2020 z dne 5. 6. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 82/2020 z dne 5. 6. 2020

Kazalo

1255. Sklep o spremembi Sklepa o zavarovalno-statističnih podatkih, stran 2918.

  
Na podlagi 4. in 8. točke prvega odstavka 332.f člena v zvezi z drugim odstavkom 332.g člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 96/12, 39/13, 99/13 – ZSVarPre-C, 101/13 – ZIPRS1415, 44/14 – ORZPIZ206, 85/14 – ZUJF-B, 95/14 – ZUJF-C, 90/15 – ZIUPTD, 23/17, 40/17, 65/17, 28/19, 75/19, 36/20 – ZIUJP in 49/20 – ZIUZEOP) in na podlagi 2. točke prvega odstavka 501. člena Zakona o zavarovalništvu (Uradni list RS, št. 93/15, 9/19 in 49/20 – ZIUZEOP) Agencija za zavarovalni nadzor izdaja
S K L E P 
o spremembi Sklepa o zavarovalno-statističnih podatkih 
1. člen 
V Sklepu o zavarovalno-statističnih podatkih (Uradni list RS, št. 25/19 in 46/19; v nadaljnjem besedilu: Sklep) se drugi odstavek 1. člena spremeni tako, da se glasi:
»(2) Nadalje ta sklep na podlagi drugega odstavka 332.g člena v zvezi s 4. in 8. točko prvega odstavka 332.f člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 96/12, 39/13, 99/13 – ZSVarPre-C, 101/13 – ZIPRS1415, 44/14 – ORZPIZ206, 85/14 – ZUJF-B, 95/14 – ZUJF-C, 90/15 – ZIUPTD, 102/15, 23/17, 40/17, 65/17, 28/19, 75/19, 36/20 – ZIUJP in 49/20 – ZIUZEOP; v nadaljnjem besedilu: ZPIZ-2) določa vsebino poročil ter roke in način poročanja podatkov, ki jih morajo pokojninske družbe poročati Agenciji za zavarovalni nadzor.«
2. člen 
(uveljavitev) 
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00701-4/2020-7
Ljubljana, dne 18. maja 2020
EVA 2020-1611-0032
Predsednik strokovnega sveta 
Agencije za zavarovalni nadzor 
mag. Gorazd Čibej