Uradni list

Številka 82
Uradni list RS, št. 82/2020 z dne 5. 6. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 82/2020 z dne 5. 6. 2020

Kazalo

1317. Odlok o spremembah in dopolnitvah št. 5 Občinskega prostorskega načrta Občine Ilirska Bistrica, stran 2993.

  
Na podlagi 16. člena Statuta Občine Ilirska Bistrica (Uradne objave Primorskih novic, št. 18/95, 18/97, 30/98, Uradni list RS, št. 31/99 in Uradne objave Snežnika, št. 4/06) ter na podlagi 124. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) je Občinski svet Občine Ilirska Bistrica na 11. seji dne 28. 5. 2020 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah št. 5 Občinskega prostorskega načrta Občine Ilirska Bistrica 
1. člen 
(1) S tem odlokom se spreminja in dopolnjuje Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine Ilirska Bistrica (Uradni list RS, št. 30/16, 56/17, in 47/19).
(2) Ta prostorski akt je v prostorskem informacijskem sistemu objavljen pod identifikacijsko številko: 1585.
2. člen 
V drugem odstavku 128. člena se v vrstici »Pogojno dopustne dejavnosti in stavbe« črta besedilo »in sicer le: Obdelava in predelava lesa, proizvodnja izdelkov iz lesa, plute, slame in protja, razen pohištva; Proizvodnja pohištva; Druge raznovrstne predelovalne dejavnosti in«.
3. člen 
V drugem odstavku 130. člena se v vrstici »Dopustne stavbe« za tretjo alinejo doda alineja, ki se glasi »– 12420 Garažne stavbe,«, pred zadnjo alinejo se doda alineji, ki se glasita:
»– 12650 Stavbe za šport,
– 12740 Druge stavbe, ki niso uvrščene drugje: samo gasilski domovi,«.
V vrstici »Pogojno dopustne dejavnosti in stavbe« se črta prva alineja.
4. člen 
V drugem odstavku 136. člena se v vrstici »Dopustne stavbe« zamenja besedi »Športne dvorane« z besedilom »Stavbe za šport«.
5. člen 
V drugem odstavku 147. člena se v vrstici »Merila in pogoji za oblikovanje« deveta alineja nadomesti z besedilom:
»– Za osvetlitev mansardnega dela se uporabljajo frčade, privzdignjena streha ali strešna okna, ki ne smejo presegati 30 % dolžine strehe, z izjemo strešnih oken. V primeru izvedbe frčade morajo biti nakloni strešin enaki kakor pri osnovni strehi. Odprtine za osvetljevanje mansard in izkoriščenih podstrešij morajo biti odmaknjene od kapi in slemen. Dopustno je osvetljevanje stavbe s strešnimi okni in enim načinom izvedbe frčad. Oblika in velikost frčad na eni stavbi mora biti enotna.«.
6. člen 
V drugem odstavku 173. člena se besedilo »in HS02-5« nadomesti z besedilom », HS02-5, HS02-6 in HS02-7«.
7. člen 
V drugem odstavku 198. člena se oznaka »MO02« zamenja z oznako »MO03«.
8. člen 
V tretjem odstavku 201. člena se besedilo »MO01, MO02, MO04« zamenja z besedilom »MO01, MO03, MO04«.
9. člen 
V prvem odstavku 268. člena se črta besedilo »površine posameznega ZP«. Črta se druga alineja.
10. člen 
V Prilogi 1 Odloka se v vrstici »IB44« druga alineja nadomesti z besedilom »Mora se ohranjati prehodnost območja za dostop do območja Brinškovega hriba.«.
11. člen 
V Prilogi 1 Odloka se doda vrstica »OD534« z besedilom »Na parc. št. 58, 59 in 61 k.o. 2518 Janeževo Brdo se v roku 10 let vzpostavi zemljišče za kmetijsko dejansko rabo.« in vrstica »OD892« z besedilom »– V roku 10 let se vzpostavi zemljišče za kmetijsko dejansko rabo.«.
12. člen 
V Prilogi 2 Odloka se pod pomene oznak doda besedilo: »* – ni dovoljeno v EUP OG126, OG181, OG193, OG195, OG196 in OG210.«.
13. člen 
V OPN se povsod spremeni poimenovanje enote urejanja prostora »HR03/2« v »HR05«.
14. člen 
V grafičnih prikazih izvedbenega dela se v prikazih območij enot urejanja prostora, podrobnejše namenske rabe prostora in prostorskih izvedbenih pogojev ter v prikazih območij enot urejanja prostora in gospodarske javne infrastrukture zamenja list št. 31.
15. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3500-1/2020
Ilirska Bistrica, dne 28. maja 2020
Župan 
Občine Ilirska Bistrica 
Emil Rojc