Uradni list

Številka 82
Uradni list RS, št. 82/2020 z dne 5. 6. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 82/2020 z dne 5. 6. 2020

Kazalo

1234. Zakon o spremembi Zakona o Triglavskem narodnem parku (ZTNP-1B), stran 2869.

  
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z 
o razglasitvi Zakona o spremembi Zakona o Triglavskem narodnem parku (ZTNP-1B) 
Razglašam Zakon o spremembi Zakona o Triglavskem narodnem parku (ZTNP-1B), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 27. maja 2020.
Št. 003-02-4/2020-3
Ljubljana, dne 4. junija 2020
Borut Pahor 
predsednik 
Republike Slovenije 
Z A K O N 
O SPREMEMBI ZAKONA O TRIGLAVSKEM NARODNEM PARKU (ZTNP-1B) 
1. člen
V Zakonu o Triglavskem narodnem parku (Uradni list RS, št. 52/10, 46/14 – ZON-C in 60/17) se v 11. členu četrti odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(4) Ne glede na predpise, ki urejajo financiranje občin, se za projekte, investicije in dejavnosti, ki jih parkovne lokalne skupnosti izvajajo oziroma zagotavljajo v narodnem parku in ki se neposredno nanašajo na izvajanje razvojnih usmeritev iz 2., 7., 8., 9. in 17. točke prvega odstavka prejšnjega člena, parkovni lokalni skupnosti iz državnega proračuna dodeli 0,20 % dohodnine, vplačane v predpreteklem letu pred letom, za katero se ji izračuna dohodnina. Delež dohodnine se razdeli po lokalnih skupnostih v parku: Bohinj (31,62 %), Tolmin (12,77 %), Bovec (24,13 %), Kranjska Gora (12,70 %), Gorje (11,63 %), Jesenice (0,54 %), Bled (1,32 %), Kobarid (5,29 %). Parkovne lokalne skupnosti morajo ta sredstva porabljati namensko. Za nadzor nad namensko porabo sredstev se uporabljajo določbe tega zakona in zakona, ki ureja financiranje občin. Ministrstvo, pristojno za finance, ugotovi in sporoči parkovnim lokalnim skupnostim višino sredstev iz tega odstavka pred predložitvijo državnega proračuna oziroma sprememb državnega proračuna Državnemu zboru. Sredstva se zagotovijo na posebni proračunski postavki v finančnem načrtu ministrstva, pristojnega za okolje in prostor.«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
2. člen 
Prihodki v skladu s četrtim odstavkom 11. člena zakona pripadajo parkovnim lokalnim skupnostim od 1. 1. 2021.
3. člen 
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 801-07/20-2/18
Ljubljana, dne 27. maja 2020
EPA 999-VIII
Državni zbor 
Republike Slovenije 
Igor Zorčič 
predsednik