Uradni list

Številka 67
Uradni list RS, št. 67/2008 z dne 4. 7. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 67/2008 z dne 4. 7. 2008

Kazalo

SV 562/08 Ob-6106/08 , Stran 2456
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Sonje Kralj iz Slovenj Gradca, opr. št. SV 562/08 z dne 26. 6. 2008, je bila nepremičnina – stanovanje št. 3 v izmeri 64,42 m2, v večstanovanjski hiši na naslovu Glavarstvo 6, 2391 Prevalje, ki stoji na parc. št. 20/6.S, vpisani v zemljiški knjigi Okrajnega sodišča v Slovenj Gradcu pod vl. št. 176, k.o. Zagrad, za katerega pa še ni bila ustanovljena etažna lastnina, last Aleša Marksla, na podlagi razdružilne pogodbe z dne 14. 5. 2008, zastavljena za zavarovanje terjatve v višini 58.800,00 CHF, s spremenljivo pogodbeno obrestno mero, ki se spreminja v skladu z navedeno pogodbo o dolgoročnem deviznem kreditu v CHF, in ki znaša seštevek veljavnega 12 mesečnega Liborja in obrestne marže v višini 1,80% p.a., kar znaša na dan 18. 6. 2008 skupaj 5,15% p.a. ter z zamudnimi obrestmi v skladu z zakonom oziroma zamudnimi obrestmi, določenimi z vsakokrat veljavnim sklepom o obrestnih merah banke, skupaj z ostalimi stroški in pripadki, z načinom in rokom vračila v 300 zaporednih mesečnih anuitetah, ki zapadejo v plačilo vsakega zadnjega dne v mesecu, s tem da prva zapade v plačilo dne 31. 7. 2008, zadnja pa 30. 6. 2033 oziroma je zapadlost pred tem rokom odvisna od odstopa upnice, kot vse izhaja iz pogodbe o dolgoročnem deviznem kreditu v CHF št. VE01 281760020 in sporazuma o zavarovanju denarne terjatve, vse v korist zastavne upnice UniCredit Banka Slovenija d.d. Ljubljana, Šmartinska 140, 1000 Ljubljana, matična številka 5446546, vse do dokončnega poplačila terjatve.

AAA Zlata odličnost