Uradni list

Številka 67
Uradni list RS, št. 67/2008 z dne 4. 7. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 67/2008 z dne 4. 7. 2008

Kazalo

2878. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Univerze na Primorskem (OdUUP-D), stran 9061.

Na podlagi 15. člena Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 119/06 – uradno prečiščeno besedilo, 59/07 – ZŠtip in 15/08 – odločba US) in tretjega odstavka 108. člena Poslovnika državnega zbora (Uradni list RS, št. 92/07 – uradno prečiščeno besedilo) je Državni zbor na seji dne 24. junija 2008 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Univerze na Primorskem (OdUUP-D)
1. člen
V Odloku o ustanovitvi Univerze na Primorskem (Uradni list RS, št. 13/03, 79/04, 36/06 in 137/06) se v 3. členu besedilo:
»Univerza na Primorskem
Turistica – Visoka šola za turizem Portorož
Skrajšano ime: UP Turistica
Ime v italijanskem jeziku: Instituto universitario di studi turistici di Portorose
Sedež: Portorož, Obala 11a«
spremeni tako, da se glasi:
»Univerza na Primorskem
Fakulteta za turistične študije Portorož – Turistica
Skrajšano ime: UP FTŠ Turistica
Ime v italijanskem jeziku: Facolta di Studi per il Turismo Portorose – Turistica
Sedež: Portorož, Obala 11a.«.
Pri Fakulteti za humanistične študije Koper se besedilo »Sedež: Koper, Glagoljaška 8« spremeni tako, da se glasi: »Sedež: Koper, Titov trg 5.«.
Pri Primorskem inštitutu za naravoslovne in tehnične vede Koper se besedilo »Sedež: Koper, C. Marežganskega upora 2« spremeni tako, da se glasi: »Sedež: Koper, Muzejski trg 2.«.
2. člen
V 6. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Univerza razvija znanosti, stroke in umetnosti tako, da prek svojih članic opravlja, v skladu s predpisom o standardni klasifikaciji dejavnosti, naslednje dejavnosti:
– izobraževalno dejavnost:
– P 85.422 visokošolsko izobraževanje,
– P 85.5 drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje,
– znanstveno-raziskovalno dejavnost:
– M 72 znanstvena raziskovalna in razvojna dejavnost,
– umetniško dejavnost:
– R 90.01 umetniško uprizarjanje,
– R 90.02 spremljajoče dejavnosti za umetniško uprizarjanje,
– R 90.03 umetniško ustvarjanje,
– druge dejavnosti:
– I 55.900 dejavnost dijaških in študentskih domov ter druge nastanitve,
– L 68.2 oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin,
– R 91.011 dejavnost knjižnic ter
– druge s tem povezane dejavnosti, ki jih univerza s soglasjem ustanovitelja določi v statutu.«.
3. člen
V 12. členu se doda tretji odstavek, ki se glasi:
»Člani upravnega odbora so upravičeni do povračila stroškov.«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
4. člen
Univerza mora najpozneje v treh mesecih po uveljavitvi tega odloka uskladiti statut.
5. člen
V enem mesecu po uskladitvi statuta univerze se izvedejo volitve senata in drugih organov Fakultete za turistične študije, v kolikor sprememba tega odloka vpliva na sestavo organa fakultete.
Do izvolitve organov opravljajo vse naloge dosedanji organi Turistice – Visoke šole za turizem Portorož.
6. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 602-04/02-18/11
Ljubljana, dne 24. junija 2008
EPA 2070-IV
Državni zbor
Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med., l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost