Uradni list

Številka 67
Uradni list RS, št. 67/2008 z dne 4. 7. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 67/2008 z dne 4. 7. 2008

Kazalo

2885. Uredba o nagradah za sklenitev in podaljšanje pogodbe o zaposlitvi v Slovenski vojski, stran 9074.

Na podlagi in za izvrševanje štirinajstega odstavka 49. člena ter četrtega odstavka 61. člena Zakona o službi v Slovenski vojski (Uradni list RS, št. 68/07 in 58/08 – ZSPJS-I) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o nagradah za sklenitev in podaljšanje pogodbe o zaposlitvi v Slovenski vojski
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina uredbe)
S to uredbo se določajo višina, pogoji in način izplačila posebne denarne nagrade vojakom, izjemoma pa tudi drugim pripadnikom Slovenske vojske ob prvi sklenitvi pogodbe o zaposlitvi v Slovenski vojski za najmanj pet let ali za popolnitev začasne enote oziroma druge sestave, ki bo napotena na opravljanje vojaške službe izven države, oziroma posebne denarne nagrade vojaškim osebam, ki podaljšajo pogodbo o zaposlitvi v Slovenski vojski.
II. SKLENITEV POGODBE O ZAPOSLITVI V SLOVENSKI VOJSKI
2. člen
(nagrada ob sklenitvi pogodbe o zaposlitvi)
(1) Vojakom se ob sklenitvi pogodbe o zaposlitvi v Slovenski vojski za najmanj pet let izplača posebna denarna nagrada v višini ene povprečne bruto plače na zaposlenega v Republiki Sloveniji oziroma ob sklenitvi pogodbe o zaposlitvi za najmanj deset let v višini petih povprečnih bruto plač na zaposlenega v Republiki Sloveniji.
(2) Posebna denarna nagrada iz prejšnjega odstavka se izplača tudi drugim vojaškim osebam, ki sklenejo pogodbo o zaposlitvi v Slovenski vojski za opravljanje vojaške službe v enotah in službah vojaškega letalstva, nadzora zračnega prostora, kontrole letenja in vojaškega zdravstva za najmanj pet oziroma deset let na formacijskih dolžnostih, na katerih imajo pravico do obveznega dodatnega pokojninskega zavarovanja. Vlada Republike Slovenije lahko s sklepom na predlog ministra za obrambo določi tudi druge enote ali službe oziroma skupine formacijskih dolžnosti v Slovenski vojski, na katerih pripada vojaškim osebam posebna denarna nagrada ob sklenitvi pogodbe o zaposlitvi za opravljanje vojaške službe na taki dolžnosti.
(3) Posebna denarna nagrada iz prvega odstavka tega člena v višini petih povprečnih bruto plač na zaposlenega v Republiki Sloveniji pripada tudi pripadnikom, ki sklenejo pogodbo o zaposlitvi v Slovenski vojski za popolnitev začasne enote ali druge sestave, ki bo napotena na opravljanje vojaške službe izven države in je ni mogoče popolniti s pripadniki stalne sestave ali pogodbenimi pripadniki rezervne sestave Slovenske vojske. Začasno enoto ali drugo sestavo, v kateri pripada pripadnikom posebna denarna nagrada, določi Vlada Republike Slovenije na predlog ministra za obrambo praviloma tedaj, ko odloča o napotitvi pripadnikov Slovenske vojske na opravljanje vojaške službe izven države.
3. člen
(čas izplačila nagrade)
(1) Posebna denarna nagrada vojakom iz prvega in drugega odstavka prejšnjega člena se izplača naslednji mesec po uspešno zaključenem temeljnem vojaško strokovnem usposabljanju, če vojak nima odsluženega vojaškega roka, oziroma ob nastopu vojaške službe, če ima odslužen vojaški rok.
(2) Posebna denarna nagrada iz drugega odstavka prejšnjega člena se izplača podčastnikom in častnikom ter vojaškim uslužbencem ob nastopu vojaške službe.
(3) Posebna denarna nagrada iz tretjega odstavka prejšnjega člena se izplača pripadnikom ob nastopu vojaške službe v začasni enoti ali drugi operativni sestavi.
4. člen
(vračilo nagrade)
(1) Pripadnik, ki mu je izplačana posebna denarna nagrada ob sklenitvi pogodbe o zaposlitvi, mora vrniti Ministrstvu za obrambo v celoti izplačano nagrado, če ni uspešno opravil osnovnega vojaško strokovnega usposabljanja, šole za podčastnike ali šole za častnike oziroma osnovnega usposabljanja za delo v vojski in mu zato preneha pogodba o zaposlitvi v Slovenski vojski na podlagi Zakona o obrambi. Pripadnik mora vrniti izplačano nagrado v treh mesecih po prenehanju pogodbe o zaposlitvi.
(2) Posebno denarno nagrado mora v celoti vrniti tudi pripadnik, ki predčasno pred iztekom petih oziroma desetih let oziroma drugim s pogodbo dogovorjenim časom opravljanja vojaške službe v začasni enoti ali drugi operativni sestavi prekine ali enostransko odpove pogodbo o zaposlitvi, pa ne zaradi zdravstvenih razlogov, zaradi katerih ne izpolnjuje več pogojev za opravljanje vojaške službe. Posebne denarne nagrade pripadniku ni treba vrniti, če mu je pogodba o zaposlitvi odpovedana s strani Ministrstva za obrambo, vendar ne zaradi krivdnih razlogov na strani pripadnika.
(3) Višina, pogoji in obveznosti v zvezi z izplačilom in vračilom posebne denarne nagrade ob sklenitvi pogodbe o zaposlitvi v Slovenski vojski se v skladu s to uredbo uredijo v pogodbi o zaposlitvi.
III. PODALJŠANJE POGODBE O ZAPOSLITVI V SLOVENSKI VOJSKI
5. člen
(nagrada ob podaljšanju pogodbe o zaposlitvi)
(1) Vojakom pripada posebna denarna nagrada za podaljšanje pogodbe o zaposlitvi v Slovenski vojski za najmanj deset let v višini petih povprečnih bruto plač v Republiki Sloveniji, če so bili ob podaljšanju pogodbe o zaposlitvi v Ministrstvu za obrambo zaposleni najmanj deset let.
(2) Posebna denarna nagrada pripada tudi podčastnikom, častnikom in vojaškim uslužbencem v višini in pod pogoji iz prejšnjega odstavka, če podaljšajo pogodbo o zaposlitvi za opravljanje vojaške službe v enotah in službah vojaškega letalstva, nadzora zračnega prostora, kontrole letenja in vojaškega zdravstva na formacijskih dolžnostih, na katerih imajo pravico do obveznega dodatnega pokojninskega zavarovanja. Vlada Republike Slovenije lahko s sklepom na predlog ministra za obrambo določi tudi druge enote, službe ali skupine formacijskih dolžnosti v Slovenski vojski, na katerih pripada vojaškim osebam posebna denarna nagrada ob podaljšanju pogodbe o zaposlitvi za opravljanje vojaške službe na takšni dolžnosti.
(3) Vojaškim osebam iz prvega in prejšnjega odstavka, ki zaradi starostnih omejitev, predpisanih z Zakonom o obrambi, ne morejo podaljšati pogodbe o zaposlitvi za deset let, se posebna denarna nagrada zniža in znaša, če pogodbo o zaposlitvi podaljšajo za najmanj pet let, dve povprečni bruto plači, za najmanj sedem let tri povprečne bruto plače in za najmanj devet let štiri povprečne bruto plače v Republiki Sloveniji.
(4) Posebna denarna nagrada ob podaljšanju pogodbe o zaposlitvi iz prvega in drugega odstavka tega člena se izplača naslednji mesec po podaljšanju pogodbe o zaposlitvi.
6. člen
(vračilo nagrade za podaljšanje pogodbe o zaposlitvi)
(1) Vojaška oseba, ki ji je izplačana posebna denarna nagrada ob podaljšanju pogodbe o zaposlitvi, mora vrniti Ministrstvu za obrambo v celoti izplačano nagrado, če pogodbo o zaposlitvi prekine pred iztekom petih let po podaljšanju pogodbe o zaposlitvi, oziroma sorazmeren znesek prejete nagrade, če pogodbo o zaposlitvi prekine po petih letih oziroma pred iztekom desetih let od podaljšanja pogodbe.
(2) Sorazmeren del posebne denarne nagrade, ki ga mora vojaška oseba iz prejšnjega odstavka vrniti, se izračuna tako, da se za vsako leto dela v Slovenski vojski šteje polovica povprečne bruto plače v Republiki Sloveniji, v višini, kot je bila povprečna bruto plača, določena ob podaljšanju pogodbe.
(3) Posebno denarno nagrado, prejeto ob podaljšanju pogodbe o zaposlitvi v Slovenski vojski, mora vrniti tudi vojaška oseba pod pogoji iz prvega odstavka tega člena, če je do prekinitve pogodbe prišlo predčasno zaradi krivdnih razlogov na strani vojaške osebe, pa ne zaradi zdravstvenih razlogov, zaradi katerih vojaška oseba ni več sposobna opravljati vojaške službe.
(4) Vojaški osebi, ki je prejela posebno denarno nagrado ob podaljšanju pogodbe o zaposlitvi v Slovenski vojski, izplačane nagrade ni treba vrniti, če je do predčasne prekinitve pogodbe o zaposlitvi v Slovenski vojski prišlo zaradi zdravstvenih razlogov, zaradi katerih vojaška oseba ni več sposobna opravljati vojaške službe, oziroma če ji je pogodba o zaposlitvi odpovedana s strani Ministrstva za obrambo, vendar ne zaradi krivdnih razlogov na strani vojaške osebe. Posebne denarne nagrade ob podaljšanju pogodbe o zaposlitvi ni treba vrniti tudi, če je vojaška oseba pogodbo o zaposlitvi podaljšala v skladu s tretjim odstavkom prejšnjega člena za čas, dokler ne bo dosegla starostne omejitve, določene z Zakonom o obrambi za delo v Slovenski vojski, in če pogodbe o zaposlitvi ne prekine pred iztekom s pogodbo določenega roka.
(5) Višina, pogoji in obveznosti v zvezi z izplačilom in vračilom posebne denarne nagrade ob podaljšanju pogodbe o zaposlitvi v Slovenski vojski se v skladu s to uredbo uredijo v pogodbi o zaposlitvi.
7. člen
(povprečna bruto plača)
Za izračun posebne denarne nagrade po tej uredbi se upoštevajo zadnji uradno objavljeni podatki o mesečni povprečni bruto plači v Republiki Sloveniji, ki jih objavlja Statistični urad Republike Slovenije.
8. člen
(sprememba višine nagrade)
Vlada Republike Slovenije lahko na predlog ministra za obrambo s sklepom spremeni višino posebne denarne nagrade, določene v 2. in 5. členu te uredbe.
IV. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
9. člen
(izplačilo posebnih denarnih nagrad že zaposlenim)
Vojaškim osebam, ki so bile ob uveljavitvi te uredbe zaposlene v Slovenski vojski, se posebne denarne nagrade izplačajo ob podaljšanju pogodb o zaposlitvi v Slovenski vojski v skladu s to uredbo. Posebne denarne nagrade se izplačajo ob podaljšanju pogodb o zaposlitvi na podlagi dodatka k pogodbi o zaposlitvi. Dodatek k pogodbi o zaposlitvi mora vsebovati pogoje iz petega odstavka 6. člena te uredbe.
10. člen
(veljavnost)
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00718-1/2008/19
Ljubljana, dne 18. junija 2008
EVA 2008-1911-0013
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost