Številka 67
Uradni list RS, št. 67/2008 z dne 4. 7. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 67/2008 z dne 4. 7. 2008, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

2876. Zakon o odvetniški tarifi (ZOdvT)

Odloki

2877. Odlok o ustanovitvi samostojnega visokošolskega zavoda Fakultete za informacijske študije v Novem mestu (OdUVZFIŠNM)
2878. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Univerze na Primorskem (OdUUP-D)
2879. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju Univerze v Mariboru (OdPUM-1F)

Sklepi

2880. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
2881. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
2882. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
2883. Sklep o imenovanju na sodniško mesto vrhovne sodnice na Vrhovnem sodišču Republike Slovenije

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

2884. Uredba o načinih in pogojih za zagotavljanje pravic osebam z mednarodno zaščito
2885. Uredba o nagradah za sklenitev in podaljšanje pogodbe o zaposlitvi v Slovenski vojski
2886. Uredba o plačah in drugih prejemkih pripadnikov Slovenske vojske pri izvajanju obveznosti, prevzetih v mednarodnih organizacijah oziroma z mednarodnimi pogodbami
2887. Uredba o poenostavitvi izmenjave informacij in podatkov med Policijo ali Carinsko upravo Republike Slovenije ter pristojnimi organi v drugih državah članicah Evropske unije

Drugi akti

2888. Odločba o imenovanju Andreje Haler za okrožno državno tožilko na Okrožnem državnem tožilstvu v Krškem
2889. Odločba o imenovanju Nine Ribič za okrožno državno tožilko na Okrožnem državnem tožilstvu v Krškem
2890. Odločba o imenovanju Branke Brinar za okrožno državno tožilko na Okrožnem državnem tožilstvu v Slovenj Gradcu

MINISTRSTVA

2891. Pravilnik o obrazcu za obračun davčnega odtegljaja od dobitkov pri klasičnih igrah na srečo
2892. Pravilnik o pravicah prosilcev za mednarodno zaščito
2893. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izvrševanju zakona o prijavi prebivališča
2894. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izpolnjevanju enotne upravne listine, elektronskem poslovanju s Carinsko upravo Republike Slovenije in o drugih obrazcih, ki se uporabljajo v carinskih postopkih
2946. Pravilnik o izpitu za izvajanje policijskih pooblastil
2947. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o normativih in standardih v dijaških domovih
2948. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o normativih in standardih za izvajanje gimnazijskih programov
2949. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o normativih in standardih za izvajanje izobraževalnih programov za pridobitev poklicne in srednje strokovne izobrazbe
2950. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o normativih in standardih v srednjih šolah z italijanskim učnim jezikom
2951. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o normativih in standardih v dvojezični srednji šoli
2952. Ugotovitveni sklep o zneskih dnevnic za službeno potovanje in nadomestilo za ločeno življenje
2953. Sklep o uskladitvi dodatnih premij kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence

DRŽAVNA VOLILNA KOMISIJA

2895. Sklep o imenovanju volilne komisije X. volilne enote

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

2954. Poročilo o gibanju plač za april 2008

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

2896. Aneks št. 3 h Kolektivni pogodbi za raziskovalno dejavnost
2897. Kolektivna pogodba za tekstilne, oblačilne, usnjarske in usnjarsko-predelovalne dejavnosti (KPtoupd) o načinu usklajevanja plač, povračilu stroškov v zvezi z delom in regresu za letni dopust za leti 2008 in 2009

OBČINE

Ajdovščina

2898. Pravilnik o postopku vračanja vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Občine Ajdovščina
2955. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o proračunu Občine Ajdovščina za leto 2008
2956. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o proračunu Občine Ajdovščina za leto 2009

Bled

2899. Obvezna razlaga Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje planske celote Bled
2900. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Vrtec Bled
2901. Pravilnik o dodeljevanju sredstev občinskega proračuna za programe in projekte s področja družbenih dejavnosti v Občini Bled
2902. Ugotovitveni sklep o nadaljevanju postopka priprave novih prostorskih aktov Občine Bled

Bovec

2903. Pravilnik o tržnem redu v Občini Bovec

Cerkno

2904. Tarifni sistem za obračun storitev javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Cerkno

Črnomelj

2905. Sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Črnomelj za obdobje 1986–2000 in prostorskih sestavin družbenega plana Občine Črnomelj za obdobje 1986–1990 – spremenjen v letu 2004

Dobrova-Polhov Gradec

2906. Odlok o programu opremljanja za gradnjo na območju občinskega lokacijskega načrta VP 8/2 Dobrova
2907. Odlok o občinskem lokacijskem načrtu za območje urejanja VP 8/2 Dobrova
2908. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi cen programov v vrtcih na območju občine

Gorenja vas-Poljane

2909. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Ivančna Gorica

2910. Sklep o imenovanju občinske volilne komisije Občine Ivančna Gorica
2911. Sklep o imenovanju predstavnika Občine Ivančna Gorica v Svet javnega zavoda Mestna knjižnica Grosuplje

Lendava

2912. Odlok o rebalansu proračuna Občine Lendava za leto 2008
2913. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi dvojezičnega vzgojno varstvenega zavoda Vrtec Lendava
2914. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnih zavodov DOŠ I Lendava in DOŠ Genterovci
2915. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda DOŠ II Lendava
2916. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega dvojezičnega zavoda Glasbena šola Lendava

Ljubljana

2917. Cenik za posamezne tarifne skupine toplote

Mozirje

2918. Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine Mozirje za leto 2008
2919. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi skupnega organa občinske uprave »Urad za okolje in prostor SAŠA regije«

Murska Sobota

2920. Tehnični pravilnik javnega vodovoda Murska Sobota
2921. Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) za vzhodno obvozno cesto mesta Murska Sobota
2922. Sklep z javnim naznanilom o javni razgrnitvi osnutka Sprememb in dopolnitev Odloka o sprejetju zazidalnega načrta za območje Lendavska – sever v Murski Soboti (za območje bivšega kompleksa Mesne industrije Pomurka)
2923. Sklep z javnim naznanilom o javni razgrnitvi osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) za stanovanjsko območje Černelavci vzhod
2924. Cenik storitev oskrbe s paro in toplo vodo za namene daljinskega ogrevanja

Nova Gorica

2925. Odlok o načinu izvajanja lokalne gospodarske javne službe sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina
2926. Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje lokalne gospodarske javne službe sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina
2927. Odlok o programu opremljanja za območje občinskega podrobnega prostorskega načrta Damber III
2928. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o štipendiranju in sofinanciranju šolnin za nadarjene dijake in študente v Mestni občini Nova Gorica
2929. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju mladinskih programov in projektov v Mestni občini Nova Gorica

Osilnica

2930. Odlok o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave Občine Osilnica

Postojna

2931. Sklep o nadaljevanju postopka priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta S5 in P3 v Postojni

Radeče

2932. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Radeče za leto 2007
2933. Sklep o imenovanju pooblaščencev za dostop do informacij javnega značaja v občinski upravi Občine Radeče

Semič

2934. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda »Kulturni center Semič«

Sežana

2935. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Dutovlje
2936. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Sežana
2937. Pravilnik o sofinanciranju programov javnih prireditev in množičnih manifestacij v Občini Sežana
2938. Pravilnik o spremembah Pravilnika o plačah, plačilih za opravljanje funkcije – sejnin in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter sejnin za člane svetov krajevnih skupnosti v Občini Sežana
2939. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta za območje ZS34 in PS25 –»Ograde« – jugovzhodni del v Sežani

Sveta Ana

2940. Odlok o rebalansu proračuna Občine Sveta Ana za leto 2008

Škofljica

2941. Odlok o podelitvi koncesije za izvajanje programa predšolske vzgoje in varstva

Šmartno pri Litiji

2942. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za širitev in sanacijo kamnoloma Kepa v Ježcah v Občini Šmartno pri Litiji
2943. Sklep o prenehanju mandata in potrditvi mandata člana Občinskega sveta Občine Šmartno pri Litiji

Turnišče

2944. Odlok o uskladitvi prostorskih ureditvenih pogojev za območje Občine Turnišče s prostorskimi sestavinami planov

Žalec

2945. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) naselja Dobrtešnica Šempeter

POPRAVKI

2957. Popravek Ugotovitve Občinske volilne komisije, da je mandat člana sveta Krajevne skupnosti Izlake prešel na naslednjega kandidata iz II. volilne enote

Razglasni del

Javni razpisi

Javne dražbe

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Odločbe in sklepi po Zakonu o preprečevanju omejevanja konkurence

Objave po Zakonu o medijih

Objave gospodarskih družb

Zavarovanja terjatev

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti